Dokumentacja modułu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Moduł techniczny wspierający szablon {{dopracować}}. Wszelkie instrukcje użycia są przedstawione na stronie dokumentacji szablonu.

Podstawowe funkcje

test

Funkcja do sprawdzania, czy szablon {{dopracować}} jest wywołany z parametrami określającymi powody jego umieszczenia. Jeśli żadnych powodów nie podano to zwraca pusty tekst.

ikona

Funkcja zwraca zwraca wartość icon danego problemu lub jego wartość domyślną.

tekst

Funkcja do generowania treści wyświetlanej przez szablon {{dopracować}}.

Dodatkowe funkcje

nadmiarowe

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} nie ma nadmiarowego zbioru parametrów.

nieznane

Funkcja sprawdza, czy szablon {{dopracować}} przyjmuje nieznane nazwane parametry.

powtarzające

Funkcja sprawdza, czy w szablonie {{dopracować}} występują powtarzające się parametry nazwane i nienazwane.
local resources = mw.loadData( 'Moduł:Dopracować/resources' )
function NoweZwrocone(result)
	for i, v in ipairs(resources.compact or {}) do
		local r, c = mw.ustring.gsub(result, v.pattern, v.replace)
		if c > 0 then
			result = r
			break
		end
	end
	return result
end
return {
	test = function(frame)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  local pf = parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame);
		
		-- scan reasons without dates
		local sectionParamIndex = resources.data.sectionParamIndex
		local sectionParamValue = resources.data.sectionParamValue
		for i, _ in ipairs(pf.args) do
			local object = pf:getArgument(i)
			if object then
				local reason = object:expand()
				if reason and ((i ~= sectionParamIndex) or (reason ~= sectionParamValue)) then
					if #mw.text.trim(reason) > 0 then
						return "tak"
					end
				end
			end
		end
	
		-- scan well known reasons with optional date
		for _, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, k in ipairs(v.aliases) do
				local object = pf:getArgument(k)
				if object then
					local currentDate = object:expand()
					if currentDate then
						return "tak"
					end
				end
			end
		end
	
		return nil
	end,
	
	ikona = function(frame)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  local pf = parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame);
 
		local onlyReason = nil
 
		local mapParamToReason = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
		end
 
		-- scan well known reasons with date
		for k, i in pairs(mapParamToReason) do
			local object = pf:getArgument(k)
				if object then
					local currentDate = object:expand()
						if currentDate then
					  	if not onlyReason then
								onlyReason = i
					  	elseif onlyReason ~= i then
								onlyReason = 0
								break
							end
						end
				end
		end
      
    -- scan reasons without dates
		if not onlyReason then
			for i, reason in ipairs(pf.args) do
				--local object = pf:getArgument(i)
				--if object then
				--	local reason = object:expand()
				if reason and ((i ~= resources.data.sectionParamIndex) or (reason ~= resources.data.sectionParamValue)) then
					if mw.text.trim(reason) ~= "" then
						local known = mapParamToReason[reason]
						if known then
							if not onlyReason then
								onlyReason = known
							elseif onlyReason ~= known then
								onlyReason = 0
								break
							end
						end
					  end
				end
			end
		end
		local icon = nil
		if onlyReason then
			local reasonData = resources.reasons[onlyReason]
			if reasonData then
				icon = reasonData.icon
			end
		end
 
