Wolna przedsiębiorczość/Pytania testowe do działu I

Odpowiedz na pytania ustnie albo zapisz odpowiedzi na osobnej kartce papieru (tylko jedna odpowiedź jest poprawna).

  1. Ekonomia pozytywna:

a) �wskazuje ludziom, do jakich celów powinni dążyć; b) �zachęca do konsumpcji swojego dochodu; c) �nie zajmuje się kwestiami etycznymi; d) �kieruje ludzkie wysiłki w stronę oszczędzania i inwestowania.

  1. Ekonomia to nauka o tym:

a) �jak skutecznie prowadzić przedsiębiorstwo; b) �jakie są konsekwencje faktu, że ludzie ciągle muszą dokonywać wy- borów; c) �jak zarządzać finansami rodzinnymi; d) �jak z zyskiem grać na giełdzie. 3. Koszty: a) �ponoszone są przy każdej decyzji człowieka; b) �istnieją tylko wtedy, gdy wydajemy pieniądze; c) �dotyczą tylko przedsiębiorstw, ale nie jednostek; d) �nie są istotne w ekonomii, bo koszt jednej osoby to zarobek drugiej. 4. O rzadkości w ekonomii mówimy: a) �jedynie w kontekście surowców naturalnych; b) �tylko wtedy, gdy rozważamy los osób biednych; c) �wyłącznie w kontekście pieniędzy, którymi dysponujemy; d) �kiedy ilość jakiegoś dobra jest za mała w stosunku do potrzeb ludzi. 5. Wskaż nieprawidłowe twierdzenie o dobrach kapitałowych: a) �dobra kapitałowe bezpośrednio zaspokajają potrzeby ludzi; b) �dobra kapitałowe są też nazywane dobrami pośrednimi; c) �dobra kapitałowe ułatwiają produkcję dóbr konsumpcyjnych; d) �potrzeba czasu i środków, by wytworzyć dobra kapitałowe.Pytania testowe do działu I 171 6. Klasyczna triada czynników produkcji to: a) �wiedza, przedsiębiorczość, praca; b) �kapitał, ziemia, oszczędność; c) �informacja, pieniądze, praca; d) �ziemia, praca, kapitał. 7. �Praworządność: a) �nie ma wpływu na działalność gospodarczą; b) �sprzyja wzrostowi inwestycji i dobrobytu; c) �jest tym samym co arbitralne decyzje urzędników; d) �niszczy kreatywność i innowacyjność gospodarki. 8. �Niepewność reżimowa to: a) �niepewność związana z wynikami wyborów parlamentarnych; b) �wahania władzy wykonawczej przed podjęciem decyzji; c) �nieprzewidywalność zmian w prawie, które dotyczą przedsiębior- ców i inwestorów; d) �obawa o przyszłość systemu demokratycznego na świecie. 9. �Luddyści: a) �podkreślali harmonię interesów robotników i kapitalistów; b) �sprzeciwiali się wprowadzeniu maszyn zastępujących ludzką pracę; c) �domagali się trójpodziału władzy; d) �optowali za zniesieniem ceł w handlu zagranicznym. 10. �Teoria przewagi komparatywnej: a) �wyjaśnia, dlaczego w społeczeństwie muszą istnieć konflikty klas; b) �uczy, że nie da się współpracować, jeśli druga strona jest we wszyst- kim gorsza; c) �wskazuje, że na wymianie zawsze więcej korzysta silniejszy; d) � w yjaśnia korzyści dla społeczeństwa, płynące z podziału pracy i handlu zagranicznego. 11. �Barter to: a) �system, w którym wymieniamy wyprodukowany przez siebie towar w zamian za towar, jaki bezpośrednio zużywamy; b) �system, w którym tylko jedna ze stron wymiany otrzymuje pieniądze; c) �sytuacja, w której żadna ze stron nie jest zadowolona z transakcji; d) �sytuacja przejściowa między wymianą pośrednią a wymianą pieniężną.172 Dział I. Podstawy ekonomii 12. �Powstanie pieniądza: a) �było wynikiem edyktu władcy Babilonu ok. 4500 lat temu; b) �poprzedziły liczne debaty teologiczne oceniające potencjalne skutki wprowadzenia pieniądza; c) �można uznać za wynik spontanicznych działań ludzi; d) �było pośrednim efektem wykształcenia się księgowości. 