Programowanie w systemie UNIX/Kodowanie

Plik tekstowy (ang. text file) –

 • zawartość : tekst: dane w postaci alfanumerycznej. Uwaga są plik zawierające tekst w formie binarnej ( pdf, doc)
 • format pliku:
  • ciąg linii tekstu elektronicznego
  • nie jest plikiem binarnym
  • pozwala na otwarcie w edytorze tekstu

przykładyEdytuj

 • prosty tekst
 • skrypty
 • kody źródłowe programów


BudowaEdytuj

Plik tekstowy:

 • składa się ze znaków (kod znaku),
  • może się rozpoczynać znakiem kolejności bajtów (BOM)
  • może zawierać znaki końca linii (EOL)
  • jest zakończony znakiem końca pliku (EOF)

KodowanieEdytuj

Co każdy programista powinien wiedzieć o

 • kodowaniu wg Davida C. Zentgrafa [1]
 • zestawach znaków wg Joel Spolsky[2]

Kod alfanumerycznyEdytuj

Kod alfanumeryczny (ang. alphanumeric code) – kod, w którym do zapisu tekstów i liczb, przedstawianych jako ciągi cyfr, używa się określonych w danym kodzie znaków Przykładami kodów alfanumerycznych są kody:

 • ASCII
 • UTF-8
 • ISO 8859
 • Unicode ISO 10646
 • EBCDIC
 • Windows-1250.

Niektóre z kodów dopuszczają także kody sterujące, znaki diakrytyczne i znaki specjalne np. Unicode.

DekoderyEdytuj

 • znaków (ang. char)
  • Character Encoder / Decoder [3]
  • Online Character Map [4]
  • wikipedia kod znaku[5]
  • Mausr - Marek's Unicode Symbols Recognizer[6]
  • binary-to-ascii
 • plików

TestyEdytuj

Typowe problemyEdytuj

ZnakiEdytuj

 
Najczęściej używane standardy kodowanie występujące w sieci

Znaki z punktu widzenia programisty dzielimy na:

 • drukowalne
 • niedrukowalne

Podział wg znaczenia : [11]

 • litery (ang. letter) (91.8%), podkategorie: duże (uppercase = Lu) , małe (ang. lowercase = Ll), tytułowe (titlecase = Lt), zmodyfikowane ( modifier = Lm)
 • symbole (ang. symbol) : (5.0%), podkategoria: matematyczne (Symbol, math = Sm), zmodyfikowane (modifier = Sk), walutowe (currency = Sc)
 • znaki (Mark) : (1.4%)
 • cyfry (Number): 1,100 (1.0%)
 • Punctuation: 598 (0.5%)
 • inne (Other): 205 (0.2%)
 • Separator: 20 (0.0%)


Podział wg strony kodowej [12]

 • ascii
 • unicode
  • UTF-8

Znaki drukowalneEdytuj

Program[13] drukuje znaki drukowalne ASCII:

// https://en.cppreference.com/w/c/language/ascii
// printtable ASCII
#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  puts("Printable ASCII:");
  for (int i = 32; i < 127; ++i) {
    putchar(i);
    putchar(i % 16 == 15 ? '\n' : ' ');
  }
}


Wynik:

Printable ASCII:
  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~


Podobne znakiEdytuj

 • ascii '-' ( Hyphen, dash, minus )
 • UTF-8 characters:
  • kod = U+2212 ( MINUS SIGN )
  • kod = U+002D ( HYPHEN-MINUS )
  • kod = U+005F ( LOW LINE )
  • kod = U+00AF ( MACRON )
  • kod = U+2010 ( HYPHEN )
  • kod = u+2011 ( NON-BREAKING HYPHEN )[14]
  • kod = U+2012 ( FIGURE DASH )
  • kod = U+2013 ( EN DASH )
  • kod = U+2014 ( EM DASH )
  • kod = U+268A ( MONOGRAM FOR YANG )


Read Character Unicode ASCII in URL HTML notations
Minus U+2212 %E2%88%92 &minus; &#x2212; &#8722;
Hyphen-minus - U+002D &#45; %2D
Full-width Hyphen-minus U+FF0D %EF%BC%8D &#xff0d; &#65293;

Znaki niedrukowalneEdytuj

 • znaki specjalne [15]


Przykłady:

 • newline character (LF = Line Feed \n, \x0a)[16]