		return icon or resources.default.icon
	end,
	nadmiarowe = function(frame)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  local pf = parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame);
		local tabela_aliasow={}
		local nazwy_modul=require("Module:Nazwy");
		local nazwa_polska=nazwy_modul.Np{nazwa=frame.args["Kategoria"]};
		for i, dostepny_problem in ipairs(resources.reasons) do
			 for numer_przestrzeni, element_obslugiwanej_przestrzeni in ipairs(dostepny_problem.space)do
		 		if(nazwy_modul.Np{nazwa=element_obslugiwanej_przestrzeni}==nazwa_polska)then
		 			 for numer_aliasu, element_aliasu in ipairs(dostepny_problem.aliases) do
		 		 		tabela_aliasow[element_aliasu]=i
		 			end
		 		end
			end
		end
		local mapParamToReason = {}
  	for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
		end
		for name, wartosc_argumentu in pairs(pf.args)do
  			if(type(name)=="number")then
  				local wytrimowana_wartosc_argumentu=mw.text.trim(wartosc_argumentu)
  				local liczba=mapParamToReason[wytrimowana_wartosc_argumentu]
  				if(liczba)then 
  					if(not tabela_aliasow[wytrimowana_wartosc_argumentu])then
  						return "tak"
  					end
  				end
  			else
  				local wytrimowana_wartosc_argumentu=mw.text.trim(name)
  				local liczba=mapParamToReason[wytrimowana_wartosc_argumentu]
  				if(liczba)then
  					 if(not tabela_aliasow[wytrimowana_wartosc_argumentu])then
  				 		return "tak"
  					end
  				end
  			end	
		end
		return;
	end,
	nieznane = function (frame)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  local pf = parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame);
		local mapParamToReason = {}
		for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			for _, a in ipairs(v.aliases) do
				mapParamToReason[a] = i
			end
	   end
	   local czy_znany_parametr=true
	   for argument, _ in pairs(pf.args) do
	   if(type(argument) ~= "number")then
			for argument2,_ in pairs(mapParamToReason) do
				if(argument==argument2)then czy_znany_parametr=false break end;
			end
			for _,dostepny_argument in ipairs(resources.dostepne_parametry) do
				if(argument==dostepny_argument)then czy_znany_parametr=false break end;
			end
			if(czy_znany_parametr)then return "tak" end
			czy_znany_parametr=true
		 end
		end
		return;
   end,
  ["powtarzające"] = function(frame)
		local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	  local pf = parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame);
  	local tablica_aliasow={};
    for licznik,dostepny_problem in ipairs(resources.reasons) do
  		for _,problem in ipairs(dostepny_problem.aliases)do
  			for licznik2,argument in pairs(pf.args)do
  			  if(type(licznik2)=="number")then
  			  	 if(argument==problem)then
  			  	 	tablica_aliasow[#tablica_aliasow+1]=dostepny_problem.aliases[1]
  			  	 end
  			  elseif(type(licznik2)=="string")then
  			 	 if(licznik2==problem)then
  			 	 	 tablica_aliasow[#tablica_aliasow+1]=dostepny_problem.aliases[1]
  			 	 end
  			  end
  			end
  		end
  	end
  	if(#tablica_aliasow>0)then
  		for licznik=1,#tablica_aliasow,1 do
  			for licznik2=1,licznik-1,1 do
  				if(tablica_aliasow[licznik]==tablica_aliasow[licznik2])then
  					return "tak"
  				end
  			end
  		end
  	end
  	return;
  end,
	tekst = function(frame)
		  local parametry_modul=require("Module:Parametry");
	    local pf = parametry_modul.PobierzFrameEwentualnieParent(frame);
		  local frame2=pf:newChild{ title = "Przykładowy", args = {}};
		  local pudelko_modul=require("Module:Pudełko");
			local nazwa_przestrzeni_nazw=pudelko_modul["Nazwa przedmiotowej przestrzeni nazw"](frame2);
			local nazwij_jednostka=pf.args["nazwij jednostką"]
	  	local typ_jednostki=pudelko_modul["Przedmiotowy typ jednostki"](frame2);
	  	local nazwa_jednostki=pudelko_modul["Nazwa jednostki"](frame2);
	  	local pelna_nazwa_jednostki=(nazwa_przestrzeni_nazw~="")and nazwa_przestrzeni_nazw..":"..nazwa_jednostki or nazwa_jednostki;
	  	local title=mw.title.makeTitle('',pelna_nazwa_jednostki);
	  	function prepareTemplates(reason, date, section, comments)
		  	local c = (reason)and (reason["?"] or {}) or {}
				local sourceTemplates;
				local templates = {};
				function TemplatesFunkcja(templates,section)
			    	sourceTemplates=(section) and resources.sectionTemplates or resources.otherTemplates
			    	templates["{{unit type}}"]="Jednostki"
    			templates["{{comma}}"]="";
    			return sourceTemplates
			  end;
			  function Templates()
			  	if((nazwij_jednostka)and(nazwij_jednostka~=""))then
			  		sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.otherTemplates
			  		templates["{{unit type}}"]="Jednostki"
    				templates["{{comma}}"]="";
					elseif((nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaultuser)and(typ_jednostki=="jednostka użytkownika"))then
						sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.userTemplates
					  templates["{{unit type}}"]="Jednostki użytkowników"
	  			  templates["{{comma}}"]=",";
  				elseif((nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaulthelp)and(typ_jednostki=="strona pomocy"))then
						sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.pomocTemplates
					  templates["{{unit type}}"]="Strony pomocy"
	  	  	  templates["{{comma}}"]=",";
  		  	elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaultwikibooks)then
						if(typ_jednostki=="jednostka brudnopisu projektu")then
  						sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.documentationdraftprojectTemplates;
  						templates["{{unit type}}"]="Jednostki brudnopisu projektu"
  						templates["{{comma}}"]=",";
  					elseif(typ_jednostki=="strona projektu")then
							sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.projektTemplates;