13. �Wyrazem suwerenności konsumenta nie są: a) �nowe modele produktów wprowadzane na rynek, by lepiej zaspoka- jać potrzeby konsumentów; b) �duże zyski przedsiębiorstw skutecznie rozpoznających gusta konsu- mentów; c) �państwowe ograniczenia liczby przedsiębiorstw mogących oferować dany produkt; d) �upadłości przedsiębiorstw, które nie oferują atrakcyjnych dla kon- sumentów dóbr. 14. �Konsumentów można uważać za „przywódców” gospodarki rynko- wej, bo: a) �wydatki konsumpcyjne to największa część PKB; b) �naszym celem w życiu powinna być konsumpcja jak największej ilo- ści dóbr; c) �we władzach państw nie ma zwykle wielu przedsiębiorców; d) �bez aprobaty konsumentów żaden projekt przedsiębiorców nie jest w stanie osiągnąć sukcesu. 15. �Cenę płaconą współcześnie za obrazy Picassa najłatwiej wyjaśnić, od- wołując się do: a) �współczesnych kosztów płótna i sztalug w Nowym Jorku; b) �kosztów płótna i sztalug w miejscu i w czasie powstania obrazu; c) �subiektywnych preferencji konsumentów – powszechnego uznania dla dzieł Picassa; d) � liczby godzin pracy poświęconych przez malarza na stworzenie dzieła. 16. �Piekarz jest skłonny kupić mąkę z młyna, bo: a) �ma nadzieję, że upieczony z niej chleb będzie można sprzedać z zy- skiem konsumentom; b) �wie, ile godzin pracy młynarz musiał poświęcić na jej produkcję;Pytania testowe do działu I 173 c) �każdemu należy się odpowiedni zarobek; d) �ma nadzieję, że młynarz zarobione pieniądze wyda przede wszyst- kim na chleb z jego piekarni. 17. �Popyt na określone dobro tworzą: a) �osoby składające ofertę kupna tego dobra; b) �osoby, którym podoba się dany produkt; c) �osoby składające oferty sprzedaży tego dobra; d) �jedynie osoby o wysokiej skłonności do konsumpcji. 18. �Podaż danego dobra tworzą: a) �osoby szukające nowszej wersji produktu; b) �osoby przedkładające ofertę sprzedaży danego dobra; c) �osoby licytujące kupno produktu na aukcjach internetowych; d) �jedynie asceci, którzy nie przywiązują wagi do posiadania dóbr ma- terialnych. 19. �Wskaż błędną odpowiedź: a) �przesunięcie krzywej popytu w prawo oznacza wzrost popytu na dane dobro; b) �przesunięcie krzywej podaży w lewo oznacza spadek podaży dane- go dobra; c) �przesunięcie krzywej popytu w lewo oznacza utrzymanie się popytu na dobro na niezmienionym poziomie; d) �przesunięcie krzywej podaży w prawo oznacza wzrost podaży da- nego dobra. 20. �Nadwyżka na rynku to sytuacja, w której: a) �w magazynie dostawców brakuje towarów; b) �niektórzy przedsiębiorcy bankrutują; c) �nabywcy chcą nabyć więcej dóbr, niż sprzedawcy są w stanie dostar- czyć po danej cenie; d) �ilość oferowanego przez sprzedawców dobra przy danej cenie prze- wyższa ilość pożądaną przez nabywców. 21. �Ustawowa płaca minimalna to przykład: a) �ceny minimalnej; b) �ceny maksymalnej;174 Dział I. Podstawy ekonomii c) �braku ingerencji państwa w rynek; d) �ceny równowagi. 22. �Skutkiem wprowadzenia ceny maksymalnej dobra niższej od ceny równowagi może być: a) �wzrost produkcji danego dobra; b) �większy zwrot z zainwestowanego kapitału producentów dobra; c) �spadek jakości dobra; d) �nadwyżka dobra na rynku. 23. �Najważniejszą przyczyną występowania inflacji jest: a) �wzrost cen surowców; b) �wzrost wynagrodzeń; c) �chciwość producentów; d) �wzrost podaży pieniądza. 24. �Siła nabywcza pieniądza to: a) �średnie wynagrodzenie płacone w sektorze przedsiębiorstw; b) �koszyk dóbr i usług, które możemy nabyć za jednostkę pieniądza; c) �koszt wytworzenia przeciętnej monety lub przeciętnego banknotu; d) �inaczej wskaźnik inflacji z ostatnich pięciu lat. 25. �Do działalności kasowo-rozliczeniowej banków nie zaliczamy: a) �obsługi przelewów; b) �przyjmowania środków na lokaty; c) �obsługi kart płatniczych; d) �obsługi bankomatów. 