Szablon:Związek chemiczny infobox/opis/mieszanina

związek chemiczny białko / polipeptyd polimer prosty jon / grupa funkcyjna mieszanina minerał pierwiastek

Instrukcja wstawiania infoboksu do artykułów o związkach chemicznych

edytuj
Spis treści

Poniższa instrukcja dotyczy artykułów o prostych mieszaninach związków chemicznych (gdy opisywane jest połączenie dwóch lub trzech związków aktywnych farmakologiczne, np. chinuprystyna-dalfoprystyna, dihydroergotoksyna, mieszanina kilku związków różniących się długością łańcucha, np. chlorki benzalkoniowe, triton X-100, mieszanina kilku izomerów). Nie należy stosować tego infoboksu do wszystkich mieszanin, a raczej ograniczyć jego zastosowanie w przypadku mieszanin do jak najmniejszej liczby przypadków.

Dla związków chemicznych, polimerów, białek i polipeptydów, prostych jonów i grup funkcyjnych, minerałów i pierwiastków przewidziano inne infoboksy lub inne sposoby wstawiania tego infoboksu.

Informacje ogólne

edytuj
 • Przed wstawieniem szablonu zapoznaj się z informacją o roli infoboksu w artykule.
 • Poniższy kod infoboksu należy wkleić do artykułu w całości. Usunięcie którejś z linii (np. pustego parametru) spowodować może jego nieprawidłowe wyświetlanie się.
 • Infoboks różni się częścią parametrów w zależności od tego, czy dotyczy związku organicznego, czy nieorganicznego.
 • Informacje umieszczane w infoboksie muszą być uźródłowione (poza oczywistymi danymi, jak np. masa molowa, wzór sumaryczny, SMILES itp.). Jeżeli dla danej właściwości nie przewidziano osobnego parametru na umieszczenie źródła (m.in. w przypadku logP, kwasowości, granic wybuchowości, dawki śmiertelnej), należy przypis umieścić w tym samym parametrze, co dodawane informacje.

Podstawowy kod infoboksu

edytuj
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa           = 
 |1. grafika         = 
 |opis 1. grafiki      = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki      = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki      = 
 |nazwa systematyczna    = 
 |inne nazwy         = 
 |wzór wyświetlany      = 
 |inne wzory         = 
 |wygląd           = 
 |numer CAS         = 
 |PubChem          = 
 |DrugBank          = 
 |commons          = 
}}

Parametry dodatkowe

edytuj

Dodatkowe parametry umożliwiają m.in. zmianę rozmiaru grafik oraz wpisanie dodatkowych danych, w tym temperatury rozkładu, sublimacji, warunków punktu potrójnego, współczynnika załamania, prężności pary. Możliwe jest dzięki nim również dodanie więcej niż jednej wartości dla właściwości, np. gęstości, rozpuszczalności w wodzie lub temperatury topnienia.

