Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad17

Zadanie 17 ( 1 punkt )

Odcinki AB i DE są równoległe. Długości odcinków CD, DE i AB są odpowiednio równe 1, 3 i 9. Długość odcinka AD jest równa

A. 2
B. 3
C. 5
D. 6