26. �W systemie rezerwy cząstkowej: a) �banki kreują depozyty przy udzielaniu kredytów; b) �depozyty klientów mają pełne pokrycie w gotówce; c) �banki realizują przelewy jedynie cząstkowo; d) �banki wszystkie swoje inwestycje lokują w banku centralnym. 27. �Za lichwę uważano: a) �wszelkie oszustwa przy zawieraniu umów; b) �niepłacenie robotnikom umówionej pensji; c) �wtrącanie do więzienia za długi; d) �pożyczanie pieniędzy na procent, zwłaszcza bardzo wysoki.Pytania testowe do działu I 175 28. �Im niższa stopa procentowa: a) �tym niższe opłaty za usługi dodatkowe w związku z udzielanym przez bank kredytem; b) �tym mniej atrakcyjne stają się projekty inwestycyjne; c) �tym więcej projektów inwestycyjnych uchodzi za zyskowne; d) �tym wyższy koszt alternatywny użycia kapitału. 29. �Banku centralnego nie określa się jako: a) �pożyczkodawcy ostatniej instancji; b) �banku banków; c) �producenta pieniądza; d) �kreatora polityki budżetowej. 30. �Narzędzie banku centralnego, w ramach którego sprzedaje lub kupuje papiery wartościowe, to: a) �sprzedaż lokat bankowych; b) �operacje otwartego rynku; c) �regulacja stóp procentowych; d) �ustalanie rezerw obowiązkowych. 31. �W korytarzu stóp procentowych: a) �dolną granicą jest stopa depozytowa, a górną stopa lombardowa; b) �dolną granicą jest stopa lombardowa, a górną stopa depozytowa; c) �dolną granicą jest stopa referencyjna, a górną stopa lombardowa; d) �dolną granicą jest stopa referencyjna, a górną stopa depozytowa. 32. �Jeśli stopa WIBOR spada: a) �to rosną raty kredytów złotówkowych; b) �to rosną raty kredytów we frankach szwajcarskich; c) �to maleją raty kredytów złotówkowych; d) �to maleją raty kredytów we frankach szwajcarskich. 33. �Porównując poziom życia w różnych krajach najlepiej użyć wskaźni- ka: a) �PKB w lokalnej walucie; b) �wzrostu PKB w ostatnich 5 latach; c) �PKB w dolarach; d) �PKB per capita wyrażonego w tej samej walucie z uwzględnieniem różnic cen.176 Dział I. Podstawy ekonomii 34. �Wskaż błędne zdanie: a) �rozwój gospodarczy to kategoria jakościowa; b) �wzrost gospodarczy to kategoria ilościowa; c) �ludzkość cały czas tkwi w tzw. pułapce maltuzjańskiej; d) �przedsiębiorcze innowacje to jeden z najważniejszych motorów roz- woju gospodarki. 35. �Typowo wraz ze wzrostem dochodu na osobę w gospodarce: a) �rośnie zatrudnienie w rolnictwie; b) �rośnie zatrudnienie w usługach; c) �zatrudnienie w rolnictwie nie zmienia się; d) �zatrudnienie w przemyśle najpierw spada, a potem rośnie. 36. �W ostatnich dekadach widzimy: a) �wzrost znaczenia wiedzy w procesach produkcji i świadczeniu usług pracy; b) �wzrost znaczenia rutynowych czynności niewymagających przygo- towania intelektualnego; c) �odwrót od robotyzacji i automatyzacji; d) �spadek dbałości o poziom obsługi klienta. 37. �Na rynku pracy podaż pracy tworzą: a) �pracodawcy; b) �przedsiębiorcy; c) �pracownicy; d) �osoby, które nie mają zamiaru podjąć pracy. 38. �Stopa bezrobocia to: a) �stosunek liczby osób bez pracy do populacji w wieku produkcyjnym; b) �stosunek liczby osób bez pracy do liczby zatrudnionych; c) �stosunek liczby osób bez pracy i chcących podjąć pracę do całości siły roboczej; d) �różnica między liczbą 100 procent a wskaźnikiem zatrudnienia. 