Szablon:Związek chemiczny infobox/opis/polimer

związek chemiczny białko / polipeptyd polimer prosty jon / grupa funkcyjna mieszanina minerał pierwiastek

Instrukcja wstawiania infoboksu do artykułów o polimerach

edytuj
Spis treści

Poniższa instrukcja dotyczy artykułów o polimerach, zarówno syntetycznych, jak i naturalnych, z wyłączeniem białek i polipetydów. Dla związków chemicznych nie będacych polimerami, jak również dla prostych jonów (jak NO3), grup funkcyjnych, minerałów, pierwiastków i mieszanin przewidziano inne infoboksy lub inne sposoby wstawiania tego infoboksu.

Informacje ogólne

edytuj
 • Przed wstawieniem szablonu zapoznaj się z informacją o roli infoboksu w artykule.
 • Poniższy kod infoboksu należy wkleić do artykułu w całości. Usunięcie którejś z linii (np. pustego parametru) spowodować może jego nieprawidłowe wyświetlanie się.
 • Informacje umieszczane w infoboksie muszą być uźródłowione (poza oczywistymi danymi, jak np. struktura meru, numery w bazach danych itp.). Jeżeli dla danej właściwości nie przewidziano osobnego parametru na umieszczenie źródła (m.in. w przypadku biodegradacji, właściwości mechanicznych, granic wybuchowości, dawki śmiertelnej), należy przypis umieścić w tym samym parametrze, co dodawane informacje.

Podstawowy kod infoboksu

edytuj
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa            = 
 |1. grafika         = 
 |opis 1. grafiki       = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki       = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki       = 
 |nazwa systematyczna     = 
 |inne nazwy         = 
 |numer CAS          = 
 |PubChem           = 
 |DrugBank          = 
 |monomery          = 
 |struktura meru       = 
 |rozpuszczalność w wodzie  = 
 |rww źródło         = 
 |rww warunki niestandardowe = 
 |inne rozpuszczalniki    = 
 |temperatura mięknięcia   = 
 |tm źródło          = 
 |tm warunki niestandardowe  = 
 |temperatura depolimeryzacji = 
 |tdp źródło         = 
 |tdp warunki niestandardowe = 
 |temperatura degradacji   = 
 |tdg źródło         = 
 |tdg warunki niestandardowe = 
 |biodegradowalność      = 
 |biokompatybilność      = 
 |właściwości mechaniczne   = 
 |karta charakterystyki    = 
 |zagrożenia GHS źródło    = 
 |piktogram GHS        = 
 |hasło GHS          = 
 |zwroty H          = 
 |zwroty EUH         = 
 |zwroty P          = 
 |NFPA 704          = 
 |NFPA 704 źródło       = 
 |temperatura zapłonu     = 
 |tz źródło          = 
 |tz warunki niestandardowe  = 
 |temperatura samozapłonu   = 
 |ts źródło          = 
 |ts warunki niestandardowe  = 
 |numer RTECS         = 
 |dawka śmiertelna      = 
 |commons           = 
}}

Parametry dodatkowe

edytuj

Dodatkowe parametry umożliwiają m.in. zmianę rozmiaru grafik oraz wpisanie dodatkowych danych, w tym temperatury topnienia, wrzenia, sublimacji itp. Możliwe jest dzięki nim również dodanie więcej niż jednej wartości dla już obecnych w kodzie właściwości, na przykład rozpuszczalności w wodzie lub temperatury mięknienia.

