Ogólna teoria względności/Współrzędne cylindryczne a tunel Einsteina-Rosena

Ogólna teoria względności
Ogólna teoria względności
Współrzędne cylindryczne a tunel Einsteina-Rosena

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Za pomocą współrzędnych Einsteina-Rossena dowiemy, że istnieją dwa światy, które złączają się przy r=rg, tzn. świat 1 ze światem 2.

Współrzędne Einsteina-Rosena

edytuj

Obierzmy metrykę Schwarzschilda i zakładajmy, że dt=0, a także , wtedy interwał czasoprzestrzenny przy tych założeniach przyjmując współrzędne cylindryczne przyjmuje postać:

(15.1)

Naszym celem przy odpowiednio dobranych współrzędnych dojść do geometrii Schwarzschilda we współrzędnych cylindrycznych. We współrzędnych cylindrycznych dl2, różniczka długości między dwoma infinitezymalnie bliskimi punktami jest napisana wedle:

(15.2)

A teraz weźmy nowe zmienne przy pomocy których można zapisać odległość pomiędzy punktami odległymi od siebie nieskończenie blisko (15.2) zdefiniowanej przy pomocy promienia radialnego r i kąta θ i z, a także przy pomocy promienia Schwarzschilda rg:

(15.3)
(15.4)
(15.5)

Następnym krokiem jest policzenie różniczki zupełnej z wielkości "z" zdefiniowanej w punkcie (15.5), którą wyrazimy przy pomocy różniczki promienia radialnego r:

(15.6)

Po podniesieniu do kwadratu różniczki współrzędnej zetowej zdefiniowanej według (15.6) przy pomocy promienia radialnego r mamy:

(15.7)

Następnie policzmy różniczkę długości dl2 zdefiniowanej w punkcie (15.2) przy pomocy kwadratu różniczki współrzędnej zetowej (15.7):


(15.8)

Na podstawie definicji kwadratu różniczki interwału czasoprzestrzennego (15.1) i z definicji kwadratu infitezymalnej długości między dwoma zdarzeniami:

(15.9)

czyli otrzymujemy geometrię statystyczno cylindryczną Schwarzchilda dla dt=0 na podstawie definicji kwadratu infinitezymalnej zmiany interwału czasoprzestrzennego.

Interpretacja współrzędnych Einsteina-Rosena

edytuj
(Rys. 15.1) Tunel Einsteina-Rosena

W geometrii Einsteina-Rosena otrzymujemy dwa rozwiązania jedno dla z<0, a drugie dla z>0. Te oba światy są złączone dla r=rg. W każdym bądź razie przez czarną dziurę przechodzi specyficzna gardziel zwaną tunelem Einsteina-Rosena. Można udowodnić, że analiza w geometrii Schwarzschilda nie pozwala na podróż, ze świata 1 do świata 2 w statyczno-sferycznej rozważanej geometrii.