Topologia ogólna/Przekształcenia ciągłe

Przekształcenia ciągłeEdytuj

W tym rozdziale wprowadzamy definicje funkcji ciągłej, otwartej, domkniętej, homeomorfizmu; podajemy podstawowe własności takich przekształceń. Korzystając z pojęcia ciągłości konstruujemy produkt przestrzeni topologicznych oraz przestrzeń ilorazową.

Funkcje ciągłeEdytuj

DefinicjaEdytuj

Niech:  ,   będą przestrzeniami topologicznymi.

Funkcję   nazywamy funkcją ciągłą, o ile  .

Innymi słowy funkcja   jest ciągła, jeśli przeciwobrazy zbiorów otwartych poprzez tę funkcję są zbiorami otwartymi.

Zauważmy, że ta sama funkcja  , w zależności od topologii na zbiorach   i   może być lub nie być ciągła. O ile na zbiorach   są z góry ustalone pewne wybrane topologie, mówienie o ciągłości funkcji   nie prowadzi do nieporozumień. Kiedy jednak na przykład rozważamy dwie różne topologie   na zbiorze  , zapis   przestaje być jednoznaczny. W związku z tym zamiast mówić o funkcjach ciągłych działających między zbiorami, będziemy mówili raczej o odwzorowaniach ciągłych działających między przestrzeniami topologicznymi. Tam gdzie to konieczne będziemy pisali:   zamiast  .

WłasnościEdytuj

Niech   będą przestrzeniami topologicznymi.

 1. Jak wykazaliśmy w rozdziale 1. (podrozdział "funkcje ciągłe", własność 3.), w przypadku gdy   są przestrzeniami metrycznymi, powyższa definicja jest pewne orównoważna definicji wyrażonej w języku ε-δ (a zatem i definicji ciągowej) ciągłości.
 2. Jeśli   i   są funkcjami ciągłymi, to funkcja   jest ciągła.
  Dowód:
  Weźmy dowolny zbiór  . Musimy pokazać, że  . Zauważmy, że  . Z ciągłości   mamy  . Zatem, z ciągłości  ,  .  
 3. Definicję ciągłości można równoważnie sformułować na wiele sposobów. W szczególności, równoważne są następujące warunki:
  1.   jest ciągła,
  2.  ,
  3. Dla pewnej podbazy otwartej   w  :  ,
  4. Dla pewnej bazy otwartej   w  :  ,
  5. Dla pewnych systemów otoczeń  ,   odpowiednio w   i  :  .
   Dowód:
   [1.] [2.]    
   [1.] [3.] Oczywiste, bo  .
   [3.] [4.] Elementy bazy   są skończonymi przekrojami elementów podbazy  . Zatem ich przeciwobrazy są skończonymi przekrojami przeciwobrazów elementów  , więc z 3. są otwarte.
   [4.] [5.] Weźmy dowolne   i  . Zauważmy, że ponieważ   jest bazą w  , to   dla pewnej rodziny  . Zatem  . Ponadto  , zatem  .   jest bazą otoczeń  , zatem istnieje   takie, że  . Ponadto  .
   [5.] [1.] Weźmy   dowolne. Dla dowolnego   istnieje (z otwartości   i definicji systemu otoczeń)   takie, że  . Z 5. istnieje zatem otoczenie otwarte   punktu   takie, że  . Stąd  , więc   jest punktem wewnętrznyn  . Z dowolności   otrzymujemy, że   jest zbiorem otwartym.  

W zadaniach do tego rozdziału Czytelnik odnajdzie inne charakteryzacje ciągłości.