 |rozmiar 1. grafiki     = 
 |rozmiar 2. grafiki     = 
 |rozmiar 3. grafiki     = 
więcej informacji w sekcji „Zmiana rozmiaru grafiki
 |preferowana nazwa IUPAC  = 
dodać nad parametrem nazwa systematyczna
 |nazwy farmaceutyczne    = 
dodać nad parametrem inne nazwy
 |temperatura topnienia    = 
 |tt źródło          = 
 |tt warunki niestandardowe  = 
 |temperatura wrzenia     = 
 |tw źródło          = 
 |tw warunki niestandardowe  = 
 |temperatura topnienia    = 
 |tt źródło          = 
 |tt warunki niestandardowe  = 
 |temperatura sublimacji   = 
 |tsb źródło         = 
 |tsb warunki niestandardowe = 
 |temperatura rozkładu    = 
 |tr źródło          = 
 |tr warunki niestandardowe  = 
cztery grupy parametrów (po 3 parametry) dotyczące odpowiednio temperatury topnienia, wrzenia, sublimacji i rozkładu dodać pod parametrami dotyczącymi rozpuszczalności (zazwyczaj inne rozpuszczalniki); wymagane jest wstawienie wszystkich 3 wierszy dotyczącej danej temperatury
 |temperatura p. potrójnego = 
 |tpp źródło         = 
 |ciśnienie p. potrójnego  = 
 |cpp źródło         = 
grupę parametrów dotyczących punktu potrójnego dodać pod parametrami dotyczącymi temperatur (zazwyczaj tdp warunki niestandardowe; wymagane jest wstawienie wszystkich 4 wierszy
 |temperatura krytyczna   = 
 |tk źródło         = 
 |ciśnienie krytyczne    = 
 |ck źródło         = 
 |gęstość krytyczna     = 
 |gk źródło         =
parametry dodać pod parametrami dotyczącymi punktu potrójnego
 |logP            = 
 |kwasowość         = 
 |zasadowość         = 
dodać pod parametrami dotyczącymi punktu krytycznego
 |współczynnik załamania   = 
 |wz źródło         = 
 |wz warunki niestandardowe = 
 |lepkość          = 
 |l źródło          = 
 |l warunki niestandardowe  = 
 |napięcie powierzchniowe  = 
 |np źródło         = 
 |np warunki niestandardowe = 
 |prężność pary       = 
 |pp źródło         = 
 |pp warunki niestandardowe = 
cztery grupy parametrów (po 3 parametry) dotyczące odpowiednio współczynnika załamania, lepkości, napięcia powierzchniowego i prężności pary dodać pod parametrami dotyczącymi kwasowości i zasadowości
 |granice wybuchowości    = 
dodać pod parametrami dotyczącymi temperatury samozapłonu (przeważnie ts warunki niestandardowe)
 |stężenie śmiertelne    = 
dodać pod parametrem dawka śmiertelna
 |nazwa grupy podobnych   = 
 |nazwa grupy pochodnych   = 
dodać odpowiednio pod parametrami podobne związki i pochodne
 |2. podobne związki     = 
 |2. nazwa grupy podobnych  = 
 |3. podobne związki     = 
 |3. nazwa grupy podobnych  = 
 |2. pochodne        = 
 |2. nazwa grupy pochodnych = 
 |3. pochodne        = 
 |3. nazwa grupy pochodnych = 
dodać odpowiednio pod grupami parametrów dot. podobnych związków i pochodnych
 |2. temperatura mięknięcia  =
 |2. tm źródło         = 
 |2. tm warunki niestandardowe = 
...
 |5. temperatura mięknięcia  =
 |5. tm źródło         = 
 |5. tm warunki niestandardowe = 
dodać pod istniejącymi parametrami bez liczby na początku; więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla właściwości”; identycznie dla (dla większości możliwych maksymalnie 9 dodatkowych parametrów): rozpuszczalność w wodzie, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, temperatura sublimacji, temperatura rozkładu, temperatura degradacji (maksymalnie 5 dodatkowe parametry), temperatura depolimeryzacji (maksymalnie 4 dodatkowe parametry), współczynnik załamania, lepkość, napięcie powierzchniowe, prężność pary, temperatura zapłonu (maksymalnie 4 dodatkowe parametry), temperatura samozapłonu (maksymalnie 4 dodatkowe parametry)
 |postać GHS         = 
 |2. zagrożenia GHS źródło  = 
 |2. postać GHS       = 
 |2. piktogram GHS      = 
 |2. hasło GHS        = 
 |2. zwroty H        = 
 |2. zwroty EUH       = 
 |2. zwroty P        = 
 |postać NFPA 704      = 
 |2. NFPA 704        = 
 |2. postać NFPA 704     = 
 |2. NFPA 704 źródło     = 
dla tych parametrów więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla zagrożeń
 |ATC            = 
 |legalność w Polsce     = 
 |stosowanie w ciąży     = 
 |działanie         = 
 |procent wchłaniania    = 
 |biodostępność       = 
 |okres półtrwania      = 
 |wiązanie z białkami osocza = 
 |metabolizm         = 
 |wydalanie         = 
 |drogi podawania      = 
 |objętość dystrybucji    = 
dla związków aktywnych farmakologicznie parametryndodać nad parametrem commons; należy dodać wszystkie wiersze w kodzie artykułu, nawet jeśli część nie będzie wypełniona
 |wikisłownik        = 
 |wikipedia         =
 |wikicytaty         =
dodać pod parametrem commons

