Topologia ogólna/Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęciaEdytuj

W rozdziale tym zdefiniujemy pojęcie przestrzeni topologicznej, pokażemy, że jest ono uogólnieniem pojęcia przestrzeni metrycznej, przedstawimy kilka sposobów wprowadzania topologii na zbiorze oraz definicje kilku podstawowych pojęć, m.in. pojęcia zbioru otwartego i domkniętego, operacji wnętrza i domknięcia, bazy, podbazy, bazy otoczeń, topologii podprzestrzeni.

Przestrzeń topologicznaEdytuj

DefinicjaEdytuj

Przestrzenią topologiczną nazywamy każdą parę uporządkowaną   taką, że   jest zbiorem, zaś   oraz spełnione są następujące warunki:

 1.  
 2.  
 3.  .

Rodzinę   podzbiorów zbioru   spełniającą warunki 1., 2., 3. nazywamy topologią na zbiorze   (lub: rodziną wszystkich zbiorów otwartych przestrzeni  ).


W dalszym ciągu daną przestrzeń topologiczną   często oznaczać będziemy po prostu przez  , o ile jasnym będzie, jaką topologię na   akurat rozważamy. Jeżeli bowiem dany zbiór posiada co najmniej dwa elementy, można określić na nim więcej niż jedną topologię, co wynika z zamieszczonych poniżej przykładów 1. i 2.

PrzykładyEdytuj

 1. Na dowolnym zbiorze   topologią jest:  . Istotnie,  , zatem spełniony jest warunek 1. definicji. Iloczyn dowolnej, więc tym bardziej skończonej rodziny podzbiorów danego zbioru jest jego podzbiorem, zatem spełniony jest warunek 2. Suma dowolnej rodziny podzbiorów danego zbioru jest jego podzbiorem, zatem spełniony jest warunek 3. Tak zdefiniowaną topologię na   nazywamy topologią dyskretną, zaś   nazywamy przestrzenią topologiczną dyskretną.
 2. Na dowolnym zbiorze   topologią jest:  . Taką topologię nazywamy topologią antydyskretną, zaś przestrzeń   - przestrzenią topologiczną antydyskretną.
 3. Niech   będzie dowolnym zbiorem dwuelementowym. Jedynymi topologiami na   są:
  •  
  •  
  •  
  •  
 4. Dla dowolnego zbioru   przestrzenią topologiczną jest:  , gdzie  . Topologię   nazywamy topologią dopełnień zbiorów skończonych na  .
 5. Jak pokażemy w dalszej części rozdziału, rodzina wszystkich zbiorów otwartych dowolnej przestrzeni metrycznej   jest topologią na  .
 • Ćwiczenie: Sprawdzić, czy topologia antydyskretna rzeczywiście jest topologią.
 • Ćwiczenie: Wypisać wszystkie możliwe topologie na zbiorze 3-elementowym (uwaga: będzie ich już dość dużo!).
 • Ćwiczenie: Pokazać, że topologia dopełnień zbiorów skończonych jest rzeczywiście topologią. Zdefiniować analogicznie rodzinę dopełnień zbiorów przeliczalnych. Sprawdzić, czy jest ona topologią niezależnie od zbioru na którym jest zdefiniowana.

Zbiory otwarte i domknięteEdytuj

DefinicjeEdytuj

Zbiorem otwartym w przestrzeni topologicznej   nazywamy każdy zbiór  .

Zbiorem domkniętym w przestrzeni topologicznej   nazywamy każdy taki zbiór  , że  , to znaczy każdy zbiór, którego dopełnienie w przestrzeni   jest zbiorem otwartym.

Wobec tego:   jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy   jest domknięty.

Istnieją zbiory, które nie są ani otwarte, ani domknięte. Przykładowo, rozważmy topologię dopełnień zbiorów skończonych na zbiorze liczb naturalnych. Zbiór wszystkich liczb naturalnych parzystych nie jest zbiorem otwartym, gdyż zbiór liczb nieparzystych nie jest zbiorem skończonym. Nie jest on również zbiorem domkniętym, gdyż zbiór liczb nieparzystych nie jest zbiorem otwartym. Podobnie, każdy różny od całej przestrzeni i różny od zbioru pustego podzbiór przestrzeni antydyskretnej nie jest otwarty i nie jest domknięty.