 |rozmiar 1. grafiki     = 
 |rozmiar 2. grafiki     = 
 |rozmiar 3. grafiki     = 
więcej informacji w sekcji „Zmiana rozmiaru grafiki
 |preferowana nazwa IUPAC  = 
dodać nad parametrem nazwa systematyczna
 |nazwy farmaceutyczne    = 
dodać pod parametrem nazwa systematyczna
 |masa molowa        = 
dodać pod parametrem inne wzory
 |SMILES           = 
dodać pod parametrem wygląd
 |gęstość          = 
 |gęstość źródło       = 
 |stan skupienia w podanej g = 
 |g warunki niestandardowe  = 
 |rozpuszczalność w wodzie  = 
 |rww źródło         = 
 |rww warunki niestandardowe = 
 |inne rozpuszczalniki    = 
 |temperatura topnienia   = 
 |tt źródło         = 
 |tt warunki niestandardowe = 
 |temperatura wrzenia    = 
 |tw źródło         = 
 |tw warunki niestandardowe = 
 |temperatura topnienia   = 
 |tt źródło         = 
 |tt warunki niestandardowe = 
 |temperatura sublimacji   = 
 |tsb źródło         = 
 |tsb warunki niestandardowe = 
 |temperatura rozkładu    = 
 |tr źródło         = 
 |tr warunki niestandardowe = 
 |temperatura p. potrójnego = 
 |tpp źródło         = 
 |ciśnienie p. potrójnego  = 
 |cpp źródło         = 
 |temperatura krytyczna   = 
 |tk źródło         = 
 |ciśnienie krytyczne    = 
 |ck źródło         = 
 |gęstość krytyczna     = 
 |gk źródło         =
 |logP            = 
 |kwasowość         = 
 |zasadowość         = 
 |współczynnik załamania   = 
 |wz źródło         = 
 |wz warunki niestandardowe = 
 |aktywność optyczna     = 
 |lepkość          = 
 |l źródło          = 
 |l warunki niestandardowe  = 
 |napięcie powierzchniowe  = 
 |np źródło         = 
 |np warunki niestandardowe = 
 |prężność pary       = 
 |pp źródło         = 
 |pp warunki niestandardowe = 
 |typ hybrydyzacji i VSEPR  = 
 |układ krystalograficzny  = 
 |moment dipolowy      = 
 |moment dipolowy źródło   = 
te grupy parametrów należy dodać w pokazanej kolejności pod parametrem DrugBank; umieścić można jedynie potrzebne parametry, a nie wszystkie (ale jeśli umieszcza się np. temperatura wrzenia to w kodzie artykułu trzeba również umieścić tw źródło i tw warunki niestandardowe, nawet jeśli nie wszystkie trzy parametry będą uzupełnione)
 |karta charakterystyki   = 
 |zagrożenia GHS źródło   = 
 |piktogram GHS       = 
 |hasło GHS         = 
 |zwroty H          = 
 |zwroty EUH         = 
 |zwroty P          = 
 |NFPA 704          = 
 |NFPA 704 źródło      = 
 |temperatura zapłonu    = 
 |tz źródło         = 
 |tz warunki niestandardowe = 
 |temperatura samozapłonu  = 
 |ts źródło         = 
 |ts warunki niestandardowe = 
 |granice wybuchowości    = 
 |numer RTECS        = 
 |dawka śmiertelna      = 
 |stężenie śmiertelne    = 
dodać odpowiednio pod grupami parametrów dot. podobnych związków i pochodnych
 |2. temperatura topnienia   =
 |2. tt źródło         = 
 |2. tt warunki niestandardowe = 
...
 |5. temperatura topnienia   =
 |5. tt źródło         = 
 |5. tt warunki niestandardowe = 
dodać pod istniejącymi parametrami bez liczby na początku; więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla właściwości”; identycznie dla (dla większości możliwych maksymalnie 9 dodatkowych parametrów): gęstość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura sublimacji, temperatura rozkładu, współczynnik załamania, lepkość, napięcie powierzchniowe, prężność pary, temperatura zapłonu (maksymalnie 4 dodatkowe parametry), temperatura samozapłonu (maksymalnie 4 dodatkowe parametry)
 |postać GHS         = 
 |2. zagrożenia GHS źródło  = 
 |2. postać GHS       = 
 |2. piktogram GHS      = 
 |2. hasło GHS        = 
 |2. zwroty H        = 
 |2. zwroty EUH       = 
 |2. zwroty P        = 
 |postać NFPA 704      = 
 |2. NFPA 704        = 
 |2. postać NFPA 704     = 
 |2. NFPA 704 źródło     = 
dla tych parametrów więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla zagrożeń
 |ATC            = 
 |legalność w Polsce     = 
 |stosowanie w ciąży     = 
 |działanie         = 
 |procent wchłaniania    = 
 |biodostępność       = 
 |okres półtrwania      = 
 |wiązanie z białkami osocza = 
 |metabolizm         = 
 |wydalanie         = 
 |drogi podawania      = 
 |objętość dystrybucji    = 
dla związków aktywnych farmakologicznie parametry dodać nad parametrem commons; należy dodać wszystkie wiersze w kodzie artykułu, nawet jeśli część nie będzie wypełniona
 |wikisłownik        = 
 |wikipedia         =
 |wikicytaty         =
dodać pod parametrem commons