Wyświetlanie znaków niedrukowalnychEdytuj

 • online[17]
 • w konsoli[18] (nazwa pliku przykładowa):


hl-nonprinting () { local C=$(printf '\033[0;36m') B=$(printf '\033[0;46m') R=$(printf '\033[0m') np=$(env printf "\u00A0\uFEFF"); sed -e "s/\t/${C}▹&$R/g" -e "s/$/${C}⁋$R/" -e "s/[$np]/${B}& $R/g";}

lub od = Octal Dump:

od -c p.txt # c same as -t c, select printable characters or backslash escapes
 od -tx1 file # output as a hexadecimal 1-byte units 

lub hexdump:

 hexdump -C file # tell you byte-for-byte what the file actually contains


lub z użyciem sed[19]

 sed -n 'l' myfile.txt


lub vim


 vi -b myfile.txt

lub otworzyć w LibreOffice Writer i zaznaczyć opcję pokaż Menu/Widok/Znaczniki formatowania[20]

catEdytuj

  cat -t -e p.txt


Formatowanie pliku makefile sprawdzimy za pomocą: [21]

 cat -e -t -v makefile

W wyniku:

 • tabulatory jako ^I
 • końcówki linii jako $

BOMEdytuj

Unicode Byte-Order-Marker (BOM)[22]


Znajdowanie plików z BOM :[23]

grep -rl $'\xEF\xBB\xBF'

lub :

file * | grep UTF

albo znaleźć i usunąć BOM:

find . -type f -exec sed '1s/^\xEF\xBB\xBF//' -i.bak {} \; -exec rm {}.bak \;

lub dos2unix[24]


W c: [25]


// http://unicodebook.readthedocs.org/en/latest/guess_encoding.html
#include <string.h>  /* memcmp() */

const char *UTF_16_BE_BOM = "\xFE\xFF";
const char *UTF_16_LE_BOM = "\xFF\xFE";
const char *UTF_8_BOM = "\xEF\xBB\xBF";
const char *UTF_32_BE_BOM = "\x00\x00\xFE\xFF";
const char *UTF_32_LE_BOM = "\xFF\xFE\x00\x00";

char* check_bom(const char *data, size_t size)
{
  if (size >= 3) {
    if (memcmp(data, UTF_8_BOM, 3) == 0)
      return "UTF-8";
  }
  if (size >= 4) {
    if (memcmp(data, UTF_32_LE_BOM, 4) == 0)
      return "UTF-32-LE";
    if (memcmp(data, UTF_32_BE_BOM, 4) == 0)
      return "UTF-32-BE";
  }
  if (size >= 2) {
    if (memcmp(data, UTF_16_LE_BOM, 2) == 0)
      return "UTF-16-LE";
    if (memcmp(data, UTF_16_BE_BOM, 2) == 0)
      return "UTF-16-BE";
  }
  return NULL;
}


Kodowanie Reprezentacja (hexadecimal) Reprezentacja (decimal) Bajty jako znaki CP1252
UTF-8 EF BB BF 239 187 191 
UTF-16 (BE) FE FF 254 255 þÿ
UTF-16 (LE) FF FE 255 254 ÿþ
UTF-32 (BE) 00 00 FE FF 0 0 254 255 ␀␀þÿ (␀ refers to the ASCII null character)
UTF-32 (LE) FF FE 00 00 255 254 0 0 ÿþ␀␀ (␀ refers to the ASCII null character)
UTF-7 2B 2F 76 38
2B 2F 76 39
2B 2F 76 2B
2B 2F 76 2F

2B 2F 76 38 2D
43 47 118 56
43 47 118 57
43 47 118 43
43 47 118 47
43 47 118 56 45
+/v8
+/v9
+/v+
+/v/
+/v8-
UTF-1 F7 64 4C 247 100 76 ÷dL
UTF-EBCDIC DD 73 66 73 221 115 102 115 Ýsfs
SCSU 0E FE FF 14 254 255 ␎þÿ (␎ represents the ASCII "shift out" character)
BOCU-1 FB EE 28 251 238 40 ûî(
GB-18030 84 31 95 33 132 49 149 51 „1•3Można go usunąć za pomocą:[26]

sed '1 s/\xEF\xBB\xBF//' < input > output

Dodać:

printf("\xef\xbb\xbf");

String czyli łańcuchy znakówEdytuj

Plik tekstowyEdytuj

Plik tekstowy[27] składa się z linii[28] i kończy się znakiem końca pliku ( EOF )[29].

Linia jest to ciąg znaków[30] (drukowalnych[31] i niedukowalnych[32]) zakończony znakiem końca linii[33]

Linię możemy podzielić na wyrazy rozdzielone spacjami[34]


typy plików tekstowychEdytuj


csvEdytuj

Przykładowy csv[35], który może być zaimportowany do kalendarza:

Subject,Start Date,Start Time,End Date,End Time,All Day,Description
My important event,04/19/2012,6:00pm,04/19/2012,9:00pm,false,Longer Description
An all-day event,04/19/2012,,04/19/2012,,true,Missing times are OK
A multi-day event,04/19/2012,6:00pm,04/20/2012,6:00pm,false,Start date and end date are different

icalEdytuj

Plik iCalendar[36][37] służy do zapisu danych kalendarzy. [38]

 • Pierwszy wiersz w pliku iCalendar zawiera nagłówek = BEGIN: VCALENDAR
 • ostatni wiersz pliku ( stopka) = END:VCALENDAR.
 • Pomiędzy powyższymi wierszami wprowadzane są wydarzenia.
  • wydarzenie musi być ujęte w wiersze BEGIN:VEVENT i END:VEVENT.


