Programowanie w systemie UNIX/Python

wersje

edytuj
 • python2
 • python3

W domyślnej nowej instalacji Ubuntu 20.04 python nie jest obecny. Jest python3

Konwersja programu z 2 do 3

Instalacja

edytuj
 • Opis
 • jak skonfigurować Ubuntu do pracy w Pythonie[2]


 sudo apt install python-dev

Sprawdzamy

edytuj

Aby zobaczyć, które wersje Pythona są obecnie domyślne (uwaga: są to linki symboliczne do określonych wersji)

type python python2 python3


Sprawdzamy położenie pliku python3

whereis python3

Przykładowy wynik:

python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz


w pythonie

edytuj

W konsoli pythona wpisujemy:

import sys
print(sys.path)

Przykładowy wynik:

['', '/usr/lib/python36.zip', '/usr/lib/python3.6', '/usr/lib/python3.6/lib-dynload', '/usr/local/lib/python3.6/dist-packages', '/usr/lib/python3/dist-packages']


lub z konsoli [3]:

python3 -m site

Prykłądowy wynik:

sys.path = [
  '/home/a',
  '/usr/lib/python36.zip',
  '/usr/lib/python3.6',
  '/usr/lib/python3.6/lib-dynload',
  '/usr/local/lib/python3.6/dist-packages',
  '/usr/lib/python3/dist-packages',
]
USER_BASE: '/home/a/.local' (exists)
USER_SITE: '/home/a/.local/lib/python3.6/site-packages' (doesn't exist)
ENABLE_USER_SITE: True

Sposoby korzystania z Pythona

edytuj

Ręczne wprowadzanie poleceń

edytuj

Python 2

edytuj

W konsoli wpisujemy:

python2

Otrzymujemy:

Python 2.7.1+ (r271:86832, Apr 11 2011, 18:13:53) 
[GCC 4.5.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

i pojawia się znak:

>>>

Teraz możemy wprowadzać polecenia Pythona

W celu zamknięcia sesji wprowadź skrót klawiszowy Ctrl-Z

Python 3

edytuj

W konsoli wpisujemy:

python3

Otrzymujemy:


 Python 3.6.8 (default, Oct 7 2019, 12:59:55) 
 [GCC 8.3.0] on linux
 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 >>>

Plik z poleceniami Pythona

edytuj

Plik tekstowy a.py z kodem w Pythonie (rozszerzenie py) uruchamiamy za pomocą komendy:

python a.py

Skrypt z poleceniami Pythona

edytuj

Możemy utworzyć skrypt bashu:[4]

#! /usr/local/bin/python
import sys
if '-h' in sys.argv or '--help' in sys.argv or '--help' in sys.argv:
  print '''
help.py--does nothing useful (yet)
options: -h, -help, or --help-display this help
Copyright (c) Jacek Artymiak, 2000 '''
  sys.exit(0)
else:
  print "I don't recognize this option"
  sys.exit(0)

zapisać go jako help.py

nadać mu prawo wykonywalności:

chmod 0700 help.py

i uruchomić go z konsoli:

./help.py -h 

lub

./help.py -o

VectorFieldPlot

edytuj

VectorFieldPlot

Moduły

edytuj

Menedżery pakietów:

 • pip
 • pipenv
 • Anaconda Navigator
 • conda


Moduły do obliczeń równoległych

 • ipyparallel
 • Dask - Dask to otwarta biblioteka Pythona do obliczeń równoległych. Dask skaluje kod Pythona z wielordzeniowych maszyn lokalnych do dużych rozproszonych klastrów w chmurze. Dask zapewnia znajomy interfejs użytkownika, odzwierciedlając interfejsy API innych bibliotek w ekosystemie PyData, w tym: Pandas, scikit-learn i NumPy. Udostępnia również interfejsy API niskiego poziomu, które pomagają programistom równolegle uruchamiać niestandardowe algorytmy.


