Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad28

Zadanie 28

Trójkąty prostokątne równoramienne ABC i CDE są położone tak, jak na poniższym rysunku

(w obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty). Wykaż, że |AD| = |BE| .