Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad10

Zadanie 10 ( 1 punkt )

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y=f( x )

Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

A.
B.
C.
D.