Istnieją również zbiory, które są zarówno otwarte, jak i domknięte. Zbiory takie nazywamy zbiorami otwarto-domkniętymi. W każdej przestrzeni topologicznej   zbiorami otwarto-domkniętymi są   oraz  . Każdy podzbiór przestrzeni dyskretnej jest otwarto-domknięty.

Rodzina zbiorów domkniętychEdytuj

Analogicznie do rodziny zbiorów otwartych przestrzeni   (czyli topologii na  ) można zdefiniować rodzinę zbiorów domkniętych.

Rodziną zbiorów domkniętych na zbiorze   nazywamy każdą rodzinę   taką, że spełnione są warunki:

 1.  
 2.  
 3.  .
 • Ćwiczenie: Pokazać, że jeśli mamy daną przestrzeń topologiczną  , to rodzina dopełnień zbiorów otwartych spełnia warunki 1.,2.,3. definicji rodziny zbiorów domkniętych.
 • Ćwiczenie: Pokazać, że jeśli dana rodzina   podzbiorów zbioru   spełnia warunki 1.,2.,3. definicji rodziny zbiorów domkniętych, to rodzina dopełnień zbiorów z   jest topologią na  .

Punkty wewnętrzne, izolowane, skupieniaEdytuj

DefinicjeEdytuj

Niech   będzie przestrzenią topologiczną oraz niech  . Definiujemy następujace pojecia:

Otoczeniem otwartym punktu   nazywamy każdy taki zbiór  , że  .

Punktem wewnętrznym zbioru   nazywamy każdy taki punkt  , że  . Innymi słowy, punkt   jest punktem wewnętrznym  , o ile zawiera się w   wraz z pewnym otoczeniem otwartym.

Punktem skupienia zbioru   nazywamy każdy taki punkt  , że  . Wobec tego punkt   jest punktem skupienia zbioru   wtedy i tylko wtedy, gdy każde jego otoczenie otwarte posiada co najmniej jeden rózny od   punkt wspólny ze zbiorem  .

Punktem izolowanym zbioru   nazywamy każdy punkt   taki, że   nie jest punktem skupienia zbioru  .

PrzykładyEdytuj

Niech   będzie zbiorem oraz   dowolnym podzbiorem  .

 1. Przy topologii dyskretnej na   każdy   jest punktem wewnętrznym   oraz punktem izolowanym  , gdyż   jest otwartym otoczeniem  .
 2. Przy topologii antydyskretnej na   każdy   jest punktem skupienia  . Zbiór   posiada punkty wewnętrzne tylko wtedy, gdy  . Jest tak, ponieważ jedynym otoczeniem otwartym dowolnego punktu   jest  .
 3. Niech  . Wybierzmy   i przyjmijmy na   następującą topologię:  . Jeśli  , to  . W przeciwnym wypadku, o ile  , to   oraz   nie posiada punktów wewnętrznych.

Operacje domknięcia i wnętrzaEdytuj

DefinicjeEdytuj

Niech będzie dana przestrzeń topologiczna  . Zdefiniujemy teraz operacje domknięcia i wnętrza, działające w zbiorze podzbiorów przestrzeni  .

Operacją wnętrza nazywamy funkcję   określoną:  .

Operacją domknięcia nazywamy funkcję   określoną:  .

Często używa się również symboli:   oraz   dla oznaczenia odpowiednio wnętrza i domknięcia zbioru  .

Zdefiniujemy jeszcze trzy inne funkcje, powiązane z operacjami domknięcia i wnętrza.

Przez operację ograniczenia (lub: brzegu) rozumiemy funkcję   określoną następująco:  . Czasem brzeg   oznacza się też przez   lub  .

Przez pochodną rozumiemy funkcję   określoną:  . Innymi słowy  , czyli pochodna zbioru  , jest zbiorem wszystkich punktów skupienia zbioru  .

Zewnętrze zbioru   jest to wnętrze jego dopełnienia. Możemy określić operację zewnętrza, tzn. funkcję   daną wzorem:  .