							templates["{{unit type}}"]="Strony projektu"
							templates["{{comma}}"]=",";
						else
						  sourceTemplates=TemplatesFunkcja(templates,section);
						end;
					elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaulttemplate)then--
						if(typ_jednostki=="strona brudnopisu opisu szablonu")then
							sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.documentationdrafttemplateTemplates
							templates["{{unit type}}"]="Strony brudnopisu opisu szablonów"
							templates["{{comma}}"]=",";
  					elseif(typ_jednostki=="strona opisu szablonu")then
							sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.documentationtemplateTemplates;
						  templates["{{unit type}}"]="Strony opisu szablonów"
						  templates["{{comma}}"]=",";
						else
						  sourceTemplates=TemplatesFunkcja(templates,section);
						end;
					elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaultmodule)then--
						if(typ_jednostki=="strona brudnopisu opisu modułu")then
							sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.documentationdraftmoduleTemplates;
							templates["{{unit type}}"]="Strony brudnopisu opisu modułów"
							templates["{{comma}}"]=",";
  					elseif(typ_jednostki=="strona opisu modułu")then
							sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.documentationmoduleTemplates
							templates["{{unit type}}"]="Strony opisu modułów"
							templates["{{comma}}"]=",";
						else
						  sourceTemplates=TemplatesFunkcja(templates,section);
						end;
					elseif((nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaultcategory)and(typ_jednostki=="strona kategorii"))then
			  		sourceTemplates = (section) and resources.sectionTemplates or resources.categoryTemplates
			  		templates["{{unit type}}"]="Strony kategorii"
						templates["{{comma}}"]=",";
					elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaultmainspace)then
						  if(typ_jednostki=="artykuł")then
			  		    sourceTemplates=(section) and resources.sectionTemplates or resources.articleTemplates;
			  		    templates["{{unit type}}"]="Artykuły"
						    templates["{{comma}}"]="";
			  		  elseif(typ_jednostki=="podręcznik")then
			  		  	sourceTemplates=(section) and resources.sectionTemplates or resources.manualTemplates;
			  		  	templates["{{unit type}}"]="Podręczniki"
						    templates["{{comma}}"]="";
						  else
						  	sourceTemplates=TemplatesFunkcja(templates,section);
			  			end;
					elseif(nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaultwikijunior)then
						  if(typ_jednostki=="artykuł dla dzieci")then
			  		    sourceTemplates=(section) and resources.sectionTemplates or resources.articleTemplates;
			  		    templates["{{unit type}}"]="Artykuły dla dzieci"
						    templates["{{comma}}"]=",";
			  		  elseif(typ_jednostki=="podręcznik dla dzieci")then
			  		  	sourceTemplates=(section) and resources.sectionTemplates or resources.manualTemplates;
			  		    templates["{{unit type}}"]="Podręczniki dla dzieci"
						    templates["{{comma}}"]=",";
							else
						  	sourceTemplates=TemplatesFunkcja(templates,section);
			  		  end;
			  	else
			    		sourceTemplates=TemplatesFunkcja(templates,section);
			  	end;
			  end;
        Templates();
				for k, v in pairs(sourceTemplates) do
					templates[k] = v
				end
    	    if(nazwa_przestrzeni_nazw==resources.data.defaultwikijunior)then
      		templates["{{M}}"] = templates["{{M}}"].." dla dzieci"
      		templates["{{B}}"] = templates["{{B}}"].." dla dzieci"
      		templates["{{d}}"] = templates["{{d}}"].." dla dzieci"
      		templates["{{ms}}"] = templates["{{ms}}"].." dla dzieci"
	    		templates["{{w}}"] = templates["{{w}}"].." dla dzieci"	
	    		templates["{{MS}}"] = templates["{{MS}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{MD}}"] = templates["{{MD}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{BD}}"] = templates["{{BD}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{dm}}"] = templates["{{dm}}"].." dla dzieci"
		  		templates["{{bm}}"] = templates["{{bm}}"].." dla dzieci"
      	end;
				templates[resources.data.dateTemplate] = date or ""
				if title.talkPageTitle then
					templates[resources.data.talkNameTemplate] = title.talkPageTitle.fullText
				end
				templates["{{FULLPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.fullText, "WIKI")
				templates["{{PAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.text, "WIKI")
				templates["{{BASEPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.baseText, "WIKI")
				templates["{{SUBPAGENAMEE}}"] = mw.uri.encode(title.subpageText, "WIKI")
				templates["{{FULLPAGENAME}}"] = title.fullText
				templates["{{PAGENAME}}"] = title.text
				templates["{{BASEPAGENAME}}"] = title.baseText
				templates["{{SUBPAGENAME}}"] = title.subpageText
				templates[resources.data.pageUrlTemplate] = title:fullUrl()
				templates["{{Cat}}"] = resources.data.defaultcategory
 				templates[resources.data.talkSectionTemplate] = pf.args[resources.data.talkPageSectionParamIndex] or ""
				local defaultComment, _ = string.gsub(c.default or "", resources.data.templatePattern, templates)
				templates[resources.data.infoTemplate] = ((comments)and(#comments > 0)) and ((c.prefix or "")..table.concat(comments, c.separator or ", ")..(c.suffix or "")) or defaultComment
				templates[resources.data.infoTemplate]=string.gsub(templates[resources.data.infoTemplate],resources.data.templatePattern,templates);
				-- prepare "talk" hint
				local talk = ""
				if title.talkPageTitle and title.talkPageTitle.exists then
					talk, _ = string.gsub(reason.talk or "", resources.data.templatePattern, templates)
				end
				templates[resources.data.talkTemplate] = talk
			  	return templates
		  	end
		  	