Opis parametrów

edytuj
parametr opis
nazwa nazwa związku (najczęściej tożsama z nazwą artykułu); najlepiej aby nazwa mieściła się w jednej linii nagłówka infoboksu
 Zobacz też: Wikipedia:Zalecenia dotyczące nazewnictwa chemicznego.
1. grafika grafika (przeważnie przedstawiająca strukturę związku, a w przypadku prostych związków (np. prostych soli nieorganicznych jak Na 2CO 3, KCl) zdjęcie związku bądź struktura krystaliczna; domyślnie rozmiar grafiki to 240px albo 120px jeśli wstawiono także 2. grafika
opis 1. grafiki opis 1. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 1. grafiki rozmiar 1. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
2. grafika grafika (domyślnie 240px albo 120px jeśli wstawiono także 1. grafika); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 2. grafiki opis 2. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 2. grafiki rozmiar 2. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
3. grafika grafika (domyślnie 180px); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 3. grafiki opis 3. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 3. grafiki rozmiar 3. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
preferowana nazwa IUPAC (tylko dla związków organicznych) preferowana nazwa ustalona przez IUPAC; inne nazwy systematycznej wpisać w poniższym parametrze
nazwa systematyczna (tylko dla związków organicznych) nazwa związku według zasad nomenklatury chemicznej ustalanej przez IUPAC (poza preferowanymi nazwami IUPAC)
nazwy farmaceutyczne nazwy związku stosowane w medycynie
inne nazwy nazwy zwyczajowe, nazwy handlowe, międzynarodowe skróty, symbole i oznaczenia (np. Lista E, C.I.)
wzór wyświetlany należy podać tylko jeden wzór według
inne wzory wzór sumaryczny rozbudowany, uwzględniający elementy faktycznej struktury związku, które mogą mniej lub bardziej dokładnie przedstawiać strukturę związku np. CH 3CH 2OH, wzory półstrukturalne, np. CH 3−CH 2−CH 2−CH 3 lub półstrukturalne skrócone, np. CH 3−(CH 2) 6−CH 3
 Zobacz więcej na stronie Wikiprojekt:Chemia/Wskazówki edycyjne, w sekcji Wzory chemiczne.
masa molowa masa molowa; wpisujemy z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w g/mol (jednostka zostanie dodana automatycznie); nie ma potrzeby podawać dodatkowych wartości dla np. hydratów
wygląd takie właściwości fizyczne jak barwa, zapach, stan skupienia; można podać bardziej szczegółową charakterystykę, np. gęsta, oleista, żółta ciecz o ostrym zapachu; drobnokrystaliczne ciało stałe; bezbarwna, bezwonna, ruchliwa ciecz itp.; należy podać źródło
SMILES zapis SMILES; należy dodać tylko jeden zapis SMILES i nie należy wstawiać znaczników <br />; nie należy także linkować do stron internetowych (np. przekształcających zapis SMILES na grafikę)
numer CAS numer CAS związku chemicznego w formacie {{CAS|numer}}; można podać więcej numerów CAS (np. dla hydratów)
PubChem numer związku w bazie PubChem; należy użyć szablonu {{PubChem}}; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu {{r|PubChem}}
DrugBank numer związku w bazie DrugBank; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu {{r|DrugBank}}
gęstość gęstość w g/cm³ (jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
gęstość źródło źródło powyższej informacji
stan skupienia w podanej g stan skupienia w powyższej gęstości – „ciecz”, „ciało stałe”, „gaz” (ale nie: „ciekły”, „stały”, „gazowy”)
g warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalność w wodzie; preferowana jednostka to g/cm³ (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
rww źródło źródło powyższej informacji
rww warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
inne rozpuszczalniki rozpuszczalność w rozpuszczalnikach innych niż woda
temperatura topnienia temperatura topnienia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tt źródło źródło powyższej informacji
tt warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura wrzenia temperatura wrzenia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tw źródło źródło powyższej informacji
tw warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura sublimacji temperatura sublimacji (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tsb źródło źródło powyższej informacji
tsb warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura rozkładu temperatura rozkładu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tr źródło źródło powyższej informacji
tr warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura p. potrójnego temperatura punktu potrójnego (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tpp źródło źródło powyższej informacji
ciśnienie p. potrójnego ciśnienie punktu potrójnego (należy podać jednostkę)
cpp źródło źródło powyższej informacji
temperatura krytyczna (temperatura krytyczna (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tk źródło źródło powyższej informacji
ciśnienie krytyczne ciśnienie krytyczne (w MPa; jednostka zostanie dodana automatycznie)
ck źródło źródło powyższej informacji
gęstość krytyczna gęstość krytyczna (w g/cm³); jednostka zostanie dodana automatycznie)
gk źródło źródło powyższej informacji
logP logarytm dziesiętny współczynnika podziału; należy podać źródło
kwasowość dla związków rozpuszczalnych w wodzie; pominąć dla związków nie będących kwasami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: pKa1 = X, pKa2 = Y
zasadowość dla związków rozpuszczalnych w wodzie; pominąć dla związków nie będących zasadami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: pKb1 = X, pKb2 = Y
punkt izoelektryczny punkt izoelektryczny; dla aminokwasów