Opis parametrów

edytuj
parametr opis
nazwa nazwa związku (najczęściej tożsama z nazwą artykułu); najlepiej aby nazwa mieściła się w jednej linii nagłówka infoboksu
 Zobacz też: Wikipedia:Zalecenia dotyczące nazewnictwa chemicznego.
1. grafika grafika (przeważnie przedstawiająca strukturę związku, a w przypadku prostych związków (np. prostych soli nieorganicznych jak Na 2CO 3, KCl) zdjęcie związku bądź struktura krystaliczna; domyślnie rozmiar grafiki to 240px albo 120px jeśli wstawiono także 2. grafika
opis 1. grafiki opis 1. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 1. grafiki rozmiar 1. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
2. grafika grafika (domyślnie 240px albo 120px jeśli wstawiono także 1. grafika); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 2. grafiki opis 2. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 2. grafiki rozmiar 2. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
3. grafika grafika (domyślnie 180px); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, np. wzorów trójwymiarowych, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 3. grafiki opis 3. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 3. grafiki rozmiar 3. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
preferowana nazwa IUPAC preferowana nazwa ustalona przez IUPAC; inne nazwy systematycznej wpisać w poniższym parametrze
nazwa systematyczna nazwa związku według zasad nomenklatury chemicznej ustalanej przez IUPAC (poza preferowanymi nazwami IUPAC)
nazwy farmaceutyczne nazwy związku stosowane w medycynie
inne nazwy nazwy zwyczajowe, nazwy handlowe, międzynarodowe skróty, symbole i oznaczenia (np. Lista E, C.I.)
monomery nazwa (lub nazwy) i wzór półstrukturalny cząsteczki budującej dany polimer, np. etylen (CH2=CH2); jeśli opisywanym polimerem jest heteropolimer, wówczas monomery należy podać w kolumnie (użyć znacznika <br /> pomiędzy monomerami)
struktura meru wzór półstrukturalny meru, np. −CH 2CH 2
 Zobacz więcej na stronie Wikiprojekt:Chemia/Wskazówki edycyjne, w sekcji Wzory chemiczne.
numer CAS numer CAS związku chemicznego w formacie {{CAS|numer}}; można podać więcej numerów CAS (np. dla hydratów)
PubChem numer związku w bazie PubChem; należy użyć szablonu {{PubChem}}; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu {{r|PubChem}}
DrugBank numer związku w bazie DrugBank; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu {{r|DrugBank}}
rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalność w wodzie; preferowana jednostka to g/cm³ (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
rww źródło źródło powyższej informacji
rww warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
inne rozpuszczalniki rozpuszczalność w rozpuszczalnikach innych niż woda
temperatura topnienia temperatura topnienia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tt źródło źródło powyższej informacji
tt warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura wrzenia temperatura wrzenia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tw źródło źródło powyższej informacji
tw warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura sublimacji temperatura sublimacji (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tsb źródło źródło powyższej informacji
tsb warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura rozkładu temperatura rozkładu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tr źródło źródło powyższej informacji
tr warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura mięknięcia temperatura mięknienia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tm źródło źródło powyższej informacji
tm warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura depolimeryzacji temperatura depolimeryzacji (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tdp źródło źródło powyższej informacji
tdp warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura degradacji temperatura degradacji (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]
tdg źródło źródło powyższej informacji
tdg warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura p. potrójnego temperatura punktu potrójnego (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tpp źródło źródło powyższej informacji
ciśnienie p. potrójnego ciśnienie punktu potrójnego (należy podać jednostkę)
cpp źródło źródło powyższej informacji
temperatura krytyczna (w:temperatura krytyczna (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tk źródło źródło powyższej informacji
ciśnienie krytyczne w:ciśnienie krytyczne (w MPa; jednostka zostanie dodana automatycznie)
ck źródło źródło powyższej informacji
gęstość krytyczna gęstość krytyczna (w g/cm³); jednostka zostanie dodana automatycznie)
gk źródło źródło powyższej informacji
logP logarytm dziesiętny współczynnika podziału; należy podać źródło
kwasowość dla związków rozpuszczalnych w wodzie; pominąć dla związków nie będących kwasami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: pKa1 = X, pKa2 = Y
zasadowość dla związków rozpuszczalnych w wodzie; pominąć dla związków nie będących zasadami; dla więcej niż jednej wartości zastosować zapis: pKb1 = X, pKb2 = Y
współczynnik załamania w:współczynnik załamania[uwaga 2]
wz źródło źródło powyższej informacji