WłasnościEdytuj

Niech   będzie przestrzenią topologiczną, zaś  ,  ,   operacjami odpowiednio wnętrza, domknięcia i pochodnej.

 1. Oczywistym jest, że prawdziwe są następujące stwierdzenia:
  1.   (jako suma zbiorów otwartych),
  2.  ,
  3.  , czyli   jest największym w sensie inkluzji zbiorem otwartym zawartym w  
 2. Dualnie:
  1.   (jako iloczyn zbiorów domkniętych).
  2.  ,
  3.  , czyli   jest najmniejszym w sensie inkluzji zbiorem domkniętym zawierającym  .
 3. Dla dowolnych zbiorów   prawdziwe są następujące implikacje:
  1.  ,
  2.  .
  Dowód:
  [1.] Załóżmy, że  . Stąd  , czyli:  . Wobec tego:  .
  [2.] Dowód analogiczny.  
 4. Prawdziwe są następujące stwierdzenia:
  1.  ,
  2.  ,
  3.  ,
  4.  .
  Dowód:
  [1.] Oczywiście  , zatem   z własności 1.2.
  [2.]   jako suma podzbiorów zbioru  .
  [3.] Z własności 3.1. wiemy, że   oraz  , gdyż  ,  . Stąd:  . Udowodnijmy inkluzję w drugą stronę. Mamy:  ,  . Zatem:   oraz   jako iloczyn zbiorów otwartych. Wobec tego   z własności 1.3.
  [4.] Konsekwencja własności 1.1 i 1.2.  
 5. Dualnie:
  1.  ,
  2.  ,
  3.  ,
  4.  .
  Dowód:
  Analogiczny do dowodu punktu 4.  
 6. Dla dowolnego zbioru  :
  1.  ,
  2.  .
  Dowód:
  [1.] Z definicji domknięcia i praw de Morgana mamy:  . Zauważmy, że zachodzi równość zbiorów:  . Stąd:  .
  [2.] Dowód analogiczny.  
  • Ćwiczenie: Opierając się na powyższym fakcie wykazać, że  .
 7. Dla dowolnego   zachodzi:  .
  Dowód:
  Z własności 6.2. wiemy, że  . Ale  . Wobec tego  .  
 • Ćwiczenie: Przeprowadzić pominięte dowody.

Więcej własności Czytelnik odnajdzie w zadaniach do tego rozdziału.

Aksjomaty wnętrza i domknięciaEdytuj

Niech będzie dany zbiór   oraz funkcja   spełniająca warunki (zwane aksjomatami wnętrza):

 1.  ,
 2.  ,
 3.  ,
 4.  .

Funkcja   wyznacza (w sposób jednoznaczny) pewną topologię na  , przy której stanowi ona operację wnętrza (w sensie podanej wcześniej definicji).

Dowód:
Przyjmijmy  . Pokażemy, że   jest jedyną topologią na   taką, że   jest operacją wnętrza w przestrzeni  .
Pokażmy najpierw, że   jest topologią. Z 1. mamy  . Równość   jest oczywista. Zatem:  . Dalej, jeśli  , to z 3.:  , czyli  .
Dla dowodu spełniania trzeciego z warunków definicji topologii zauważmy, że funkcja   jest monotoniczna ze względu na relację inkluzji, tzn. dla dowolnych zbiorów   zachodzi:  . Istotnie, dla takich zbiorów:  , ale z drugiej strony 3. implikuje  . Skoro  , to  .
Niech teraz:   będzie dowolną indeksowaną rodziną elementów  . Zauważmy, że:  . Z monotoniczności   mamy:  , wobec czego  . Ostatecznie:   i   jest topologią na  .

Wykażemy teraz, że   jest operacją wnętrza przy tej topologii. Niech   będzie dowolnym zbiorem. Musimy pokazać, że  . Zauważmy, że z 4.  , zatem  . Ponadto z 2.:  . Zatem:  . Inkluzja w drugą stronę jest oczywista, ponieważ sumujemy podzbiory  . Wobec tego   jest operacją wnętrza.