PrzykładyEdytuj

 1. Jeśli   są przestrzeniami topologicznymi i ustalimy pewien element  , to funkcja stała   zadana:   jest ciągła. Istotnie,  , ale  .
 2. Ćwiczenie: Przestrzeń topologiczna   jest dyskretna wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej przestrzeni topologicznej   i każdej funkcji   funkcja   jest ciągła.
 3. Ćwiczenie: Przestrzeń topologiczna   jest antydyskretna wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej przestrzeni topologicznej   i każdej funkcji   funkcja   jest ciągła.
 4. Jeśli   jest przestrzenią topologiczną,   i na   ustalimy topologię podprzestrzeni, to naturalne włożenie   (tzn. funkcja zadana   dla każdego  ) jest ciągłe. Przeciwobrazem dowolnego zbioru otwartego jest jego przekrój ze zbiorem  , a zatem zbiór otwarty w  .

Funkcje otwarte i domknięteEdytuj

DefinicjeEdytuj

Niech:  ,   będą przestrzeniami topologicznymi.

Funkcję   nazywamy otwartą, o ile  .

Funkcję   nazywamy domkniętą, o ile  .

Zatem funkcje otwarte są to te odwzorowania, które przeprowadzają zbiory otwarte na zbiory otwarte. Podobnie, odwzorowania domknięte to te, które przeprowadzają zbiory domknięte na zbiory domknięte.

Zauważmy, że w powyższej definicji nie zakładamy, że   jest odwzorowaniem ciągłym. Część jednak autorów żąda od odwzorowania otwartego (domkniętego) by było ciągłe.

WłasnościEdytuj

Niech   będą przestrzeniami topologicznymi.

 1. Jeśli  ,   są przekształceniami otwartymi (domkniętymi), to   jest przekształceniem otwartym (domkniętym).
 2. Jeśli   jest bijekcją, to funkcja   jest otwarta wtedy i tylko wtedy, gdy jest domknięta.
 3. Jeśli   jest ciągłą bijekcją wtedy i tylko wtedy, gdy funkcja   odwrotna do   jest otwartą (domkniętą) bijekcją.
 4. Funkcja   jest otwarta wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje baza   przestrzeni   taka, że  .
 • Ćwiczenie: Przeprowadzić dowody powyższych faktów.

PrzykładyEdytuj

 1. Jeśli   jest dowolną przestrzenią topologiczną, zaś   jest przestrzenią dyskretną, to każda funkcja   jest otwarta i jest domknięta. Oczywiście funkcja ta na ogół nie jest ciągła.
 2. Naturalne włożenie odcinka domkniętego   w przestrzeń   jest odwzorowaniem ciągłym, domkniętym, ale nie otwartym.

HomeomorfizmyEdytuj

DefinicjeEdytuj

Niech   będą przestrzeniami topologicznymi.

Homeomorfizmem z przestrzeni   do przestrzeni   nazywamy każdą funkcję ciągłą  , odwracalną i taką, że funkcja   odwrotna do   jest ciągła.

Zauważmy, że jeśli   jest homeomorfizmem, to   jest również homeomorfizmem.

Przestrzenie   nazywamy homeomorficznymi, o ile istnieje homeomorfizm z   do   (lub równoważnie, co wynika z powyższej uwagi, homeomorfizm z   do  ). Fakt, że przestrzenie   są homeomorficzne, oznaczamy symbolem  .

Własnością topologiczną nazywamy każdą taką własność przestrzeni topologicznych, że dana przestrzeń posiada ją wtedy i tylko wtedy, gdy posiada ją każda przestrzeń z nią homeomorficzna. Topologia jako nauka zajmuje się badaniem własności topologicznych przestrzeni. Z topologicznego punktu widzenia przestrzenie homeomorficzne są nierozróżnialne.

Włożeniem nazywamy funkcję ciągłą   będącą homeomorfizmem na obraz (tzn.   traktowana jako funkcja  , gdzie na   ustalona jest topologia podprzestrzeni względem  , jest homeomorfizmem).

WłasnościEdytuj

Niech   będą przestrzeniami topologicznymi.