wz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych, inne informacje; należy podać długość fali (np. w postaci [[w:linia D sodu|589 nm]])
lepkość preferowana jednostka cP, można też użyć jednostki Pa·s i jej podwielokrotności; stosować tylko dla cieczy (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
l źródło źródło powyższej informacji
l warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
napięcie powierzchniowe preferowana jednostka J/m² (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
np źródło źródło powyższej informacji
np warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
prężność pary ciśnienie pary nasyconej (należy podać jednostkę)[uwaga 2]
pp źródło źródło powyższej informacji
pp warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
biodegradowalność biodegradowalność, np. „biodegradowalny”/„niebiodegradowalny”
biokompatybilność biozgodność, np. niska, wysoka
właściwości mechaniczne właściwości mechaniczne polimeru, np. termoplast, elastomer
karta charakterystyki należy użyć szablonu {{MSDS}} lub odpowiedniego szablonu dla danej firmy, np. {{AlfaAesar}}, {{Sigma-Aldrich}} (dla kart firmy Sigma-Aldrich można użyć szablonu {{Sigma-Aldrich}} w postaci {{Sigma-Aldrich|id produktu|marka produktu|link=tak|data dostępu=}}
dla tego i innych parametrów dotyczących oznakowania zagrożeń zobacz:
 Zobacz też: [[[[w:Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]]|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]].
zagrożenia GHS źródło źródło dla oznakowania GHS; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP należy zastosować szablon {{CLI}}
postać GHS wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram GHS piktogramy określające rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Piktogram GHS}}
hasło GHS hasło ostrzegawcze – „Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”; jeśli nie przypisano hasła, zostawić puste
zwroty H zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Zwroty H}}
zwroty EUH uzupełniające zwroty H; należy użyć szablonu {{Zwroty EUH}}
zwroty P zwroty wskazujące środki ostrożności; należy użyć szablonu {{Zwroty P}}
zagrożenia UE źródło parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; źródło dla oznakowania według DSD; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP (dawniej z DSD) należy zastosować szablon {{CLI}}
postać UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; europejskie piktogramy ostrzegawcze; należy użyć szablonu {{Piktogram ostrzegawczy}}
zwroty R parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty ryzyka; należy użyć szablonu {{Zwroty R}}
zwroty S parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty bezpieczeństwa; należy użyć szablonu {{Zwroty S}}
NFPA 704 diament ognia”; należy użyć szablonu {{NFPA 704}}
postać NFPA 704 wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
NFPA 704 źródło źródło powyższej informacji
temperatura zapłonu temperatura zapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze tz warunki niestandardowe
tz źródło źródło powyższej informacji
tz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura samozapłonu temperatura samozapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze ts warunki niestandardowe
ts źródło źródło powyższej informacji
ts warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
granice wybuchowości granice wybuchowości (podać jako zakres, np. 5–100% ze źródłem)
numer RTECS numer w bazie Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
dawka śmiertelna dawka śmiertelna w formacie LDXX yy mg/kg (zwierzę, droga podania), np. LD50 112 mg/kg (szczur, doustnie)
stężenie śmiertelne stężenie śmiertelne w formacie LCXX yy mg/cm³ (lub inna odpowiednia jednostka), także LCtXX
podobne związki podobne związki, np. dla PCl 3 można podać PCl 5, POCl 3, PF 3, PBr 3, NCl 3 i AsCl 3
nazwa grupy podobnych nazwa grupy podobnych (wyświetli się jako „podobne XX” zamiast „podobne związki”)
pochodne pochodne związku organicznego
nazwa grupy pochodnych nazwa grupy pochodnych : nazwa odpowiedniej grupy pochodnych, np. aldehydowe
ATC numery w klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej
legalność w Polsce oznaczenie grupy w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych; jeżeli substancja ma takie właściwości, a nie jest ujęta w wykazie, można wpisać „niesklasyfikowany”/„niesklasyfikowana”
stosowanie w ciąży klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży; wpisać tylko oznaczenie kategorii (np. A)
działanie działanie leku, np. przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, nasenne, paraliżujące
procent wchłaniania procent podanej dawki substancji czynnej wchłaniającej się do ustroju
biodostępnosć dostępność biologiczna leku
okres półtrwania biologiczny okres półtrwania
wiązanie z białkami osocza procent wiązania z białkami osocza
metabolizm metabolizm; narząd, metabolity, enzymy
wydalanie wydalanie; droga, postać
drogi podawania możliwe drogi podania leku
objętość dystrybucji objętość dystrybucji
commons nazwa kategorii Wikimedia Commons (w formacie Category:...); raczej nie warto linkować do galerii
wikisłownik hasło w Wikisłowniku
wikipedia hasło w Wikipedii
wikicytaty strona w Wikiquote