39. �Do polityki makroekonomicznej zaliczamy: a) �politykę pieniężną; b) �politykę konkurencji; c) �politykę społeczną; d) �politykę obronną.Pytania testowe do działu I 177 40. �Wsparcie dla działalności kopalni węgla kamiennego w Polsce można uznać za część: a) �polityki pieniężnej; b) �polityki mikroekonomicznej; c) �polityki regulacyjnej; d) �polityki wymiaru sprawiedliwości. 41. �Podatki nie są: a) �nieodpłatne; b) �bezzwrotne; c) �powszechne; d) �dobrowolne. 42. �Do wyliczenia klina podatkowego nie bierzemy pod uwagę: a) �podatku dochodowego od osób fizycznych; b) �składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracownika; c) �składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracodawcę; d) �podatku od nieruchomości. 43. �Do finansów publicznych nie zaliczamy: a) �budżetu państwa; b) �budżetów wszystkich spółek skarbu państwa; c) �budżetów samorządów; d) �budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. 44. �Efekt wypychania to: a) � zatrudnienie przez sektor publiczny czynników produkcji, które mógłby wykorzystać sektor prywatny; b) �emigracja zarobkowa powstała w wyniku podwyżki podatków; c) �w ywłaszczenie działki za odszkodowaniem na cele budowy auto- strad; d) �w yprzedaż obligacji skarbu państwa przez zagranicznych inwesto- rów. 45. �Mniejsze oprocentowanie obligacji skarbowych: a) �to wyższe koszty obsługi długu publicznego; b) �oznacza zwykle wysokie zaufanie inwestorów do danego państwa; c) �oznacza wyższe wydatki państwa w przyszłości; d) �nie zmienia w dłuższym okresie kondycji budżetu państwa.178 Dział I. Podstawy ekonomii 46. �Deficyt budżetowy: a) �jest tożsamy z deficytem finansów publicznych; b) �jest tym samym co dług publiczny; c) �jest częścią deficytu finansów publicznych; d) �jest finansowany przez skup obligacji korporacyjnych przez pań- stwo. 47. �Istotą centralnego planowania jest: a) �brak kalkulacji ekonomicznej; b) �udział pracowników w tworzeniu planów przedsiębiorstw; c) �wysoki poziom niezależności menedżerów w przedsiębiorstwach; d) �dbałość o każdą wydawaną złotówkę. 48. �Elementem denacjonalizacji nie jest: a) �sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwach państwowych zagranicz- nym inwestorom; b) � przekazanie własności państwowych przedsiębiorstw zatrudnio- nym w nich pracownikom; c) � sprzedaż państwowych przedsiębiorstw poprzez giełdę papierów wartościowych; d) �zmiana menedżerów w spółkach skarbu państwa. 49. �Deficyt handlowy: a) �to większa wartość importu niż eksportu; b) �nie może być finansowany napływem kapitału z zagranicy; c) �nie jest typowy dla krajów przyciągających kapitał zagraniczny; d) �jest charakterystyczny dla krajów rozwiniętych. 50. �Napływ inwestycji zagranicznych: a) �nie wiąże się zwykle ze wzrostem płac; b) �nie jest elementem globalizacji; c) �przejawia się jedynie w zakupie obligacji skarbowych przez speku- lantów; d) �pomaga krajom uboższym dogonić kraje bardziej rozwinięte. 51. �Międzynarodowy Fundusz Walutowy: a) �nie zmieniał celów swojego działania od momentu utworzenia; b) �dba współcześnie o przestrzeganie reguł międzynarodowego stan- dardu złota;Pytania testowe do działu I 179 c) �powstał na konferencji w Bretton Woods; d) �prowadzi politykę niepomagania zadłużonym państwom. 52. �Wzrost eksportu polskich produktów: a) �jest natychmiast kompensowany przez wzrost importu z zagranicy; b) �prowadzi do umocnienia się polskiej waluty; c) �nie ma wpływu na kurs polskiej waluty; d) �prowadzi do osłabienia się polskiej waluty.