Schemat działań Gita


Szybki start (do uporządkowania) edytuj

Wymagania edytuj

Zakładamy, że

 • zainstalowano program git
 • zainstalowano SSH[1] i ustalono ustawienia
 • utworzeno nowy lub skopiowano istniejący projekt

Schemat pracy z projektem edytuj

 
operacje

Schemat zależy od sytuacji projektu

Proponowany podstawowy schemat pracy : [2]

 • wprowadzenie zmian w pliku lub plikach
 • sprawdzamy jakie pliki zostały zmienione : git status
 • sprawdzamy co zostało zmienione w pliku : git diff [file]
 • zatwierdzamy zmianę : git commit -a -m [message] [3]


mkdir git_repo  # tworzymy katalog w którym będzie nasze repozytorium plików, możemy nazwać jak chcemy
cd git_repo   # przechodzimy do tego katalogu
git init     # inicjalizujemy bazę repozytorium (katalog .git)

Teraz wgrywamy do tego katalogu pliki lub tworzymy nowe.

git add .    # dodajemy wszystkie pliki do śledzenia z aktualnego katalogu, kropka oznacza właśnie katalog aktualny
git status    # sprawdzamy status naszego repozytorium, to polecenie pokaże które pliki zmienione, a które nowe
git commit -a  # zatwierdzamy zmiany czyli wysyłamy pliki do bazy repozytorium

Samo polecenie git commit zapisze tylko pliki, które zostały dodane poleceniem git add. Dlatego dodajemy -a, żeby nie dodawać ręcznie każdego zmienionego pliku. Nowe pliki trzeba jednak dodać przez git add.

git log     # sprawdzamy historię zatwierdzeń
git whatchanged -p # historia zmian razem z diff
git whatchanged --pretty=oneline # wyświetla tylko nazwy zmienionych plikówZaawansowane możliwości :

 • gałęzie ( dodawanie, scalanie i usuwanie, konflikty)
 • zdalne repozytoria[4]
 • zbiorowa praca nad projektem

Podstawowa obsługa Gita edytuj

 • Większość operacji wykonuje się przez "git polecenie".
 • Tworzenie gałęzi to "git checkout -b".
 • "git branch" powinno być używane tylko do wylistowania i usuwania gałęzi.
 • Współdzielisz swoją pracę przez "git fetch" (pobranie) i "git push" (wysłanie). To są przeciwieństwa.
 • uaktualnianie lokalnego repozytorium ze zdalnego : "git pull" może również zrobić "git fetch" ale to jest opcjonalne.
 • git nie dodaje pustych katalogów do repozytorium. To wynika z koncepcji, że git śledzi zawartość plików a nie pliki.

Pomoc edytuj

Aby uzyskać pomoc na temat jakiegoś polecenia wpisujemy "git help polecenie" lub "git --help".


Obsługa git w edytorze vim

Przypadki użycia edytuj

Projekt edytuj

Mamy dwie możliwości


git init # tworzenie nowego repozytorium w istniejącym projekcie lub nowo utworzonym projekcie 
git clone /path/to/repository # kopiowanie z dysku lokalnego
git clone username@host:/path/to/repository # kopiowanie ze zdalnego serwera ( from origin to local )

katalogi edytuj

Jak zmienić nazwę katalogu ? [5]

Jak znależć wszystkie katalogi -git ? edytuj

Za pomocą find[6]

 find . -name .git -type d -prune


bez ".git"

 find . -type d -exec test -e '{}/.git' ';' -print -prune

z użyciem xargs


  find ~ -type d -name .git | xargs -n 1 dirname

usunąć katalog edytuj

Usunąć katalog[7]

 git rm -r --cached some-directory
 git commit -m 'Remove the now ignored directory "some-directory"'
 git push origin master


problemy z dostepem do katologów edytuj

Jak zmienić włąściciela i uprawninia ukrytych katalogów:[8]

 shopt -s dotglob
 chmod -R 775 *

oraz:[9]

 git update-index --chmod=+x

Pliki edytuj

Zmiany lokalne :

git add *
git commit -m "Commit message"

Przesyłanie zmian na serwer :

git remote add origin <server> # jeśli nie mamy ustwaionego zdalnego repo[10]
git push origin master # jeśli mamy ustawione zdalne repo