współczynnik załamania współczynnik załamania[uwaga 2]
wz źródło źródło powyższej informacji
wz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych, inne informacje; należy podać długość fali (np. w postaci [[w:linia D sodu|589 nm]])
aktywność optyczna tylko dla związków chiralnych, należy podać kąt skręcania światła i jakiego enancjomeru dotyczy
lepkość preferowana jednostka cP, można też użyć jednostki Pa·s i jej podwielokrotności; stosować tylko dla cieczy (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
l źródło źródło powyższej informacji
l warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
napięcie powierzchniowe preferowana jednostka J/m² (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
np źródło źródło powyższej informacji
np warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
prężność pary w:ciśnienie pary nasyconej (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
pp źródło źródło powyższej informacji
pp warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
typ hybrydyzacji i VSEPR hybrydyzacja, VSEPR; tylko dla prostych związków, np. sp3 – tetraedr
układ krystalograficzny układ krystalograficzny; tylko dla ciał stałych; pominąć jeśli brak danych, np. trójskośny, jednoskośny, rombowy, heksagonalny, trygonalny, tetragonalny, regularny; podlinkować do odpowiedniego hasła
moment dipolowy moment dipolowy (w D; jednostka zostanie dodana automatycznie)
moment dipolowy źródło powyższej informacji
karta charakterystyki należy użyć szablonu {{Karta charakterystyki}} lub odpowiedniego szablonu dla danej firmy, np. {{AlfaAesar}}, {{Sigma-Aldrich}} (dla kart firmy Sigma-Aldrich można użyć szablonu {{Sigma-Aldrich}} w postaci {{Sigma-Aldrich|id produktu|marka produktu|link=tak|data dostępu=}}
dla tego i innych parametrów dotyczących oznakowania zagrożeń zobacz:
zagrożenia GHS źródło źródło dla oznakowania GHS; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP należy zastosować szablon {{CLI}}
postać GHS wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram GHS piktogramy określające rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Piktogram GHS}}
hasło GHS hasło ostrzegawcze – „Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”; jeśli nie przypisano hasła, zostawić puste
zwroty H zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Zwroty H}}
zwroty EUH uzupełniające zwroty H; należy użyć szablonu {{Zwroty EUH}}
zwroty P zwroty wskazujące środki ostrożności; należy użyć szablonu {{Zwroty P}}
zagrożenia UE źródło parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; źródło dla oznakowania według DSD; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP (dawniej z DSD) należy zastosować szablon {{CLI}}
postać UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; europejskie piktogramy ostrzegawcze; należy użyć szablonu {{Piktogram ostrzegawczy}}
zwroty R parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty ryzyka; należy użyć szablonu {{Zwroty R}}
zwroty S parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty bezpieczeństwa; należy użyć szablonu {{Zwroty S}}
NFPA 704 diament ognia”; należy użyć szablonu {{NFPA 704}}
postać NFPA 704 wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
NFPA 704 źródło źródło powyższej informacji
temperatura zapłonu temperatura zapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze tz warunki niestandardowe
tz źródło źródło powyższej informacji
tz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura samozapłonu temperatura samozapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze ts warunki niestandardowe
ts źródło źródło powyższej informacji
ts warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
granice wybuchowości granice wybuchowości (podać jako zakres, np. 5–100% ze źródłem)
numer RTECS numer w bazie Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
dawka śmiertelna dawka śmiertelna w formacie LDXX yy mg/kg (zwierzę, droga podania), np. LD50 112 mg/kg (szczur, doustnie)
stężenie śmiertelne stężenie śmiertelne w formacie LCXX yy mg/cm³ (lub inna odpowiednia jednostka), także LCtXX
podobne związki podobne związki, np. dla PCl 3 można podać PCl 5, POCl 3, PF 3, PBr 3, NCl 3 i AsCl 3
nazwa grupy podobnych nazwa grupy podobnych (wyświetli się jako „podobne XX” zamiast „podobne związki”)
pochodne pochodne związku organicznego
nazwa grupy pochodnych nazwa grupy pochodnych : nazwa odpowiedniej grupy pochodnych, np. aldehydowe
ATC numery w klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej
legalność w Polsce oznaczenie grupy w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych; jeżeli substancja ma takie właściwości, a nie jest ujęta w wykazie, można wpisać „niesklasyfikowany”/„niesklasyfikowana”
stosowanie w ciąży klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży; wpisać tylko oznaczenie kategorii (np. A)
działanie działanie leku, np. przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, nasenne, paraliżujące
procent wchłaniania procent podanej dawki substancji czynnej wchłaniającej się do ustroju
biodostępnosć dostępność biologiczna leku
okres półtrwania biologiczny okres półtrwania
wiązanie z białkami osocza procent wiązania z białkami osocza
metabolizm metabolizm; narząd, metabolity, enzymy
wydalanie wydalanie; droga, postać
drogi podawania możliwe drogi podania leku
objętość dystrybucji objętość dystrybucji
commons nazwa kategorii Wikimedia Commons (w formacie Category:...); raczej nie warto linkować do galerii
wikisłownik hasło w Wikisłowniku
wikipedia artykuł w Wikipedii
wikicytaty strona w Wikiquote