Pokażemy, że topologia   jest jedyną, przy której   jest operacją wnętrza. Niech   będzie topologią na   dla której   jest operacją wnętrza. Z własności 1.2. operacji wnętrza wiemy, że  . Ale z 2. wiemy, że  . Zatem:  , co dowodzi, że topologia   jest wyznaczona jednoznacznie.  

Dualnie, jeżeli dla zbioru   zdefiniujemy funkcję   spełniającą warunki (zwane aksjomatami domknięcia lub aksjomatami Kuratowskiego):

 1.  ,
 2.  ,
 3.  ,
 4.  ,

to funkcja   wyznacza (w sposób jednoznaczny) pewną topologię na  , przy której stanowi ona operację domknięcia.

 • Ćwiczenie: Udowodnić powyższe twierdzenie.

Wobec tego, topologię na zbiorze możemy wprowadzać przez podanie funkcji spełniającej aksjomaty wnętrza lub funkcji spełniającej aksjomaty domknięcia, zamiast podawać rodzinę zbiorów otwartych (domkniętych).

Baza, podbaza, baza otoczeńEdytuj

Definicja bazyEdytuj

Bazą zbiorów otwartych (lub bazą otwartą) przestrzeni topologicznej   nazywamy każdy taki zbiór  , że  .

Zauważmy, że każda przestrzeń topologiczna posiada co najmniej jedną bazę zbiorów otwartych. Bazą przestrzeni   jest bowiem określona w tej przestrzeni topologia.

 • Ćwiczenie: Niech   będzie przestrzenią topologiczną dyskretną. Znaleźć najmniejszą (w sensie inkluzji) bazę zbiorów otwartych przestrzeni  .

Analogicznie do pojęcia bazy zbiorów otwartych zdefiniować można pojęcie bazy zbiorów domkniętych. Mianowicie, zbiór   nazywamy bazą zbiorów domkniętych przestrzeni  , o ile:  .

 • Ćwiczenie: Pokazać, że jeżeli   jest bazą otwartą przestrzeni topologicznej  , to zbiór   jest bazą zbiorów domkniętych przestrzeni  .

W dalszej części podręcznika, dla skrócenia zapisów, będziemy używali słowa baza w sensie bazy zbiorów otwartych.

Aksjomaty bazyEdytuj

Niech będzie dany zbiór  . Podrodzina   stanowi bazę pewnej topologii na  , o ile spełnia następujące dwa aksjomaty:

 1.  
 2.  .

Istotnie, zbiór   jest topologią na  , której bazę stanowi zbiór  . Jest to jedyna taka topologia.

 • Ćwiczenie: Udowodnić powyższe stwierdzenie.

Wobec tego topologię na   możemy wprowadzić podając jedynie jej bazę.

Podobnie, topologię można wprowadzić podając jedynie bazę domkniętą. Bazą domkniętą pewnej przestrzeni jest każda taka rodzina podzbiorów danego zbioru  , że rodzina dopełnień zbiorów z tej rodziny spełnia aksjomaty 1., 2.

Definicja podbazyEdytuj

Niech   będzie przestrzenią topologiczną. Rodzinę   nazywamy podbazą zbiorów otwartych (lub: podbazą otwartą), o ile rodzina  , tzn. rodzina przekrojów skończonej liczby zbiorów należących do podbazy, jest bazą otwartą przestrzeni  .

Oczywiście każda baza jest podbazą. Wobec tego każda przestrzeń topologiczna posiada podbazę.

Dualnie definiujemy podbazę domkniętą przestrzeni   jako taką podrodzinę   topologii na  , że sumy mnogościowe skończonej liczby zbiorów należących do   stanowią bazę domkniętą przestrzeni  .

 • Ćwiczenie: Niech   będzie podbazą otwartą przestrzeni  . Znaleźć podbazę domkniętą tej przestrzeni.

Zauważmy jeszcze, że topologię na dowolnym zbiorze   możemy wprowadzić podając jedynie podbazę tej topologii. Podbaza wyznacza bowiem w jednoznaczny sposób bazę, ta zaś wyznacza topologię.