Informacje szczegółowe

edytuj

Dane bezjednostkowe w parametrach temperatur

edytuj

W parametrach temperatur jednostka dodawana jest automatycznie. Czasem jednak niezbędne jest podanie informacji słownej zamiast liczbowej. W takich sytuacjach należy informację tę podać w parametrze np. tx warunki niestandardowe (x jest odpowiednią literą temperatury), tx źródło podać źródło tej informacji, a główny parametr (temperatura x) pozostawić pusty.

Dodatkowe parametry dla rozpuszczalności i temperatur

edytuj

W pewnych przypadkach wskazane jest podanie dwóch lub więcej wartości dla niektórych właściwości, np. w przypadku związku, który tworzy formy uwodnione lub izomerów. W tych sytuacjach, zamiast podawać wszystkie te dane w jednym parametrze, można dodać dodatkowe.

Możliwość taka dostępna jest dla rozpuszczalności w wodzie, temperatur mięknienia, depolimeryzacji, degradacji, topnienia, wrzenia, rozkładu, sublimacji, zapłonu i samozapłonu, lepkości, napięcia powierzchniowego, współczynnika załamania i prężności pary. Za każdym razem dodając nowe parametry należy także dodać wszystkie z nim związane (tzn. dodając parametr 2. temperatura mięknięcia należy dodać wraz z nim także 2. tm źródło i 2. tm warunki niestandardowe), choć nie wszystkie muszą być uzupełnione.

Można maksymalnie dodać 9 dodatkowych parametrów dla każdej z tych właściwości (ostatni dodany będzie miał numer 10.; dla temperatur mięknienia, degradacji, depolimeryzacji, zapłonu i samozapłonu do 4 dodatkowych). Dodatkowe parametry w kodzie hasła różnią się od podstawowych jedynie o numer na początku. Ważne jest, aby dodawać numer kolejno.

Dla temperatury mięknienia będzie wyglądało to następująco:

 |temperatura mięknięcia    = 
 |tm źródło           = 
 |tm warunki niestandardowe   = 
 |2. temperatura mięknięcia   = 
 |2. tm źródło         = 
 |2. tm warunki niestandardowe = 
 |3. temperatura mięknięcia   = 
 |3. tm źródło         = 
 |3. tm warunki niestandardowe = 

Zmiana rozmiaru grafiki

edytuj

Aby zmienić rozmiar wstawionej do infoboksu grafiki należy dodać parametr rozmiar X. grafiki pod parametrem opis X. grafiki. Rozmiar grafiki można regulować w przedziale 60–240 pikseli.