Informacje szczegółowe

edytuj

Dane bezjednostkowe w parametrach gęstości i temperatur

edytuj

W parametrach gęstości i temperatur jednostka dodawana jest automatycznie. Czasem jednak niezbędne jest podanie informacji słownej zamiast liczbowej. W takich sytuacjach należy informację tę podać w parametrze g warunki niestandardowe, tx warunki niestandardowe (x jest odpowiednią literą temperatury), w gęstość źródło, tx źródło podać źródło tej informacji, a główny parametr (gęstość, temperatura x) pozostawić pusty.

Dodatkowe parametry dla gęstości, rozpuszczalności i temperatur

edytuj

W pewnych przypadkach wskazane jest podanie dwóch lub więcej wartości dla niektórych właściwości, np. w przypadku związku, który tworzy formy uwodnione lub izomerów. W tych sytuacjach, zamiast podawać wszystkie te dane w jednym parametrze, można dodać dodatkowe.

Możliwość taka dostępna jest dla gęstości, rozpuszczalności w wodzie, temperatur topnienia, wrzenia, rozkładu, sublimacji, zapłonu i samozapłonu, lepkości, napięcia powierzchniowego, współczynnika załamania i prężności pary. Za każdym razem dodając nowe parametry należy także dodać wszystkie z nim związane (tzn. dodając parametr 2. gęstość należy dodać wraz z nim także 2. gęstość źródło, 2. stan skupienia w podanej g i 2. g warunki niestandardowe), choć nie wszystkie muszą być uzupełnione.

Można maksymalnie dodać 9 dodatkowych parametrów dla każdej z tych właściwości (ostatni dodany będzie miał numer 10.; dla temperatur zapłonu i samozapłonu do 4 dodatkowych). Dodatkowe parametry w kodzie hasła różnią się od podstawowych jedynie o numer na początku. Ważne jest, aby dodawać numer kolejno.

Dla gęstości będzie wyglądało to następująco:

 |gęstość            = 
 |gęstość źródło        = 
 |stan skupienia w podanej g  = 
 |g warunki niestandardowe   = 
 |2. gęstość          = 
 |2. gęstość źródło       = 
 |2. stan skupienia w podanej g = 
 |2. g warunki niestandardowe  = 
 |3. gęstość          = 
 |3. gęstość źródło       = 
 |3. stan skupienia w podanej g = 
 |3. g warunki niestandardowe  = 

Zmiana rozmiaru grafiki

edytuj

Aby zmienić rozmiar wstawionej do infoboksu grafiki należy dodać parametr rozmiar X. grafiki pod parametrem opis X. grafiki. Rozmiar grafiki można regulować w przedziale 60–240 pikseli.