 • Ćwiczenie: Dana jest pewna rodzina zbiorów  . Znaleźć przestrzeń topologiczną, dla której   jest podbazą.
 • Ćwiczenie: Wykazać, że jeśli   jest przestrzenią topologiczną dyskretną, to dla każdego   rodzina wszystkich podzbiorów  -elementowych   jest podbazą tej przestrzeni.

Definicja bazy otoczeń i systemu otoczeńEdytuj

Niech   będzie przestrzenią topologiczną. Bazą otoczeń (otwartych) punktu   nazywamy każdą taką rodzinę   otoczeń otwartych punktu  , że  .

Innymi słowy, rodzina otoczeń otwartych punktu   jest bazą otoczeń tego punktu wtedy i tylko wtedy, gdy każde otoczenie otwarte punktu   zawiera element tej rodziny.

Systemem otoczeń nazywamy każdą rodzinę   taką, że dla każdego     jest układem otoczeń  .

PrzykładyEdytuj

 1. W dowolnej przestrzeni topologicznej zbiór wszystkich otoczeń otwartych danego punktu jest jego bazą otoczeń otwartych.
 2. W przestrzeni dyskretnej   dla każdego punktu   bazą otoczeń jest na przykład  .
 3. W przestrzeni antydyskretnej   dla każdego punktu   jedyną jego bazą otoczeń jest  .

Aksjomaty systemu otoczeńEdytuj

Niech będzie dany zbiór   oraz rodzina   taka, że:

 1.  ,
 2.  ,
 3.  ,
 4.  .

Wówczas istnieje dokładnie jedna topologia na   taka, że   jest systemem otoczeń w tej topologii.

Dowód:
Wykażemy, że rodzina   spełnia aksjomaty bazy. Jeśli tak jest, to, jak już wiemy, rodzina   wyznacza na   w sposób jednoznaczny pewną topologię.
Oczywiście,  . Ponadto,  .
Dalej, dla   i   wiemy z 3., że istnieją   takie, że  ,  . Z 4. wiemy, że istnieje   takie, że  . Pokazaliśmy zatem, że   stanowi bazę pewnej topologii (oznaczmy ją  ) na  .
Musimy teraz sprawdzić, czy   jest systemem otoczeń w przestrzeni  . Wybierzmy dowolne   i jego otoczenie otwarte  . Zauważmy, że ponieważ   jest bazą, to   dla pewnej rodziny  . Zatem   dla pewnego  . Ponieważ  , to istnieje   takie, że  . Z 3. wiemy jednak, że istnieje   takie, że  . Wobec dowolności   i  ,   jest systemem otoczeń w  .
Należy jeszcze wykazać, że nie istnieje inna topologia, w której   byłoby systemem otoczeń. Wystarczy w tym celu zauważyć, że w dowolnej przestrzeni topologicznej suma elementów systemu otoczeń jest bazą. Tę część dowodu pozostawiamy jako ćwiczenie.  

Porównywanie topologiiEdytuj

DefinicjaEdytuj

Niech będzie dany zbiór  , zaś   niech będą topologiami na  . Mówimy, że topologia   jest mocniejsza od topologii   (co jest równoważne stwierdzeniu, że   jest słabsza od  ), o ile  .

WłasnościEdytuj

 1. Oczywiście powyższa definicja wprowadza porządek częsciowy na zbiorze wszystkich topologii danej przestrzeni. W porządku tym istnieje element największy (tzn. topologia najmocniejsza). Jest nim topologia dyskretna. Elementem najmniejszym jest topologia antydyskretna. Porządek "bycia mocniejszym" na zbiorze wszystkich topologii na   nie jest liniowy, o ile  . Niech bowiem  ,  ,  . Topologie   i   nie są w tym porządku porównywalne.
 2. Niech  ,   będą przestrzeniami topologicznymi, zaś   ich bazami. Topologia   jest mocniejsza od topologii   wtedy i tylko wtedy, gdy  .
  Dowód:
  Istotnie, jeżeli odpowiednie   istnieją, to każdy zbiór bazowy przestrzeni   daje się przedstawić jako suma podrodziny bazy  , wobec czego również i każdy zbiór otwarty przestrzeni   jest sumą pewnej podrodziny zawartej w  , więc należy do  . Gdyby zaś dla pewnego   i pewnego   odpowiednie   nie istniałoby, to zbioru  , otwartego w topologii  , nie dałoby się przedstawić jako sumy zbiorów z bazy  , wobec czego  .  
 • Ćwiczenie: Dojść do analogicznych wniosków w przypadku baz domkniętych.