wersje

 • gmpy
 • gmpy2

pomoc:[5]

import gmpy # import(gmpy) 
help(gmpy)


tkinter

edytuj

matplotlib

edytuj

instalacja :

 sudo apt-get install python3-matplotlib

użycie

python3
Python 3.8.5 (default, Jan 27 2021, 15:41:15) 
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import matplotlib.pyplot as plt


moduł colors

edytuj

Instalacja[6]

 pip3 install numpy


 pip3 show numpy

OpenCV

edytuj
 sudo apt-get install python3-opencv


Program do analizy obrazu[7]

 • nie korzysta z pętli fo i CPU ( są one powolne i podatne na błędy )
 • wykorzystuje wektoryzację z pomocą bibliotek Numpy lub OpenCV.
 
import cv2
import numpy as np

# Load image
im = cv2.imread('Mushroom1.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Calculate total number of pixels in image
nPixels = im.size

# Iterate over the possible threshold values, skipping 10 at a time for speed of development/checking
for T in range(1,255,10):
  # Make all pixels under threshold black, leaving those above threshold unchanged
  thresholded = (im < T) * im
  # Count the non-zero pixels
  nonZero = cv2.countNonZero(thresholded)
  Zero = nPixels - nonZero
  # Sum the non-zero pixels
  sum = np.sum(thresholded)
  # Print some statistics
  print(f'T={T}, zero={Zero}, nonZero={nonZero}, sum={sum}')
  # Save the image for animation
  cv2.imwrite(f'DEBUG-T{T:03}.png', thresholded)

Zobacz również stronę OpenCV

scikit-image

edytuj

scikit-image is a collection of algorithms for image processing.

Instalacja: [8]

 sudo apt-get install python-scipy
 sudo pip install scipy

PyOpenGL

edytuj

opis[9]

PyOpenCL

edytuj
 apt-get install python-pyopencl


Instalujemy python-pip i python-setuptools:[10]

sudo apt-get install python-pip

uaktualnij pip[11]

pip install --upgrade pip

Instalacja

 sudo apt install python3-pip

Wersja

 pip3 -V

plotoptix

edytuj
 • plotoptix Data visualisation and ray tracing in Python based on NVIDIA OptiX framework.


seaborn

edytuj
 • [1] statistical data visualization

Gr [12]


 • vedo A python module for scientific analysis of 3D data based on VTK and Numpy


vedo https://vedo.embl.es/examples/data/panther.stl.gz

Powłoki

edytuj

iPython

edytuj
 

IPython (Interactive Python)[13] – interaktywna powłoka dla języka Python, o dodatkowych elementach składni i poszerzonych możliwościach:

 • Powłoki interaktywne (oparte na terminalu i Qt)
 • Oparty na przeglądarce interfejs notebooka, w tym dla Jupyter ( IPython jako powłoka i jądro Pythona dla Jupytera )
 • Obsługa interaktywnej wizualizacji danych i korzystania z zestawów narzędzi GUI
 • Elastyczne, wbudowane interpretery do załadowania do własnych projektów
 • Narzędzia do obliczeń równoległych.


Instalacja

edytuj
 • w wirtualnym środowisku zalecany sposób
 • pip
 • docker-ipython- Run IPython inside Docker
 • Anaconda (Python distribution) - Anaconda to dystrybucja języków programowania Python i R do obliczeń naukowych (nauka o danych, aplikacje do uczenia maszynowego, przetwarzanie danych na dużą skalę, analizy predykcyjne itp.), Które mają na celu uproszczenie zarządzania pakietami i wdrażania


pip install ipython
sudo pip install ipython


W wirtualnym środowisku:

mkdir virtual_environment
sudo apt install python3.10-venv
python3 -m venv virtual_environment

Aktywujemy wirtualne środowisko:

source ~/virtual_environment/bin/activate

Pracujemy, instalujemy pakiety w środowisku wirtualnym

Zamykamy:

deactivate

Architektura

edytuj
 

Integracja kolejki komunikatów ØMQ (por. Message Oriented Middleware) wyraźnie oddziela backend jako jednostkę obliczeniową, taką jak interpreter Pythona, od frontendu jako poziomu wyświetlania. Ta separacja pozwala na uniwersalne użycie IPython dla różnych backendów (często nazywanych także jądrem) i frontendów. Z pomocą opartego na zdarzeniach serwera sieciowego Python Tornado i WebSockets, interfejs sieciowy stanowi możliwy front-end, co pozwala na elastyczne wykorzystanie IPython w nowoczesnej sieci (Web 2.0).