 1. Jeśli   i   są homeomorfizmami, to   jest homeomorfizmem.
  Dowód:
  Funkcja   jest ciągłą bijekcją jako złożenie ciągłych bijekcji. Ponadto,  . Ponieważ   są funkcjami ciągłymi,   jest ciągła jako ich złożenie.  
 2. Ciągła bijekcja   jest homeomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest funkcją otwartą (funkcją domkniętą).
  Dowód:
  Dowód przeprowadzimy dla wersji twierdzenia mówiącej o funkcji otwartej. Dowód drugiej wersji jest analogiczny. Wprowadźmy oznaczenie:  .
  [ ] Weźmy dowolny zbiór  . Ponieważ   jest bijekcją oraz   jest ciągłe, to  .
  [ ] Musimy pokazać, że   jest ciągłe. Weźmy  . Mamy:   z otwartości  .  
 3. Jeśli   jest ciągłą injekcją i jest otwarta lub jest domknięta, to   jest włożeniem.
  Dowód:
  Dowód przeprowadzimy dla odwzorowania otwartego. Oczywiście   jest bijekcją na obraz. Ponieważ dla każdego   z otwartości   mamy   oraz  , to  . Wobec tego   jest otwartą bijekcją. Z ostatniego twierdzenia otrzymujemy, że   jest homeomorfizmem.  
  Ćwiczenie: Wykazać, że otwartość (domkniętość) ciągłej injekcji jest warunkiem dostatecznym, ale nie koniecznym na to, żeby injekcja ta była włożeniem.

PrzykładyEdytuj

 1. Istnieją ciągłe bijekcje, które nie są homeomorfizmami. Rozważmy funkcję identycznościową  , gdzie   oznacza topologię dyskretną na  . Jest ona oczywiście ciągłą bijekcją. Jednak   nie jest ciągła, gdyż np.  , ale  .
 2. Homeomorficzne są dowolne dwa odcinki otwarte   z topologiami standardowymi.
  Dowód:
  Nietrudno sprawdzić (ćwiczenie), że jest homeomorfizmem przekształcenie   zadane   dla każdego  .  
 3. Homeomorficzne są odcinek otwarty   z topologią standardową i  .
  Dowód:
  Odcinek   jest homeomorficzny z odcinkiem  . Funkcja tangens   jest homeomorfizmem. Z faktu, że złożenie homeomorfizmów jest homeomorfizmem, otrzymujemy tezę.  
 4. Ćwiczenie: Przestrzenie dyskretne (antydyskretne)   są homoeomorficzne dokładnie wtedy, gdy  .
 5. Ćwiczenie: Wykazać, że bycie przestrzenią: dyskretną (antydyskretną, skończoną, nieskończoną) jest własnością topologiczną.

Wprowadzanie topologii przez funkcje ciągłeEdytuj

Minimalna topologia na dziedzinieEdytuj

Niech   będzie przestrzenią topologiczną,   zbiorem, zaś   funkcją.

Wprowadzimy na zbiorze   pewną topologię  , przy której funkcja   będzie ciągła. Oczywiście, znalezienie jakiejkolwiek topologii na   o tej własności nie jest trudne - wystarczy przyjąć  . Nas jednak będzie interesowała najmniejsza topologia o tej własności. Zachodzi następujące twierdzenie:

  jest najmniejszą topologią na   przy której   jest funkcją ciągłą.

Dowód:
Wykażemy najpierw, że   jest topologią na  . Zauważmy, że  . Dalej, przypuśćmy że rodzina   (gdzie  ). Wówczas, z własności przeciwobrazu i definicji topologii na  :  . Z podobnych przyczyn dla   (gdzie   mamy:  . Zatem   jest topologią na  .
Jest jasne, że   jest ciągła.
Zauważmy teraz, że jeśli   jest topologią na   taką, że   jest ciągła, to z definicji ciągłości  , zatem  .  


Rozważmy teraz ogólniejszą wersję powyższego problemu.

