Topologia ogólna/Aksjomaty oddzielania

Aksjomaty oddzielaniaEdytuj

W rozdziale tym omówimy pewne warunki, zwane aksjomatami oddzielania, jakie można nakładać na badane przestrzenie topologiczne. Dotyczą one możliwości "oddzielania od siebie" w pewien sposób niektórych podzbiorów przestrzeni. Przedstawimy aksjomaty   wraz z przykładami i podstawowymi własnościami przestrzeni je spełniających.

Przestrzenie T0Edytuj

DefinicjaEdytuj

Mówimy, że przestrzeń topologiczna   spełnia aksjomat   (lub:   jest przestrzenią Kołmogorowa), o ile dla każdych   takich, że  , istnieje zbiór otwarty   taki, że   lub  .

Zamiast pisać "  spełnia aksjomat  " będziemy również pisali: "  jest przestrzenią  " lub krócej "  jest  ".

WłasnościEdytuj

 1. Spełnianie aksjomatu   jest własnością topologiczną.
 2. Przestrzeń   jest   wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej pary punktów   takich, że  , zachodzi  .
  Dowód:
  [ ] Weźmy   takie, że  . Z założenia istnieje zbiór otwarty   taki, że   lub  . Przypomnijmy, że dla dowolnych  ,   warunek   jest równoważny warunkowi  . W pierwszym przypadku mamy zatem  , zaś w drugim  . Ponieważ  , otrzymujemy tezę.
  [ ] Jeśli  , to istnieje punkt   taki, że   lub  . Z przypomnianej w dowodzie implikacji w drugą stronę charakteryzacji domknięcia wynika, że istnieje otwarte otoczenie   punktu   takie, że   lub  , co kończy dowód twierdzenia.  
 3. Podprzestrzeń przestrzeni   jest przestrzenią  .
  Dowód:
  Niech   będzie   i  . Przypuśćmy, że   są takie, że  . Wówczas, ponieważ   jest   istnieje   otwarty i taki, że należy do niego dokładnie jeden spośród punktów  . Wówczas   jest otwarty w   i również należy do niego dokładnie jeden spośród punktów  .  
 4. Produkt rodziny   niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią   wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego   przestrzeń   jest  .
  Dowód:
  [ ] Przypuśćmy, że   oraz  . Istnieje zatem   takie, że  . Ponieważ   jest przestrzenią   istnieje otwarte   takie, że do   należy dokładnie jeden z punktów  . Stąd  , gdzie  , jest otwartym otoczeniem dokładnie jednego z punktów  .
  [ ] Ustalmy   oraz dla każdego   wybierzmy element  . Wówczas przestrzeń  , gdzie   jest, co nietrudno sprawdzić, homeomorficzna z  . Ponadto przestrzeń ta jest   jako podprzestrzeń  . Fakt, że własność   jest topologiczna kończy dowód.  

PrzykładyEdytuj

Przykłady przestrzeni, które są   pojawią się w dalszej części tekstu. Tu podamy przykłady przestrzeni, które aksjomatu   nie spełniają. Podobna zasada obowiązywać będzie również w dalszych sekcjach z przykładami w tym rozdziale.

Przestrzeniami   nie są:

 1. co najmniej dwuelementowa przestrzeń antydyskretna;
 2. zbiór   liczb całkowitych z topologią  ;
 3. zbiór liczb rzeczywistych z topologią generowaną przez bazę  .
 • Ćwiczenie: Sprawdzić, że wymienione wyżej przestrzenie faktycznie nie są  .

Przestrzenie T1Edytuj

DefinicjaEdytuj

Przestrzeń topologiczna   jest przestrzenią   wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej pary punktów   takich, że  , istnieje zbiór otwarty   taki, że  .

Przestrzenie   bywają nazywane przestrzeniami Frécheta. Nazwa ta jest jednak zdecydowanie częściej używana w zupełnie innym znaczeniu, wobec czego bezpieczniej pozostać przy określeniu "przestrzeń  ".