Notatnik

edytuj

IPython jest zorientowany na dokumenty. Dokument IPython jest określany jako notatnik, jak zwykle w środowisku naukowym. Notatnik to plik JSON zawierający uporządkowaną listę komórek wejściowych i wyjściowych, które mogą reprezentować kod, zwykły tekst, dane wyjściowe LaTeX, wykresy i różne formaty multimediów. Oznacza to, że notatnik IPython zasadniczo różni się od prostego skryptu Pythona, który (zwykle) zawiera tylko kod. Począwszy od wersji 4.0, projekt jako całość został podzielony i dodatkowo zmodularyzowany. IPython nie jest już dystrybuowany jako pojedynczy, monolityczny pakiet, ale jest teraz ograniczony do podstawowych komponentów powiązanych z Pythonem. Z drugiej strony wszystkie moduły niezależne od języka (takie jak notebook, Qtconsole i kolejka komunikatów) zostały zlecone do nowego projektu o nazwie Jupyter i dlatego mogą być również używane i aktualizowane niezależnie od IPython w przyszłości. ]


IPython został opracowany w 2001 roku przez Fernando Péreza, wywodzi się z dziedziny obliczeń naukowych, ponieważ znał notatnik z Mathematica i brakowało mu tego w Pythonie, zaczął programować jeden dla Pythona. Integracja Matplotlib z interfejsem notebooka czyni go otwartym konkurentem dla popularnego oprogramowania numerycznego Matlab, dlatego połączenie IPython i Matplotlib jest często określane jako Pylab.

uruchamiamy

edytuj
(virtual_environment) a@zalman:~$ ipython
Python 3.10.6 (main, May 29 2023, 11:10:38) [GCC 11.3.0]
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 8.14.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]:


Lista pakietów

edytuj
pip list
Package      Version
----------------- -------
asttokens     2.2.1
backcall     0.2.0
decorator     5.1.1
executing     1.2.0
ipython      8.14.0
jedi       0.18.2
matplotlib-inline 0.1.6
parso       0.8.3
pexpect      4.8.0
pickleshare    0.7.5
pip        22.0.2
prompt-toolkit  3.0.38
ptyprocess    0.7.0
pure-eval     0.2.2
Pygments     2.15.1
setuptools    59.6.0
six        1.16.0
stack-data    0.6.2
traitlets     5.9.0
wcwidth      0.2.6


pip list --local[14]


import pkg_resources
installed_packages = pkg_resources.working_set
installed_packages_list = sorted(["%s==%s" % (i.key, i.version)
 for i in installed_packages])
print(installed_packages_list)


Lub:[15]

 help("modules")

Please wait a moment while I gather a list of all available modules...

