Programowanie w systemie UNIX/c grafika/OpenGL/glut

GLUT = Graphics Library Utility Tool-kit (ang.) jest to wysokopoziomowa biblioteka zawierająca niezależny od sprzętu dostęp do okien (ang. window system)[1] Programowanie z użyciem biblioteki Glut są sterowane zdarzeniami [2]

Wersje

edytuj
 • oryginalna (Bardzo stara biblioteka)
 • freeglut [3]
 • openglut

Jak sprawdzić jaką wersję używamy:

locate glut.h

otrzymujemy:

/usr/include/GL/freeglut.h
/usr/include/GL/glut.h


Możemy używać:

#ifdef FREEGLUT 
#include <GL/freeglut.h> 
#else 
#include <GL/glut.h> 
#endif

Instalacja

edytuj

opis [4]

freeglut

edytuj
Download (HTTP): http://downloads.sourceforge.net/freeglut/freeglut-2.8.1.tar.gz
Download MD5 sum: 918ffbddcffbac83c218bc52355b6d5a
Download size: 984 KB
Estimated disk space required: 11 MB
Estimated build time: 0.1 SBU
Freeglut Dependencies : Required GLU-9.0.0
Test suite : no 
Installed Library : libglut.so


Instrukcje:

./configure --prefix=/usr --disable-static && make

Teraz jako root:

make install

Interakcja

edytuj

Program sterowany zdarzeniami:[5]

 • mysz (ruch, kliknięcie)
 • klawiatura: glutKeyboardFunc
 • menu
 • okno (przesunięcie lub zmiana rozmiaru): glutReshapeFunc
 • system (Idle, timer): glutIdleFunc, glutTimerFunc
 • program (glutDisplayFunc)


Typy zdarzeń związanych z myszą:

 • kliknięcie (glutMouseFunc)
 • ruch (glutMotionFunc, glutPassiveMotionFunc)
 • przekraczanie granic okna (glutEntryFunc)

Programy

edytuj

Użycie GLUT do sprawdzenia wersji OpenGL

edytuj
#include <stdio.h> /* printf */
#include <GL/glut.h> /* glut graphics library */
/* 
Linux c console program 
gcc f.c -lglut -lGL
./a.out
*/
main(int argc, char **argv)
{
 glutInit(&argc, argv);
 glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 glutCreateWindow("red 3D lighted cube");
 printf("GL_VERSION = %s\n",glGetString(GL_VERSION) ); /* GL_VERSION = 2.1.2 NVIDIA 195.36.24 */
 return 0; 
}

Więcej informacji

edytuj

Ten program wyświetla informacje o glut.[6]

Kompilacja:

gcc v.c -lglut -lGL

Uruchomienie:

./a.out
#include <stdio.h>

#if defined(HAVE_FREEGLUT)

#ifdef WIN32
#include "../include/GL/freeglut.h"
#else
#include <GL/freeglut.h>
#endif

#else

#include <GL/glut.h>

#endif

#define PROGRAM "glversion"

int main(int argc, char **argv)
{
 char *version = NULL;
 char *vendor = NULL;
 char *renderer = NULL;
 char *extensions = NULL;
 GLuint idWindow = 0;
 int	glutVersion;

 glutInit(&argc, argv);
 glutInitWindowSize(1,1);
 glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA);
 idWindow = glutCreateWindow(PROGRAM);
 glutHideWindow();

 glutVersion = glutGet(0x01FC);
 version =   (char*)glGetString(GL_VERSION);
 vendor =   (char*)glGetString(GL_VENDOR);
 renderer =  (char*)glGetString(GL_RENDERER);
 extensions = (char*)glGetString(GL_EXTENSIONS);

 printf("GLUT=%d\nVERSION=%s\nVENDOR=%s\nRENDERER=%s\nEXTENSIONS=%s\n",
  glutVersion,version,vendor,renderer,extensions);

 glutDestroyWindow(idWindow);
 return(0);
}
// http://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-tutorial/setup/
// 
#include <GL/glew.h> // use GLEW to access OpenGL 3.3 functionality.
#include <GL/glut.h>
 
void main(int argc, char **argv) {
 
  glutInit(&argc, argv);
  ...
  glewInit();
 
  if (glewIsSupported("GL_VERSION_3_3"))
    printf("Ready for OpenGL 3.3\n");
  else {
    printf("OpenGL 3.3 not supported\n");
    exit(1);
  }
 
  setShaders();
  initGL();
 
    glutMainLoop();
}

Źródła

edytuj
 1. Building OpenGL/GLUT Programs by Sugih Jamin
 2. GLUT description TUFTS UNIVERSITY
 3. FreeGLUT is a completely OpenSourced alternative to the OpenGL Utility Toolkit (GLUT) library
 4. Building OpenGL/GLUT Programs by Sugih Jamin
 5. Event-driven interaction with GLUT by Gustav Taxén
 6. glversion.c