WłasnościEdytuj

 1. Spełnianie aksjomatu   jest własnością topologiczną.
 2. Podprzestrzeń przestrzeni   jest przestrzenią  .
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią   wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest  .
 4. Każda przestrzeń   jest przestrzenią  .
 5. Przestrzeń   jest   wtedy i tylko wtedy, gdy   dla każdego punktu  .
  Dowód:
  [ ] Przypuśćmy, że   jest przestrzenią   i  . Dla każdego punktu   istnieje zbiór otwarty   taki, że  . Określmy  . Zbiór   jest domknięty oraz  . Mamy  .
  [ ] Przypuśćmy, że w przestrzeni   wszystkie zbiory jednoelementowe są domknięte oraz  ,  . Ponieważ zbiór   jest domknięty, zbiór   jest otwartym otoczeniem   nie zawierającym  .  
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.
 • Ćwiczenie: Wykazać, że przestrzeń topologiczna jest   wtedy i tylko wtedy, gdy każdy jej skończony podzbiór jest domknięty. Jako wniosek wykazać, że każda skończona przestrzeń   jest dyskretna.

PrzykładyEdytuj

Podamy teraz przykłady przestrzeni   nie będących przestrzeniami  :

 1. przestrzeń Sierpińskiego (patrz: rozdział 3., podrozdział "topologia Tichonowa", przykład 4.);
 2. odcinek   z topologią generowaną przez podbazę  .
 • Ćwiczenie: Wykazać, że wyżej podane przestrzenie faktycznie są   i nie są  .

Przestrzenie T2Edytuj

DefinicjaEdytuj

Przestrzeń topologiczną   nazywamy przestrzenią   (lub przestrzenią Hausdorffa) wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej pary punktów   takiej, że  , istnieją rozłączne zbiory otwarte   takie, że  .

WłasnościEdytuj

 1. Spełnianie aksjomatu   jest własnością topologiczną.
 2. Spełnianie aksjomatu   jest własnością dziedziczną.
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią   wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest  .
 4. Każda przestrzeń   jest przestrzenią  .
 5. Przestrzeń   jest   wtedy i tylko wtedy, gdy przekątna   jest domkniętym podzbiorem przestrzeni  .
  Dowód:
  Niech   będzie przestrzenią topologiczną. Zauważmy, że   jest domknięty w   wtedy i tylko wtedy, gdy   jest otwarty w  .
  [ ] Załóżmy, że   jest  . Niech   będzie dowolne. Pokażemy, że istnieje otoczenie otwarte   zawarte w   (stąd wynika już otwartość  ). Istotnie, istnieją otwarte, rozłączne podzbiory   przestrzeni   takie, że  . Stąd   jest otwartym podzbiorem   zawierającym punkt  , a ponieważ  , to  .
  [ ] Załóżmy, że   jest zbiorem domkniętym i weźmy   takie, że  . Wówczas  . Ale   jest zbiorem otwartym. Wobec tego istnieje zbiór bazowy   (gdzie   są otwartymi podzbiorami  ) taki, że  . Stąd zbiory   są rozłącznymi, otwartymi otoczeniami odpowiednio   i  .  
 6. Przestrzeń   jest   wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu   przekrój domknięć wszystkich zbiorów otwartych zawierających   jest zbiorem jednoelementowym  .
  Dowód:
  Niech   będzie przestrzenią topologiczną. Dla   przez   oznaczmy rodzinę domknięć zbiorów otwartych zawierających  , tzn.  .
  [ ] Niech   będzie   i  . Oczywiście  . Z drugiej strony, dla każdego   istnieją rozłączne zbiory otwarte   takie, że  . Gdyby  , to  , zatem   i w konsekwencji  .
  [ ] Rozważmy dowolne   takie, że  . Ponieważ  , to istnieje otoczenie otwarte   punktu   takie, że  . To z kolei oznacza, że istnieje otoczenie otwarte   punktu   takie, że  .  
 7. Jeśli   jest dowolną przestrzenią topologiczną, zaś   jest przestrzenią  , to dla dowolnych funkcji ciągłych   zbiór   jest domknięty w  .
  Dowód:
  Pokażemy, że dopełnienie zbioru   jest otwarte w  . Weźmy   takie, że  . Ponieważ   jest  , istnieją rozłączne zbiory otwarte   takie, że  . Niech  . Oczywiście,   jest otwartym otoczeniem  . Ponadto,  , gdyż  .  
 8. Jeśli   jest dowolną przestrzenią topologiczną, zaś   jest przestrzenią  , to dla dowolnej funkcji ciągłej   jej wykres   jest domknięty w  .
  Dowód:
  Niech odwzorowania ciągłe   będą zadane wzorami:  ,  . Zauważmy, że  , zatem z Własności 7. zbiór   jest domknięty.  
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.

