Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Interfejs OSA/Menu główne

  • widok dla administratora - Po zalogowaniu do programu OSA, użytkownik-administrator ma dostęp do pełnego menu głównego, co oznacza, że na jego ekranie głównym wyświetla się dziesięć zakładek: Instytucja, Zasób, Twórca, Indeksy, Szkice, Wyszukiwanie, Widok, Użytkownicy, Raporty oraz Informacje.

Instytucja - Po instalacji programu, wypełniamy dane odnośnie do organizacji/instytucji, która prowadzi archiwum. Zob. 4.1. Wprowadzanie danych instytucji.

Zasób - Tutaj wprowadzamy informacje na temat zasobu archiwalnego. Tu dodajemy nowe zbiory/zespoły lub wprowadzamy nabytki. Tu też możemy obejrzeć wszystkie dane w widoku poziomym. Zob. 4.3. Wprowadzanie informacji o zasobie archiwalnym.

Twórca - Tu wprowadzamy, edytujemy, oglądamy dane twórców materiałów archiwalnych. Zob. 4.2. Wprowadzanie informacji o Twórcy.

Indeksy - Tu możemy podejrzeć listę haseł geograficznych, rzeczowych oraz osobowych, a także wprowadzić nowe hasła do Indeksów. Zob. 4.3. Wprowadzanie informacji o zasobie archiwalnym/Zakładka Indeksy. Każde archiwum może utworzyć swoją własną, zamkniętą listę haseł indeksowych opisujących dany zbiór/zespół, jednostkę archiwalną lub dokument.

Szkice - To nieopublikowane dane, widoczne tylko dla użytkowników o statusie Administrator i Redaktor. Zob. 4.3.5. Publikacja wprowadzonych danych.

Wyszukiwanie - Możliwe jest wyszukiwanie proste lub zaawansowane (w określonych polach). Zob. Wyszukiwanie.

Widok - Umożliwia wybór pól, wyświetlanych w widoku poziomym. Zob. 4.8. Widok.

Użytkownicy - Program umożliwia dodawanie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień (rola Administratora, Redaktora i Czytelnika). Zob. Praca w programie OSA/Role w systemie.

Raporty - Pokazują liczbowe dane odnośnie do całego zasobu lub wybranej jego części. Zob. Raporty.

Informacje - Tu znajduje się szczegółowa informacja o twórcach programu, prawach autorskich i link do podręcznika użytkownika. Zob. Informacje o programie.

  • widok dla redaktora - Po zalogowaniu, użytkownik-redaktor ma dostęp do menu z ośmioma zakładkami (bez Widoku i Użytkowników).

  • widok dla czytelnika - Po zalogowaniu, użytkownik-czytelnik ma dostęp do menu z sześcioma zakładkami: Instytucja, Twórca, Zasób, Wyszukiwanie, Raporty, Informacje.

Z paska menu głównego można (pełniąc odpowiednią funkcję) można dodawać, edytować lub przeglądać zasób archiwalny.