Niech   będzie rodziną przestrzeni topologicznych,   zbiorem, zaś   rodziną funkcji.

Wówczas   jest podbazą najmniejszej topologii   na   takiej, że dla każdego   funkcja   jest ciągła.

Dowód:
Wykażemy najpierw, że   jest podbazą pewnej topologii na  . Oznaczmy przez   rodzinę skończonych przekrojów elementów rodziny  . Musimy pokazać, że   spełnia aksjomaty bazy. Zauważmy, że   dla dowolnego  , zatem  . Zatem  . Weźmy teraz dowolne dwa elementy  . Z definicji   istnieją   takie, że   i  . Stąd  . Zatem   jest bazą pewnej topologii na  .
Wystarczy teraz zauważyć, że jeśli   jest topologią na   taką, że dla każdego   funkcja   jest ciągła, to  . Stąd  , gdyż   jest najmniejszą topologią na   zawierającą  .  
 • Ćwiczenie: Wykazać, że przy oznaczeniach powyższego twierdzenia zbiór  , gdzie   jest podbazą przestrzeni   dla każdego  , jest podbazą topologii  .

Maksymalna topologia na przeciwdziedzinieEdytuj

Rozważymy teraz sytuację w pewnym sensie odwrotną do opisanej w poprzednim podrozdziale. Będziemy bowiem przy ustalonej topologii na dziedzinie funkcji wprowadzali topologię na jej przeciwdziedzinie tak, aby dana funkcja była ciągła. Chcemy ponadto, aby wprowadzona topologia była największa z możliwych.

Niech   będzie przestrzenią topologiczną,   zbiorem, zaś   funkcją.

Wówczas   jest największą topologią na   taką, że   jest funkcją ciągłą.

Dowód:
Łatwo sprawdzamy, korzystając z własności przeciwobrazu, że   jest topologią na  
Oczywiście   jest ciągła.
Nietrudno też wykazać, że   jest największą topologią o żądanej własności. Jeśli bowiem   i  , to  .  
 • Ćwiczenie: Uzupełnić szczegóły dowodu.
 • Ćwiczenie: Wykazać, że jeśli   jest rodziną przestrzeni topologicznych,   zbiorem, zaś   rodziną funkcji, to istnieje maksymalna topologia   na   przy której każda z funkcji   jest ciągła.

Suma rozłączna przestrzeni topologicznychEdytuj

Korzystając z ostatniego ćwiczenia zdefiniujemy koprodukt (lub inaczej: sumę rozłączną) rodziny przestrzeni topologicznych  . Dla uproszczenia załóżmy, że przestrzenie należące do tej rodziny są parami rozłączne (w przeciwnym wypadku możemy dokonać urozłącznienia, dla każdego   biorąc zamiast przestrzeni   jej homeomorficzną kopię, której elementy są parami  ). Koproduktem rodziny   nazywamy wówczas przestrzeń   z najbogatszą topologią taką, że włożenia  ,   są ciągłe dla wszystkich  . Przestrzeń tą oznaczamy symbolem  .

 • Ćwiczenie: Wykazać, że zbiór   jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego   zbiór   jest otwarty w  .

Topologia TichonowaEdytuj

DefinicjaEdytuj

W tym podrozdziale wprowadzimy pojęcie produktu rodziny przestrzeni topologicznych. Przypomnijmy najpierw pewne pojęcia teoriomnogościowe:

Produktem kartezjańskim rodziny zbiorów   nazywamy zbiór  .

Przy powyższych oznaczeniach rzutem na  -tą współrzędną (gdzie  ) nazywamy funkcję   zadaną   dla każdego  .

Przejdziemy teraz do właściwej definicji, korzystającej z twierdzenia o istnieniu minimalnej topologii na dziedzinie rodziny funkcji.

Produktem rodziny przestrzeni topologicznych   nazywamy przestrzeń topologiczną  , gdzie   jest produktem kartezjańskim rodziny zbiorów  , zaś   jest minimalną topologią na  , przy której dla każdego   rzutowanie   jest funkcją ciągłą.