 |1. grafika         = 
 |opis 1. grafiki      =
 |rozmiar 1. grafiki     = 
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki      =
 |rozmiar 2. grafiki     = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki      =
 |rozmiar 3. grafiki     = 

Dodatkowe parametry dla zagrożeń

edytuj

W pewnych przypadkach uzasadnione jest zamieszczenie dwóch różnych oznakowań z tego samego systemu dla jednej substancji. Jest tak wtedy, gdy substancja w jednej postaci wykazuje zupełnie odmienne zagrożenia niż w innej. W takich sytuacjach należy zastosować dodatkowe parametry dla każdej z klasyfikacji, które wraz z podstawowymi parametrami będą wyglądały w kodzie hasła jak poniżej. Wypełniać należy je według tych samych zasad, co parametry podstawowe.

 Zobacz też: [[[[w:Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]]|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]].
Globalnie Zharmonizowany System
 |zagrożenia GHS źródło   =
 |postać GHS         =
 |piktogram GHS       =
 |hasło GHS         =
 |zwroty H          =
 |zwroty EUH         =
 |zwroty P          =
 |2. zagrożenia GHS źródło  =
 |2. postać GHS       =
 |2. piktogram GHS      =
 |2. hasło GHS        =
 |2. zwroty H        =
 |2. zwroty EUH       =
 |2. zwroty P        =
NFPA 704
 |NFPA 704          =
 |postać NFPA 704      =
 |NFPA 704 źródło      =
 |2. NFPA 704        =
 |2. postać NFPA 704     =
 |2. NFPA 704 źródło     =

Przykłady

edytuj
Polietylen
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Nazewnictwo
Nomenklatura systematyczna (IUPAC)
Poli(etylen)
Ogólne informacje
Monomery CH2=CH2
Struktura meru -[CH2CH2]-
Właściwości
Rozpuszczalność
wysokocząsteczkowy jest nierozpuszczalny, niżej cząsteczkowe rozpuszczalne w ksylenie na gorąco.
Temperatura mięknienia 150 °C
Temperatura degradacji 300 °C
Biodegradowalność niebiodegradowalny
Biokompatybilność wysoka
Właściwości mechaniczne półsztywny termoplast
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
{{Związek chemiczny infobox
 |nazwa            = Polietylen
 |1. grafika         = Polyethylene_repeat_unit.svg
 |opis 1. grafiki       = 
 |rozmiar 1. grafiki     = 100
 |2. grafika         = 
 |opis 2. grafiki       = 
 |3. grafika         = 
 |opis 3. grafiki       = 
 |nazwa systematyczna     = Poli(etylen)
 |inne nazwy         = 
 |monomery          = CH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub>
 |struktura meru       = -[CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>]-
 |numer CAS          = 
 |PubChem           = 
 |DrugBank          = 
 |rozpuszczalność w wodzie  = 
 |rww źródło         = 
 |rww warunki niestandardowe = 
 |inne rozpuszczalniki    = wysokocząsteczkowy jest nierozpuszczalny, niżej cząsteczkowe rozpuszczalne w [[w:Ksyleny|ksylenie]] na gorąco.
 |temperatura mięknięcia   = 150
 |tm źródło          = 
 |tm warunki niestandardowe  = 
 |temperatura depolimeryzacji = 
 |tdp źródło         = 
 |tdp warunki niestandardowe = 
 |temperatura degradacji   = 300
 |tdg źródło         = 
 |tdg warunki niestandardowe = 
 |biodegradowalność      = niebiodegradowalny
 |biokompatybilność      = wysoka
 |właściwości mechaniczne   = półsztywny termoplast
 |karta charakterystyki    = 
 |zagrożenia GHS źródło    = 
 |piktogram GHS        = 
 |hasło GHS          = 
 |zwroty H          = 
 |zwroty EUH         = 
 |zwroty P          = 
 |NFPA 704          = 
 |NFPA 704 źródło       = 
 |temperatura zapłonu     = 
 |tz źródło          = 
 |tz warunki niestandardowe  = 
 |temperatura samozapłonu   = 
 |ts źródło          = 
 |ts warunki niestandardowe  = 
 |numer RTECS         = 
 |dawka śmiertelna      = 
 |commons           = 
}}

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronach Wikibooks:Kwestie techniczne.