Jeśli nie mamy dostępu do serwera zdalnego to :

git push origin master
error: Cannot access URL http://code.mathr.co.uk/mandelbrot-graphics.git/, return code 22
fatal: git-http-push failed
error: failed to push some refs to 'http://code.mathr.co.uk/mandelbrot-graphics.git'

wtedy tworzymy łatę i wysyłamy mailem :

 • git-format-patch - Prepare patches for e-mail submission
 • git-send-email - Send a collection of patches as emails

Niejasności związane z git add edytuj

Uruchamiamy git add tekst.txt i cały plik tekst.txt jest wrzucany do indeksu. Razem z zawartością. Jeśli teraz wprowadzimy jakieś poprawki do tekst.txt i nie zrobimy znowu git add tekst.txt, to git commit tekst.txt wyśle do repozytorium starszą wersję znajdującą się w indeksie.

Dlatego git add używamy tylko w trzech wariantach:

git add .
git add nowy_plik
git add nowy_plik nowy_plik2 itd.


Kopiowanie plików na serwer edytuj

Dodajemy zdalny serwer ( tutaj GitHub) :

git remote add github_c https://github.com/adammaj1/c

Sprawdzamy zdalne repo :

git remote show github_c

Otrzymujemy wynik :

* remote github_c
 Fetch URL: https://github.com/adammaj1/c
 Push URL: https://github.com/adammaj1/c
 HEAD branch: master
 Remote branch:
  master new (next fetch will store in remotes/github_c)
 Local ref configured for 'git push':
  master pushes to master (local out of date)


Próbujemy wysłać pliki do zdalnego repozytorium ( ang. remote ):

git push github_c master

Najpierw musimy się zalogować :

Username: 
Password: 

Otrzymujemy odpowiedź :

To https://github.com/adammaj1/c
! [rejected]    master -> master (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/adammaj1/c'
To prevent you from losing history, non-fast-forward updates were rejected
Merge the remote changes (e.g. 'git pull') before pushing again. See the
'Note about fast-forwards' section of 'git push --help' for details.

Przyczyną błędu jest zmiana dokonana w zdalnym repo (na serwerze github), której nie ma w lokalnym repo

Rozwiązaniem jest : [11]

git pull github_c master

Otrzymujemy :

From https://github.com/adammaj1/c
* branch      master   -> FETCH_HEAD
Merge made by recursive.
README.md |  4 ++++
1 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md

Następnie powtarzamy :

git push github_c master

I mamy pliki w zdalnym repo !

Wrzucanie pojedynczego nowego pliku edytuj

Załóżmy, że stworzyliśmy nowy plik tekst.txt i chcemy go wrzucić do repozytorium. Tutaj też najpierw trzeba go wrzucić do poczekalni

git add tekst.txt

Dopiero potem wysyłamy plik do repozytorium.

git commit -m 'pierwszy plik'

Wrzucanie zmienionego pojedynczego pliku edytuj

Nasz plik tekst.txt już jest w repozytorium, ale zrobiliśmy zmiany, które chcemy zapisać w repozytorium. W tym przypadku możemy pominąć poczekalnię

git commit tekst.txt -m 'drobna zmiana'

Wrzucanie tylko zmienionych plików bez plików nie śledzonych edytuj

Załóżmy, że zmieniliśmy wiele plików, ale w naszym katalogu projekt1 są pliki, których nie chcemy w repozytorium jeszcze. Komenda git add . tu nam nie pomoże. Ale jest inna, która doda tylko pliki już śledzone przez git.

git add -A

Wrzucanie dwóch z wielu zmienionych plików edytuj

Znowu zmieniliśmy tekst.txt, ale także tekst2.txt oraz tekst3.txt. Chcemy jednak wysłać do zmiany dotyczące tekst.txt oraz tekst2.txt.

git commit tekst.txt tekst2.txt


usuwanie pliku ze zdalnego repo bez usuwania z lokalnego edytuj

Opis[12]

git rm --cached mylogfile.log
git commit -m "rmv"
git push -u origin main

Wrzucanie katalogu edytuj

Wrzucamy katalog html i wszystkie pliki w nim zawarte :

 git add html/*

Drzewo i jego gałęzie edytuj

Jeśli chcemy, możemy rozgałęziać nasz projekt tworząc gałęzie. Domyślnie nowy projekt jest w gałęzi master.