Powyżej zdefiniowaną topologię   nazywamy topologią Tichonowa lub topologią produktową.

WłasnościEdytuj

Przyjmijmy oznaczenia z powyższej definicji.

Uwaga: W poniższych rozważaniach, w celu ich uproszczenia, utożsamiamy funkcję   ze zbiorem par uporządkowanych   (to znaczy "zapominamy" o dziedzinie i przeciwdziedzinie).

[Komentarz wędrowca: pragnę zwrócić uwagę na nieścisłość nomenklaturową: funkcje SĄ zbiorami takich właśnie par. Trójka złożona z funkcji   i dwóch zbiorów   i  , takich że   nazywa się odwzorowaniem. W całym dokumencie przewija się ten błąd (Adam Kolany). ]


 1. Z twierdzenia o minimalnej topologii na dziedzinie wynika, że podbazą topologii produktowej   jest zbiór  .
 2. Zauważmy, że dla każdych   zachodzi  , gdzie   dla każdego  .
  Intuicyjnie,   jest produktem kartezjańskim rodziny zbiorów powstałej przez zastąpienie w rodzinie    -go zbioru przez zbiór   (otwarty w  ).
 3. Z powyższych rozważań wynika, że elementami bazy topologii produktowej są skończone iloczyny zbiorów postaci  . Jak nietrudno zauważyć, są to produkty kartezjańskie rodzin zbiorów powstałych przez zastąpienie w rodzinie   skończonej liczby przestrzeni   przez ich podzbiory otwarte  .
 4. Zauważmy jeszcze, że w przypadku gdy rozważana rodzina przestrzeni   jest skończona (przyjmijmy np.  ), to bazą topologii produktowej jest rodzina  .
  Ćwiczenie: Wykazać, że w powyższym, skończonym przypadku bazą topologii Tichonowa jest zbiór  , gdzie   jest bazą   dla każdego  .
 5. Dla każdego   rzutowanie   jest odwzorowaniem otwartym.
  Dowód:
  Wystarczy wykazać (z własności odwzorwań otwartych), że   dla zbiorów   należących do bazy topologii produktowej. Z postaci zbiorów bazowych opisanej w 2. oraz definicji rzutowania wynika, że   lub   dla pewnego  . Dowód jest zakończony.  

PrzykładyEdytuj

 1. Produkt dowolnej rodziny przestrzeni antydyskretnych jest przestrzenią antydyskretną.
 2. Produkt rodziny przestrzeni dyskretnych o mocy większej niż   jest przestrzenią dyskretną wtedy i tylko wtedy, gdy jest to rodzina skończona.
 3. Rozważmy przestrzenie skończone:   i  . Wówczas na   topologią Tichonowa jest zbiór:  .
 4. Przez  , gdzie   jest liczbą kardynalną zaś   przestrzenią topologiczną, rozumiemy przestrzeń   (to znaczy produkt   kopii przestrzeni  ) z topologią produktową.
  Niech  .
  • Dla   z topologią dyskretną przestrzeń   nazywamy kostką Cantora o ciężarze  .
  • Dla   z topologią   przestrzeń   nazywamy kostką Aleskandrowa o ciężarze  . Przestrzeń   z tego przykładu nazywamy przestrzenią Sierpińskiego.
  • Dla   przestrzeń   nazywamy kostką Tichonowa o ciężarze  .

Topologia ilorazowaEdytuj

DefinicjaEdytuj

Niech będą dane przestrzeń topologiczna   i relacja równoważności  .

Funkcją ilorazową nazywamy funkcję   zadaną:   dla każdego  , gdzie   oznacza zbiór ilorazowy, zaś   klasę abstrakcji elementu   względem relacji  .