BEGIN: VCALENDAR 
BEGIN:VEVENT 
(szczegóły pojedynczego wydarzenia) 
END:VEVENT 
BEGIN:VEVENT 
(szczegóły pojedynczego wydarzenia) 
END:VEVENT 
END:VCALENDAR

biblioteki:

Sygnatura plikuEdytuj

 • sygnatura pliku w wikipedii[41]
 • BOM [42]

Wczytywanie danych z pliku - parserEdytuj

Kodowanie plikuEdytuj

Sprawdzanie za pomocą komendy file ( nazwa pliku i wynik przykładowe) :

file a.txt
a.txt: UTF-8 Unicode (with BOM) text, with very long lines

UTF-8


Za pomocą komendy od :[45]

od -c babymonsterBUM.txt

przykładowy wynik :

0000000 357 273 277  s  i  z  e    2  0  0  0    1  0  0
0000020  0 \n  v  i  e  w    1  5  4    0  .  4  0  2
0000040  6  2  2  3  2  4  2  1  4  1  8  5  2  1  4  8
0000060  0  3  7  8  2  4  7  2  4  5  8  4  0  2  5  8
0000100  3  5  7  5  5  1  3  5  0  1  1  3  4  2  8  8
0000120  1  0  2  7  0  4  2  5  2  5  6  2  7  0  3  9
0000140  5  6  9  5  0  2  8  8  1  6  7  0  9  4  6  7
0000160  4  5  5  5  7  4  1  2  9  3  0  3  2  7  1  1
0000200  5  3  9  3  2  5  8  7  9  4  9  1  3  5  4  8
...
0010260  r  a  t  e  -  m  y  -  f  r  a  c  t  a  l  )
0010300  /  b  a  b  y  -  m  o  n  s  t  e  r  / \n
0010317

Lub za pomocą edytora binarnego , np. beav, Jeex[46] lub Okteta.[47]

Grafika ASCIEdytuj

Grafika ASCI ( ASCI-Art)


Directory content

docs/
├── img/      # Image dir
├── include/    # TeX and HTML options
├── parts/     # Markdown content
├── _bookdown.yml  # bookdown options
├── _output.yml   # rmd output options
├── book.pdf    # PDF output
├── index.html   # HTML output
├── main.rmd    # main MD file
├── Makefile
└── README.md


info o plikuEdytuj

WięcejEdytuj

ŹródłaEdytuj

 1. What Every Programmer Absolutely, Positively Needs To Know About Encodings And Character Sets To Work With Text by David C. Zentgraf
 2. the-absolute-minimum-every-software-developer-absolutely-positively-must-know-about-unicode-and-character-sets-no-excuses by Joel Spolsky
 3. Character Encoder / Decoder
 4. Online Character Map
 5. wikipedia kod znaku
 6. Mausr - Marek's Unicode Symbols Recognizer
 7. iconv − character set conversion
 8. iconv − character set conversion
 9. Browser Test Page for Unicode Character
 10. stackoverflow question representing-eof-in-c-code
 11. znaki unicode
 12. What Every Programmer Absolutely, Positively Needs To Know About Encodings And Character Sets To Work With Text by David C. Zentgraf
 13. cppreference : ascii
 14. UTF-8 General Punctuation. Range: Decimal 8192-8303. Hex 2000-206F.
 15. Handling special characters in C (UTF-8 encoding)- stackoverflow
 16. Newline in wikipedia
 17. soscisurvey : view-chars
 18. bash function to highlight non-printing characters: tab, newline, BOM, nbsp
 19. alvin alexander : display-nonprintable-characters-in-text-file
 20. https://www.obliczeniowo.com.pl/794
 21. stackoverflow question: makefile4-missing-separator-stop
 22. BOM w wikipedii
 23. Elegant way to search for UTF-8 files with BOM?
 24. dos2unix converters
 25. Unicode encodings
 26. A Shell Script to Find and Remove the BOM Marker by Enrico M. Crisostomo
 27. Plik tekstowy
 28. linia w ang. wikipedii
 29. EOF w wikipedii
 30. znakowy typ danych w wikipedii
 31. znaki drukowalne w wikipedii
 32. znaki niedrukowalne w wikipedii
 33. Koniec linii w wikipedii
 34. spacja
 35. CSV to iCal Calendar Convertor by Manas Tungare
 36. Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar)
 37. iCalendar Specification Excerpts
 38. Pliki w formacie iCalendar
 39. libical library
 40. gcalcli library
 41. sygnsatura poliku w ang. wikipedii
 42. How to Determine Text File Encoding Submitted by Ben Bryant
 43. jak korzystać w c z utf-8
 44. C i unicode
 45. od - The Geek stuff
 46. Jeex
 47. Okteta - edytor plików binarnych