	  		sekcja=pf.args[resources.data.sectionParamIndex];

		  	local defaultDate = pf.args[resources.data.defaultDateIndex] or ""

		  	local complexCategories = {
			  	categories = function(result, date)
--						 if (switch == resources.data.defaulthelp) or (switch == "Wikipedia") or (switch == "Portal") or (switch == "Wikiproject") then
--							table.insert(result, "[[Kategoria:WP?|"..title.text.."]]")
--						else
						table.insert(result, "{{unit type}} wymagające umieszczenia w odpowiedniej kategorii");
					end,}
		  	local mapParamToReason = {}
		  	for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			  	for _, a in ipairs(v.aliases) do
				  	mapParamToReason[a] = i
			  	end
		  	end

		  	local reasonDates = {}
		  -- scan well known reasons with date
		  	for k, i in pairs(mapParamToReason) do
		 	  	local object = pf:getArgument(k)
			  	if object then
				  	 local currentDate = object:expand()
				  	 if currentDate then
					  	local previousDate = reasonDates[i]
					  	if not previousDate or (previousDate == "") or ((currentDate ~= "") and (currentDate < previousDate)) then
								reasonDates[i] = currentDate
					  	end
				  	end
			  	end
		  	end

		  	local onlyReason = nil
		  	local allMessages = {}
		  	local customMessages = {}

				-- collect messages with dates
				for i, v in ipairs(resources.reasons) do
					local date = reasonDates[i]
					if date then
						table.insert(allMessages, (#date > 0) and string.format(resources.data.messageWithDatePrefix, date, v.message) or v.message)
						if not onlyReason then
							onlyReason = i
						else
							onlyReason = 0
						end
					end
				end