Podprzestrzeń topologicznaEdytuj

DefinicjaEdytuj

Niech   będzie przestrzenią topologiczną oraz niech  . Parę uporządkowaną  , gdzie   nazywamy podprzestrzenią topologiczną przestrzeni  , zaś rodzinę   nazywamy topologią podprzestrzeni (lub topologią relatywną).

 • Ćwiczenie: Pokazać, że topologia podprzestrzeni jest topologią na zbiorze  .

Będziemy mówili, że własność przestrzeni topologicznych jest dziedziczna, jeżeli dla dowolnej przestrzeni   z tego, że   posiada tę własność, wynika że również każda podprzestrzeń przestrzeni   posiada tę własność.

Przykładem własności dziedzicznej jest bycie przestrzenią dyskretną. Przykładem własności, która nie jest dziedziczna, jest bycie przestrzenią nieskończoną.

WłasnościEdytuj

 1. Zauważmy, że jeśli   jest podprzestrzenią przestrzeni  , to zbiór   jest domknięty w   wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje zbiór   domknięty w   i taki, że  .
  Dowód:
  Istotnie,  . Ale   jest otwarty w   wtedy i tylko wtedy, gdy jest postaci   dla pewnego  . Ponadto:  .  
 2. Jeżeli   jest bazą otwartą (lub domkniętą) przestrzeni  , zaś  , to   jest bazą otwartą (odpowiednio: domkniętą) przestrzeni   z topologią relatywną.
  Dowód:
  Nietrudno zauważyć, że jeśli  , to   dla pewnego zbioru   i pewnej rodziny indeksowanej  . Rozumowanie w przypadku bazy domkniętej jest analogiczne.  
 3. Ćwiczenie: Jeżeli   jest podbazą otwartą (lub domkniętą) przestrzeni  , zaś  , to podbazą otwartą (odpowiednio: domkniętą) w   z topologią podprzestrzeni jest zbiór:  .
 4. Ćwiczenie: Jeśli  , to dla dowolnego   zachodzi:  . Podobnie,jeśli  , to dla dowolnego   zachodzi:  .
 5. Jeśli przez   (odpowiednio:  ) oznaczymy operację domknięcia (wnętrza) w podprzestrzeni   przestrzeni  , to dla dowolnego   zachodzi:   (odpowiednio:  ), gdzie   (odpowiednio:  ) oznacza operację domknięcia (wnętrza) w przestrzeni  .
  Dowód:
  Ustalmy  . Niech  ,  . Z definicji domknięcia:  ,  . Zauważmy, że z 1.  , skąd wynika teza. W przypadku operacji wnętrza rozumowanie jest analogiczne.  

Przestrzenie topologiczne a przestrzenie metryczneEdytuj

Topologia indukowana, przestrzeń metryzowalnaEdytuj

Niech   będzie przestrzenią metryczną. Przez   oznaczmy rodzinę wszystkich zbiorów otwartych (w sensie definicji z rozdziału 1.) w przestrzeni metrycznej  .

W poprzednim rozdziale (własność 4. w podrozdziale "Zbiory otwarte i domknięte") wykazaliśmy, że rodzina   spełnia własności 1., 2., 3. z definicji topologii. Zatem para   stanowi przestrzeń topologiczną. Topologię   nazywamy topologią indukowaną przez metrykę  .

Wobec tego każdą przestrzeń metryczną można traktować jako przestrzeń topologiczną.

Niech teraz   będzie przestrzenią topologiczną.

Przestrzeń   nazywamy przestrzenią metryzowalną, o ile istnieje taka metryka  , że topologia   indukowana przez tę metrykę jest równa wyjściowej topologii  .

Istnieją przestrzenie topologiczne, które nie są metryzowalne. Przykładowo, dla dowolnego zbioru   o mocy większej niż  , niemetryzowalna jest przestrzeń antydyskretna  .

