Angielski/Czasy/Future perfect continuous

Future Perfect Continuous - czas gramatyczny w języku angielskim tłumaczony na język polski jako przyszły dokonany ciągły.

Budowa

edytuj

Czas ten składa się z trzech czasowników posiłkowych: will, have i been, po których następuje czasownik główny z końcówką -ing.

 • Tom will have been writing the composition for two hours by then.

Do tej pory upłyną dwie godziny, odkąd Tomek pisze wypracowanie.

 • In September I will have been learning English for five years.

We wrześniu upłynie pięć lat, odkąd uczę się angielskiego.

Zdania przeczące:

Aby utworzyć zdanie przeczące, do pierwszego czasownika posiłkowego will dodaje się słowo not.

 • He will not have been writing the composition by then.

On nie bedzie pisał wypracowania do tej pory.

 • In September I will not have been learning English for five. years.

We wrześniu nie minie pięć lat odkąd ucze się angielskiego.

Zdania pytające:

Aby utworzyć zdanie pytające pierwszy czasownik posiłkowy will stawia się przed podmiotem zdania.

 • Will he have been writing the composition by then?

Czy do tej pory będzie pisał wypracowanie?

 • How long will you have been learning English in September?

Jak długo będziesz uczył się angielskiego we wrześniu?

Zastosowanie

edytuj

Future Perfect Continuous stosujemy jeśli chcemy wyrazić, że w pewnym okresie w przyszłości jakaś czynność będzie trwać przez pewien określony czas. Używając tego czasu, podkreślamy trwanie czynności, o której mówimy. Konieczne jest podanie dwóch określeń czasowych.

 • In 2007 we will have been living in Bristol for two years.

W 2007 roku miną dwa lata, odkąd mieszkamy w Bristolu.

 • By the time you come home, I will have been writing the composition for two hours.

Do czasu, kiedy wrócisz do domu, będę pisał wypracowanie od dwóch godzin.

 • Future Perfect Continuous jest raczej rzadko używany.
 • Nie tworzą go czasowniki zwane stative verbs.
 • Nie ma on zwykle strony biernej.