git branch # Wszystkie gałęzie można wylistować poleceniem : 
git checkout -b feature_x # tworzy gałąź feature_x i przełącza na nią 
git branch -d feature_x # usuwa gałąź feature_x 
git checkout master # przełączamy do gałęzi master
git push origin feature_x # wysyła na zdalny serwer gałąź feature_x 


Graficzne drzewo edytuj

Jeśli chcemy graficznie zobaczyć nasze drzewo kodu, to trzeba użyć polecenia gitk (w gentoo "gitview")

Można też skorzystać z parametru --graph w git log --graph --oneline.

Usuwanie gałęzi ze zdalnego repo edytuj

git push origin :<branch_name>

zaawansowane edytuj

zaawansowane

poczta edytuj

Wysyłanie łat mailem  : [13]

# create a patch for each commit from origin's master to yours
git format-patch origin/master..master
# now send them... 
# there are a zillion options here, and also some configuration; read the man page
git send-email --to=maintainer@project.com --from=me@here.com ... *.patch
git am will accept the patches created by format-patch, and apply them sequentially, for example:

Odbiorca maila ( jeśli akceptuje łaty ):

 git am *.patch


Cofanie zmian (do uprządkowania) edytuj

Poniższe polecenia działają na plikach już śledzonych. Jeśli chcemy usunąć także pliki nie śledzone, trzeba to zrobić ręcznie. Można najpierw usunąć wszystkie pliki poleceniem

rm -Rf *

To nie usunie katalogów o nazwach zaczynających się na kropkę czyli repozytorium .git.

git reset HEAD^     # nie ruszaj plików roboczych - pozostaw zmiany
git reset --hard HEAD^ # zresetuj również pliki robocze
git reset --hard HEAD~5 # cofnij się o 5 zapisów
git reset --hard origin # wyczyść wszystkie zmiany i zacznij od nowa
git-checkout -- nazwa_pliku # Przywróć ostatnią wersję pliku z repozytorium dla aktualnej gałęzi
git-checkout revision nazwa_pliku # Przywróć plik w wersji revision

Uwaga!

git-checkout revision #utworzy nam oderwaną gałąź, co nie koniecznie jest oczekiwane


git reset --hard revision # uaktualni HEAD i aktualną gałąź do
punktu określonego przez revision, i uaktualni drzewo robocze
aby odzwierciedlało nowy index.

Jeśli git reset --hard HEAD^ nie zadziała to trzeba trzeba inaczej

git reflog

wyświetli nam się lista operacji i znajdujemy numer tej operacji, do której chcemy wrócić.[14]

git reset --hard HEAD@{1}


Wycofanie nie zapisanych zmian (dwa polecenia)

git checkout file-to-revert
git reset HEAD <file>

Cofnięcie wszystkich lokalnych zmian

git checkout -f


Problemy edytuj

git mv error : fatal: bad source edytuj

Przyczyna :

 • próbujemy przesunąć plik który nie był zmieniony. Sprawdzamy za pomocą git status

Unable to write new index file, czyli brak miejsca na dysku edytuj

Opis [15]

Nie można ponowić czynności clone edytuj

Opis[16]

Odnośniki edytuj

 1. Setup git from github
 2. Understanding Git by Charles Duan
 3. How to properly commit to your git repository (rebasing) by Andrew Brown
 4. Praca-ze-zdalnym-repozytorium
 5. Rename-files-and-folders-with-git by Patrick Wied
 6. stackoverflow question : how-to-quickly-find-all-git-repos-under-a-directory
 7. stackoverflow question: remove-directory-from-remote-repository-after-adding-them-to-gitignore
 8. superuser question: how-to-chmod-and-chown-hidden-files-in-linux
 9. stackoverflow question: /how-to-add-chmod-permissions-to-file-in-git
 10. gi guide by by Roger Dudler
 11. Rip's Domain : Git: push rejected non-fast forward
 12. stackoverflow question: rremove-a-file-from-a-git-repository-without-deleting-it-from-the-local-filesyste
 13. stackoverflow questions : getting-started-with-git-am
 14. Guide
 15. | Brak miejsca na dysku
 16. można ponowić czynności clone