Topologią ilorazową na zbiorze ilorazowym   nazywamy najbogatszą topologię   na tym zbiorze, przy której funkcja ilorazowa   jest ciągła. Przestrzeń   nazywamy przestrzenią ilorazową przestrzeni   względem relacji  .

Jeżeli  , to istnieje najmniejsza relacja równoważności   taka, że   dla każdych  . Przestrzeń ilorazową względem tej relacji oznaczać będziemy przez  . Intuicyjnie, przestrzeń ta powstaje poprzez "sklejenie" wszystkich punktów zbioru   w jeden punkt.

Ogólniej, odwzorowaniem ilorazowym nazywamy każdą ciągłą surjekcję   taką, że topologia na   jest najbogatszą topologią, przy której   jest ciągła.

WłasnościEdytuj

[Komentarz wędrowca: uprasza się Autora o uporządkowanie oznaczeń. Ni przypiął ni przyłatał w następującym niżej tekście pojawia się tu i ówdzie funkcja  . Pewno ma to być  , ale może lepiej, zeby autor sam to poprawił?? (A.Kolany)]

 1. Niech będą dane przestrzeń   i relacja równoważności   na tej przestrzeni.   niech będzie odwzorowaniem ilorazowym. Wówczas dla każdej przestrzeni   i funkcji ciągłej   takiej, że   o ile  , istnieje dokładnie jedna funkcja ciągła   taka, że  .
  Dowód:
  Przyjmijmy   dla  . Definicja ta jest niezależna od wyboru reprezentanta klasy  , gdyż z założenia   dla każdego  . Funkcja   jest zatem dobrze określona. Spełnia ona warunek   i nietrudno zauważyć, że jest jedyną funkcją go spełniającą. Wykażmy ciągłość  . Niech   będzie zbiorem otwartym. Z definicji   wynika, że  . Zbiór   jest otwarty z ciągłości funkcji  . Wystarczy teraz zauważyć, że z definicji topologii na   wynika, że   jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy   jest otwarty w  . Wobec tego   jest otwarty, zatem   jest funkcją ciągłą.  
 2. Niech   będzie ciągłą surjekcją. Jeśli   jest odwzorowaniem otwartym lub odwzorowaniem domkniętym, to jest odwzorowaniem ilorazowym.
  Dowód:
  Musimy wykazać, że dowolny podzbiór   jest otwarty o ile   jest otwarty. Przypuśćmy zatem, że   jest otwarty. Jeśli   jest odwzorowaniem otwartym, to   jest również otwarty. Ale   jest surjekcją, więc  . Jeśli   jest odwzorowaniem domkniętym, to   jest zbiorem domkniętym. Ale  .  
 3. Niech   będzie odwzorowaniem ilorazowym. Na   określmy relację równoważności:   wtedy i tylko wtedy, gdy  . Wówczas przestrzenie   i   są homeomorficzne.
  Dowód:
  Przez   oznaczmy odwzorowanie ilorazowe. Zdefiniujmy funkcję   wzorem  . Z definicji relacji   wynika, że jest ona dobrze określona. Ponadto   jest surjekcją, gdyż   jest surjekcją. Wykażmy różnowartościowość  . Przypuśćmy, że  , to znaczy  , co z kolei z definicji   oznacza, że  , czyli  . Pozostaje wykazać ciągłość i otwartość  . Nietrudno zauważyć, że dla   mamy  . Z ciągłości   zbiór ten jest otwarty, o ile   jest zbiorem otwartym, zatem z definicji topologii ilorazowej zbiór   jest otwarty. Analogicznie, korzystając z faktu, że   dla   otrzymujemy, że   jest otwarte, co kończy dowód.  
 4. Surjekcja   jest odwzorowaniem ilorazowym wtedy i tylko wtedy, gdy posiada następującą własność: dla każdej przestrzeni topologicznej   i odwzorowania   odwzorowanie   jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy odwzorowanie   jest ciągłe.
  Dowód:
  [ ] Pokażmy, że jeśli   jest odwzorowaniem ilorazowym, to własność powyższa zachodzi. Weźmy dowolne odwzorowanie  . Przypuśćmy, że   jest ciągłe. Niech   będzie zbiorem otwartym. Z ciągłości   zbiór   jest otwarty, ale  . Ponieważ   jest odwzorowaniem ilorazowym, oznacza to, że zbiór   jest otwarty. Stąd   jest ciągłe. Z drugiej strony, jeśli   jest ciągłe, to   jest ciągłe jako złożenie odwzorowań ciągłych.
  [ ] Wykażmy teraz, że jeśli własność powyższa zachodzi, to   jest odwzorowaniem ilorazowym. Wykażmy najpierw ciągłość  . Gdyby istniało   otwarte i takie, że   nie byłoby otwarte, to dla odwzorowania identycznościowego   otrzymalibyśmy sprzeczność z założeniem, bowiem tak zdefiniowane   jest ciągłe, zaś   nie jest ciągłe. Przypuśćmy teraz, że topologia na   nie jest maksymalną topologią, przy której   jest ciągłe. Oznacza to, że istnieje zbiór   taki, że   jest otwarty, zaś   nie jest otwarty. Niech   będzie przestrzenią dwupunktową Sierpińskiego (tzn.  ). Zdefiniujmy   wzorem:  . Wówczas   jest funkcją ciągłą, zaś   nie jest ciągłe. 
 • Ćwiczenie: Wykazać, że ostatnie z powyższych twierdzeń nie zachodzi, jeśli o   nie założymy, że jest surjekcją.