 |1. grafika         = 
 |opis 1. grafiki      =
 |rozmiar 1. grafiki     = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki      =
 |rozmiar 2. grafiki     = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki      =
 |rozmiar 3. grafiki     = 

Dodatkowe parametry dla zagrożeń

edytuj

W pewnych przypadkach uzasadnione jest zamieszczenie dwóch różnych oznakowań z tego samego systemu dla jednej substancji. Jest tak wtedy, gdy substancja w jednej postaci wykazuje zupełnie odmienne zagrożenia niż w innej. W takich sytuacjach należy zastosować dodatkowe parametry dla każdej z klasyfikacji, które wraz z podstawowymi parametrami będą wyglądały w kodzie hasła jak poniżej. Wypełniać należy je według tych samych zasad, co parametry podstawowe.

 Zobacz też: [[[[w:Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]]|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]].
Globalnie Zharmonizowany System
 |zagrożenia GHS źródło   =
 |postać GHS         =
 |piktogram GHS       =
 |hasło GHS         =
 |zwroty H          =
 |zwroty EUH         =
 |zwroty P          =
 |2. zagrożenia GHS źródło  =
 |2. postać GHS       =
 |2. piktogram GHS      =
 |2. hasło GHS        =
 |2. zwroty H        =
 |2. zwroty EUH       =
 |2. zwroty P        =
NFPA 704
 |NFPA 704          =
 |postać NFPA 704      =
 |NFPA 704 źródło      =
 |2. NFPA 704        =
 |2. postać NFPA 704     =
 |2. NFPA 704 źródło     =

Przykłady

edytuj
Chlorki benzalkoniowe
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
chlorki N-alkilo-N-benzylo-N,N-dimetyloamoniowe
Inne nazwy i oznaczenia
chlorki benzylodimetyloalkiloamoniowe
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C 9H 13ClNR (R = C 8H 17 do C 18H 37)
Identyfikacja
Numer CAS 8001-54-5
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne [dostęp: 2015-08-17]
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanego źródła<przypis>
Działanie żrące Wykrzyknik Środowisko
Niebezpieczeństwo
Zwroty H H302, H312, H314, H400
Zwroty P P260, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P405, P501<przypis>
NFPA 704
Na podstawie podanej karty charakterystyki
1
3
0
 
Farmakokinetyka
Działanie odkażające, konserwant
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa           = Chlorki benzalkoniowe
 |1. grafika         = Benzalkonium chloride Structure V.1.svg
 |opis 1. grafiki      =
 |2. grafika         =
 |opis 2. grafiki      =
 |3. grafika         =
 |opis 3. grafiki      =
 |nazwa systematyczna    = chlorki ''N''-alkilo-''N''-benzylo-''N'',''N''-dimetyloamoniowe
 |inne nazwy         = chlorki benzylodimetyloalkiloamoniowe
 |wzór wyświetlany      = {{chem|C|9|H|13|ClNR}} (R = {{chem|C|8|H|17}} do {{chem|C|18|H|37}})
 |numer CAS         = {{CAS|8001-54-5}}
 |PubChem          =
 |DrugBank          =
 |karta charakterystyki   = {{MSDS|url=http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923038|data dostępu=2015-08-17}}
 |zagrożenia GHS źródło   = <przypis>
 |piktogram GHS       = {{Piktogram GHS|05|07|09}}
 |hasło GHS         = Niebezpieczeństwo
 |zwroty H          = {{Zwroty H|302|312|314|400}}
 |zwroty EUH         = {{Zwroty EUH|brak}}
 |zwroty P          = {{Zwroty P|260|301+330+331|303+361+353|305+351+338|405|501}}<przypis>
 |NFPA 704          = {{NFPA 704|3|1|0}}
 |NFPA 704 źródło      = MSDS
 |ATC            =
 |stosowanie w ciąży     =
 |działanie         = odkażające, konserwant
 |procent wchłaniania    =
 |biodostępność       =
 |okres półtrwania      =
 |wiązanie z białkami osocza =
 |metabolizm         =
 |wydalanie         =
 |drogi podawania      =
 |objętość dystrybucji    =
 |commons          =
}}

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronach Wikibooks:Kwestie techniczne.