Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią: Różnice pomiędzy wersjami

====Przekroje czynne na emisję promieniowania występującego przy zmianie pędu cząstki w ośrodku====
A na przekrój czynny na emisję promieniowania podamy poniżej, w którym promieniowanie hamowania występuje, gdy następuje zmiana pędu danej cząstki, czyli zmiana kierunku lub prędkości danej cząstki. Energia danej cząstki zmienia się wtedy w przedziale (hν,hν+d(hν)) przy zmianie kierunku toru pod wpływem pola magnetycznego.
{{IndexWzór|<MATH>d\sigma_p={{1}\over{137}}\left({{e^2}\over{m_0c^2}}\right)^2Z^2{{E+m_0c^2}\over{E}}{{d(\hbar\omega)}\over{\hbar\omega}}B=\sigma(\hbar\omega)d(\hbar\omega)\;</MATH>|6.16}}
*gdzie {{Formuła|<MATH>B\;</MATH>}} słabo zależącą funkcją od zmiennych od E (energii cząstki) i Z (liczby atomowej).
Straty energii elektronów podczas oddziaływania z materią są równe:
{{IndexWzór|<MATH>\left({{dE}\over{dx}}\right)_p=n\int_0^E\hbar\omega\sigma(E,\hbar\omega)d(\hbar\omega)\;</MATH>|6.17}}
Wykorzystując wzór na straty energii {{LinkWzór|6.17}} i wzór na przekrój czynny {{LinkWzór|6.10}}, wtedy wzór na przekrój czynny na emisję promieniowania hamowania jest:
{{IndexWzór|<MATH>\sigma_f={{1}\over{n}}{{1}\over{E}}{{dE}\over{dx}}={{16}\over{3}}\left({{e^2}\over{m_0c^2}}\right)^2{{Z^2}\over{137}}{{E+m_0c^2}\over{E}}\operatorname{cm}^2/\operatorname{atom}={{8}\over{3\pi}}{{1}\over{137}}{{Z^2}\over{\beta^2}}\operatorname{b}/\operatorname{atom}\;</MATH>|6.18}}
 
===Metody oddziaływanie promieniowania γ z materią===
Kwanty &gamma; w ośrodkach oddziaływają z materią siłami elektromagnetycznymi