PrzykładyEdytuj

 1. Przestrzeń   jest homeomorficzna z przestrzenią  .
  Wykażmy prawdziwość tego stwierdzenia. Ponieważ  , zaś   jest w naturalny sposób homeomorficzne z  , możemy utożsamiać   ze zbiorem  . Rozważmy odwzorowanie ciągłe   zadane wzorem  . Ponieważ  , indukuje ono odwzorowanie ciągłe  . Nietrudno sprawdzić, że   jest bijekcją. Weźmy zbiór   otwarty w topologii ilorazowej na  . Mamy:  , gdzie   jest odwzorowaniem ilorazowym. Pokażemy, że dla każdego punktu   istnieje jego otoczenie otwarte  . Będzie to oznaczało, że zbiór   jest otwarty, co wobec dowolności   wykaże otwartość odwzorowania  . Niech zatem   oraz  . Ponieważ   jest ciągłe,   jest otwarte w  . Jeśli zatem  , to   i istnieje   takie, że  . Jeśli zaś  , to   oraz istnieje   takie, że  . W obu wypadkach nietrudno pokazać, że   jest otwarte w  .
 2. Przestrzeń   jest homeomorficzna z przestrzenią  . Intuicyjnie fakt ten nie jest trudny do przyjęcia, formalny dowód pozostawiamy jako ćwiczenie dla Czytelnika. Jego wykonanie może okazać się łatwiejsze po ukończeniu lektury dalszych rozdziałów.
 3. Rozważmy przestrzeń   oraz najmniejsze relacje równoważności   takie, że:
  •   oraz  ,
  •   oraz  ,
  •   dla każdego  .

  Przestrzeń   nazywamy torusem 2-wymiarowym,   butelką Kleina, zaś   wstęgą Mōbiusa.

 4. Niech będzie dana przestrzeń topologiczna  . Stożkiem nad tą przestrzenią nazywamy przestrzeń  , zaś zawieszeniem   nazywamy przestrzeń  , gdzie   jest najmniejszą relacją równoważności na   taką, że   oraz   dla każdych  .
 5. W przestrzeni   rozważmy relację   taką, że   wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje   takie, że   dla każdego  . Przestrzeń   nazywamy  -wymiarową rzeczywistą przestrzenią rzutową i oznaczamy  .

>> Zadania