			-- scan reasons without dates
				local scanReasonWithoutDate = function(index,reason)
				  if reason then
					  reason = mw.text.trim(reason)
					  if (index ~= resources.data.sectionParamIndex) or (reason ~= resources.data.sectionParamValue) then
						  if #reason > 0 then
							  local known = mapParamToReason[reason]
							  if not known then
								  table.insert(allMessages, reason)
								  table.insert(customMessages, reason)
							  else
								 if not onlyReason then
									 onlyReason = known
								 elseif onlyReason ~= known then
									 onlyReason = 0
								 end
								 if not reasonDates[known] then
									 reasonDates[known] = defaultDate
									 local v = resources.reasons[known].message
									 table.insert(allMessages, (#defaultDate > 0) and string.format(resources.data.messageWithDatePrefix, defaultDate, v) or v)
								 end
							  end
						  end
					  end
				  end
				 return reason
			  --end
		  end
		  local sectionParam = scanReasonWithoutDate(resources.data.sectionParamValue)
		  for i, reason in ipairs(pf.args) do
		  	if(type(i)=="number")then
			    scanReasonWithoutDate(i,reason)
			  end
		  end
		  local categories = {}
		  local bezkategorii=pf.args["bez kategorii"];
		  if((bezkategorii==nil)or(bezkategorii==""))then
		    for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			    local date = reasonDates[i]
			    if date and v.cat then
				   local complexCat = complexCategories[v.cat]
				   if complexCat then
					   complexCat(categories, date)
				   else
			      	table.insert(categories, (v.catDate and (#date > 0)) and string.format(v.catDate, date) or v.cat)
				   end;
			   end
		    end
		    if (#categories == 0)then
			    table.insert(categories, resources.default.cat)
        end
      end
		-- prepare date hints
		  local hints = {}
		  local currentDate = nil
		  for i, v in ipairs(resources.reasons) do
			  local date = reasonDates[i]
			  if date and (#date == 0) and v.catDate then
				  if not currentDate then
					  currentDate = mw.getContentLanguage():formatDate(resources.data.dateFormat, nil, true)
				  end
				  table.insert(hints, string.format(resources.data.dateExample, v.aliases[1], currentDate))
			  end
		  end

	 	  local result = {}
		  local section = (sekcja == resources.data.sectionParamValue) or sectionParam
		  local onlyReasonData = resources.reasons[onlyReason]
		  local mainText = nil
		  local templates = {}
		  if onlyReasonData and onlyReasonData.simple and ((#customMessages == 0) or onlyReasonData["?"]) then
			  local date = reasonDates[onlyReason]
			  if #date > 0 then
				  date = string.format(resources.data.dateInfix, date)
			  end
			  templates = prepareTemplates(onlyReasonData, date, section, customMessages)
			  mainText, _ = string.gsub(onlyReasonData.simple, resources.data.templatePattern, templates)
		  end
		  if not mainText and not onlyReason then
		   	 local date = pf.args[resources.data.defaultDateIndex] or ""
			   if #date > 0 then
				  date = string.format(resources.data.dateInfix, date)
			   end
			   templates = prepareTemplates(resources.default, date, section, customMessages)
			   mainText, _ = string.gsub(resources.default.simple, resources.data.templatePattern, templates)
		  end
		  if not mainText then
			   templates = prepareTemplates(resources.default, "", section, allMessages)
			   mainText, _ = string.gsub(resources.default.message, resources.data.templatePattern, templates)
 		  end
 		  
 		   table.insert(result, mainText)
 		   if title.talkPageTitle and title.talkPageTitle.exists and ((#templates[resources.data.talkTemplate] == 0) or (#templates[resources.data.talkSectionTemplate] > 0)) then
	 		   local talkPageMessage, _ = string.gsub((#templates[resources.data.talkSectionTemplate] == 0) and resources.data.talkPage or resources.data.talkSection, resources.data.templatePattern, templates)
 			   table.insert(result, talkPageMessage)
	 	   end
	 	  local articleInstruction, _ = string.gsub(resources.data.articleInstruction, resources.data.templatePattern, templates)
	 	  table.insert(result, articleInstruction)
		  if #hints > 0 then
		 	  table.insert(result, string.format(resources.data.templateInstruction, table.concat(hints, ", ")))
		  end
		  
		  if(#categories>0)then
		  	for i=1,#categories,1 do
		  		categories[i]=string.gsub(categories[i],resources.data.templatePattern,templates);
		  	end;
		  	local kategorie_modul=require("Module:Kategorie")
		  	categories["nazwa przestrzeni nazw"]=pf.args["nazwa przestrzeni nazw"];
		  	categories["nazwa jednostki"]=pf.args["nazwa jednostki"];
		  	local lista_wywolan_kategorii=kategorie_modul.Kategorie{args=categories,}
      	table.insert(result, lista_wywolan_kategorii);
      end;
      
		  local result = table.concat(result, "")
      return NoweZwrocone(result)
	end,
}