Dowód:
Przypuśćmy, że przestrzeń   jest metryzowalna. Niech   oznacza metrykę indukującą topologię antydyskretną na  . Weźmy dowolne punkty  ,  . Niech  . Kula otwarta   jest zbiorem otwartym w metryce indukowanej przez  . Ale   i  . Zatem  . Topologia indukowana przez   nie jest antydyskretna. Otrzymana sprzeczność kończy dowód.  

Zauważmy ponadto, że dana metryka indukuje dokładnie jedną topologię. Jednak dana topologia może być indukowana przez różne metryki. Przykładowo, metryki   zadane na dowolnym zbiorze wzorami:   oraz   indukują na tym zbiorze tę samą topologię.

Dalsze pojęciaEdytuj

Nietrudno zauważyć, że pojęcia punktu wewnętrznego, izolowanego, skupienia oraz domknięcia, wnętrza i pochodnej zbioru w przestrzeni metrycznej   i w przestrzeni   z topologią indukowaną przez   pokrywają się. W szczególności przedstawione w tym rozdziale własności powyższych pojęć są prawdziwe w przestrzeniach metrycznych.

Zauważmy, że w przestrzeniach metrycznych pojęcia te definiowalne były przy użyciu pojęcia kuli. W przestrzeniach topologicznych korzystamy z ogólniejszego pojęcia otoczenia otwartego.

Formułując niektóre własności przestrzeni metrycznych korzystaliśmy z pojęcia ciągu zbieżnego. Jedynie w pewnych klasach przestrzeni niemetryzowalnych znajduje ono dość dobre uogólnienie.

Baza przestrzeni metrycznejEdytuj

Istotna rola kul otwartych w teorii przestrzeni metrycznych wynika między innymi z następujących faktów:

 1. Zbiór wszystkich kul otwartych o środku w danym punkcie stanowi bazę otoczeń tego punktu.
 2. Zbiór wszystkich kul otwartych w danej przestrzeni metrycznej stanowi bazę tej przestrzeni.
 • Ćwiczenie: Udowodnić powyższe fakty.
 • Ćwiczenie: Wykazać, że powyższe fakty pozostają prawdziwe, jeżeli słowa "wszystkie kule otwarte" zastąpimy przez "wszystkie kule otwarte o promieniach wymiernych".

Udowodniwszy powyższe fakty łatwo wykazać, że pojęcia podprzestrzeni metrycznej i podprzestrzeni topologicznej "pokrywają się". Ściślej: Niech:   oznacza przestrzenią metryczną,  , zaś   będzie topologią indukowaną na   przez  . Przez   oznaczamy topologię relatywną na   względem przestrzeni  . Przez   oznaczamy topologię indukowaną na   przez metrykę przez metrykę d|_{A\times A}. Wówczas  .

Dowód:
Nietrudno zauważyć, że kulami otwartymi w podprzestrzeni metrycznej   są iloczyny mnogościowe kul otwartych w przestrzeni   ze zbiorem  . Kule otwarte w   stanowią bazę  .
Ponieważ kule otwarte w   stanowią bazę przestrzeni  , to z własności 2. z podrozdziału "podprzestrzeń topologiczna" wynika, że ich przekroje z   stanowią bazę w  .
Przestrzenie   i   posiadaję tę samą bazę. Zatem topologie   i   są identyczne.  

Pewne istotne oznaczeniaEdytuj

Ponieważ przestrzeń   z topologią indukowaną przez metrykę euklidesową będzie odgrywała w dalszej części książki znaczącą rolę, wprowadzimy dla niej specjalne oznaczenie.

Topologię powyższą będziemy nazywali topologią standardową na   i oznaczali  .

Topologią standardową na podzbiorach   nazywamy topologię podprzestrzeni na tych podzbiorach indukowaną przez topologię standardową na  .

Przestrzeń   będziemy oznaczali przez   (  będzie w zapisie pomijane).

Przestrzeń   z topologią standardową będziemy oznaczali przez  .

Przestrzeń   z topologią standardową będziemy oznaczali   i nazywali  -wymiarowym dyskiem.

Przestrzeń   z topologią standardową będziemy oznaczali   i nazywali  -wymiarową sferą.


>> Zadania