PrzykładyEdytuj

Niżej podane przestrzenie są   i nie są  :

 1. dowolny zbiór nieskończony z topologią dopełnień zbiorów skończonych (patrz: rozdział 1., podrozdział "Przestrzeń topologiczna", przykład 4.);
 2. zbiór mocy   z topologią dopełnień zbiorów mocy ostro mniejszej niż  , gdzie   są liczbami kardynalnymi takimi, że  .
 • Ćwiczenie: Wykazać, że wyżej podane przestrzenie faktycznie są   i nie są  .

Przestrzenie T3Edytuj

DefinicjaEdytuj

Przestrzeń topologiczna   jest przestrzenią   (lub przestrzenią regularną) wtedy i tylko wtedy, gdy   jest przestrzenią   oraz dla każdego zbioru domkniętego   oraz punktu   istnieją rozłączne zbiory otwarte   takie, że  ,  .

Część autorów rozróżnia pojęcia "przestrzeń regularna" i "przestrzeń  ". Przestrzeniami regularnymi nazywa się czasem przestrzenie, w których można oddzielać zbiorami otwartymi punkty od zbiorów domkniętych, ale które nie muszą być   (przykład takiej przestrzeni podamy poniżej), zaś przestrzeniami   przestrzenie zdefiniowane powyżej. Zdarza się też sytuacja odwrotna.

WłasnościEdytuj

 1. Spełnianie aksjomatu   jest własnością topologiczną.
 2. Spełnianie aksjomatu   jest własnością dziedziczną.
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią   wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest  .
 4. Każda przestrzeń   jest przestrzenią  .
 5. Przestrzeń topologiczna   spełniająca warunek   jest przestrzenią regularną wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu   i jego otoczenia otwartego   istnieje otoczenie otwarte   punktu   takie, że  .
  Dowód:
  [ ] Ustalmy   i otwarte otoczenie   punktu  . Zbiór   jest domknięty oraz  , wobec czego istnieją rozłączne zbiory otwarte   takie, że  ,  . Przyjmijmy  . Zauważmy, że  , ale   jest domknięty, wobec czego  .
  [ ] Ustalmy zbiór domknięty   oraz punkt  . Zbiór   jest otwartym otoczeniem  , wobec czego istnieje zbiór otwarty   taki, że  . Wobec tego   jest otwarty, rozłączny z   oraz  .  
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.

PrzykładyEdytuj

(dopisać)

Przestrzenie T3,5Edytuj

DefinicjaEdytuj

Przestrzeń topologiczna   jest przestrzenią   (lub przestrzenią całkowicie regularną, przestrzenią Tichonowa) wtedy i tylko wtedy, gdy   jest przestrzenią   oraz dla każdego zbioru domkniętego   oraz punktu   istnieje funkcja ciągła   taka, że   i  .

Mówimy, że funkcja   z powyższej definicji oddziela zbiór   od punktu  .

Część autorów rozróżnia pojęcia "przestrzeń całkowicie regularna" i "przestrzeń  ". Przestrzeniami całkowicie regularnymi nazywa się czasem przestrzenie, w których można oddzielać funkcjami punkty od zbiorów domkniętych, ale które nie muszą być   (przykład takiej przestrzeni podamy poniżej), zaś przestrzeniami   przestrzenie zdefiniowane powyżej. Zdarza się też sytuacja odwrotna.

WłasnościEdytuj

 1. Spełnianie aksjomatu   jest własnością topologiczną.
 2. Spełnianie aksjomatu   jest własnością dziedziczną.
 3. Produkt rodziny niepustych przestrzeni topologicznych jest przestrzenią   wtedy i tylko wtedy, gdy każda z przestrzeni należących do tej rodziny jest  .
 4. Każda przestrzeń   jest przestrzenią  .
 5. (dopisać)
 • Ćwiczenie: Udowodnić własności podane wyżej bez dowodów.

PrzykładyEdytuj

Przestrzenie T4Edytuj

 • Definicja
 • Przykłady
 • Własności

Lemat UrysohnaEdytuj

Twierdzenie TietzegoEdytuj

Przestrzenie T5Edytuj

 • Definicja
 • Przykłady
 • Własności

Przestrzenie T6Edytuj

 • Definicja
 • Przykłady
 • Własności

Aksjomaty oddzielania a przestrzenie ilorazoweEdytuj

>> Zadania