IPython       _thread       glob        rlcompleter
__future__     _threading_local  graphlib      runpy
_abc        _tkinter      grp         sched
_aix_support    _tracemalloc    gzip        secrets
_ast        _uuid        hashlib       select
_asyncio      _warnings      heapq        selectors
_bisect       _weakref      hmac        setuptools
_blake2       _weakrefset     html        shelve
_bootsubprocess   _xxsubinterpreters http        shlex
_bz2        _xxtestfuzz     imaplib       shutil
_codecs       _zoneinfo      imghdr       signal
_codecs_cn     abc         imp         site
_codecs_hk     aifc        importlib      sitecustomize
_codecs_iso2022   antigravity     inspect       six
_codecs_jp     argparse      io         smtpd
_codecs_kr     array        ipaddress      smtplib
_codecs_tw     ast         itertools      sndhdr
_collections    asttokens      jedi        socket
_collections_abc  asynchat      json        socketserver
_compat_pickle   asyncio       keyword       spwd
_compression    asyncore      lib2to3       sqlite3
_contextvars    atexit       linecache      sre_compile
_crypt       audioop       locale       sre_constants
_csv        backcall      logging       sre_parse
_ctypes       base64       lzma        ssl
_ctypes_test    bdb         mailbox       stack_data
_curses       binascii      mailcap       stat
_curses_panel    binhex       marshal       statistics
_datetime      bisect       math        string
_dbm        builtins      matplotlib_inline  stringprep
_decimal      bz2         mimetypes      struct
_distutils_hack   cProfile      mmap        subprocess
_distutils_system_mod calendar      modulefinder    sunau
_elementtree    cgi         multiprocessing   symtable
_functools     cgitb        netrc        sys
_gdbm        chunk        nis         sysconfig
_hashlib      cmath        nntplib       syslog
_heapq       cmd         ntpath       tabnanny
_imp        code        nturl2path     tarfile
_io         codecs       numbers       telnetlib
_json        codeop       opcode       tempfile
_locale       collections     operator      termios
_lsprof       colorsys      optparse      test
_lzma        compileall     os         textwrap
_markupbase     concurrent     ossaudiodev     this
_md5        configparser    parso        threading
_multibytecodec   contextlib     pathlib       time
_multiprocessing  contextvars     pdb         timeit
_opcode       copy        pexpect       tkinter
_operator      copyreg       pickle       token
_osx_support    crypt        pickleshare     tokenize
_pickle       csv         pickletools     trace
_posixshmem     ctypes       pip         traceback
_posixsubprocess  curses       pipes        tracemalloc
_py_abc       dataclasses     pkg_resources    traitlets
_pydecimal     datetime      pkgutil       tty
_pyio        dbm         platform      turtle
_queue       decimal       plistlib      types
_random       decorator      poplib       typing
_sha1        difflib       posix        unicodedata
_sha256       dis         posixpath      unittest
_sha3        distutils      pprint       urllib
_sha512       doctest       profile       uu
_signal       email        prompt_toolkit   uuid
_sitebuiltins    encodings      pstats       venv
_socket       ensurepip      pty         warnings
_sqlite3      enum        ptyprocess     wave
_sre        errno        pure_eval      wcwidth
_ssl        executing      pwd         weakref
_stat        faulthandler    py_compile     webbrowser
_statistics     fcntl        pyclbr       wsgiref
_string       filecmp       pydoc        xdrlib
_strptime      fileinput      pydoc_data     xml
_struct       fnmatch       pyexpat       xmlrpc
_symtable                      fractions      pygments      xxlimited
_sysconfigdata__linux_x86_64-linux-gnu        ftplib       queue        xxlimited_35
_sysconfigdata__x86_64-linux-gnu functools      quopri       xxsubtype
_testbuffer                     gc         random       zipapp
_testcapi                      genericpath     re         zipfile
_testimportmultiple                 getopt       readline      zipimport
_testinternalcapi                  getpass       reprlib       zlib
_testmultiphase                   gettext       resource      zoneinfo

Enter any module name to get more help. Or, type "modules spam" to search
for modules whose name or summary contain the string "spam".

Zobacz również

edytuj

Odnośniki

edytuj
 1. 2to3 Automated Python 2 to 3 code translation
 2. Configuring Ubuntu for Python Development
 3. stackoverflow question : how-do-i-find-the-location-of-my-python-site-packages-directory
 4. Python Programming for Beginners May 01, 2000 By Jacek Artymiak
 5. stackoverflow question: gmpy-documentation-anywhere
 6. unixcop : how-to-install-numpy-on-ubuntu
 7. stackoverflow question: is-there-any-good-command-to-get-pixels-gray-value-in-this-case-im-working-on
 8. stackoverflow question : importerror-no-module-named-scipy
 9. PyOPenGl by ElieDeBrauwer
 10. Installing pip/setuptools/wheel with Linux Package Managers
 11. Wheel A built-package format for Python.
 12. GR is a universal framework for cross-platform visualization applications.
 13. ipython - strona domowa
 14. activestate: how-to-list-installed-python-packages ?
 15. stackoverflow question: how-can-i-see-my-installed-libraries-in-python ?
 16. PyOpenCL by Andreas Klöckner
 17. PyCUDA by Andreas Klöckner