Kategoria:Astronomia i fizyka

Podręczniki edytuj

W tabeli zebrano podręczniki z tej kategorii, z czego opisano te, które zostały uznane za użytkowników za godne polecenia ze względu na stopień kompletności lub zawartość merytoryczną. Pod tabelą wyświetlane są podręczniki i moduły podręczników, które zostały automatycznie przydzielone do tej kategorii.

Lp. Nazwa Opis
1 Astrofizyka
2 Elektrodynamika klasyczna Podręcznik poświęcony jest działowi fizyki, który zajmuje się ładunkami i prądami elektrycznymi, natężeniem pola elektrycznego i indukcją pola magnetycznego. Zajmuje się także opisem pól znajdujących się ogólnie w nieliniowym ośrodku. Przedstawia badania zjawiska fal elektromagnetycznych, jak też promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego od zmiennych ładunków i prądów elektrycznych.
3 Fale Książka opisuje fale z punktu fizycznego mechaniki klasycznej: drgania fizyczne swobodnych układów fizycznych, a także o wielu stopniach swobody; dragania wymuszone, fale biegnące, odbicia, modulacje fal klasycznych, impulsy, a także paczki fal, i na samym końcu polaryzację, interferencje i dyfrakcje.
4 Fizyka dla gimnazjum
5 Fizyka dla liceum
6 Fizyka teoretyczna Opisuje dokładnie zjawiska z różnych dziedzin fizyki i matematykę potrzebną do jej zrozumienia. Stanowią go między innymi: szczególna teoria względności, ogólna teoria względności, statystyka matematyczna, teoria pola i inne, wcześniej nie wymienione.
7 Fizyka statystyczna Podręcznik opisuje wybrane zagadnienia z fizyki statystycznej, badającej układy statystyczne (takie, które składają się z bardzo dużej liczby cząsteczek, oddziaływujących ze sobą lub nie). Wskazuje na związki między fizyką statystyczną i fenomenologiczną.
8 Fizyka wyższa
9 Mechanika kwantowa Podręcznik opisuje wybrane problemy mechaniki kwantowej. Ten dział fizyki dzielimy na mechanikę kwantową klasyczną, opisującą ciała bardzo małe i o prędkościach o wiele mniejszych od prędkości światła, a także na mechanikę relatywistyczną opisujące ciała bardzo małe z prędkościami o porównywalnymi z prędkością światła.
10 Mechanika teoretyczna W zakresie mechaniki teoretycznej zajmujemy się następującymi działami: kinematyką i dynamiką Newtona, równiami ruchu z więzami, równaniem Lagrange pierwszego i drugiego rodzaju, ciałem sztywnym, a także teorią giroskopu, kinematyką deformowanych ciał, a także równaniami materiałowymi, teorią sprężystości i na samym końcu teorią płynów.
11 Metody matematyczne fizyki Podręcznik opisuje dział matematyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów fizycznych fizyki teoretycznej: teorii pól wektorowych i skalarnych; funkcji zespolonych, Eulera, sferycznych i funkcji Bessela, dystrybucjami, transformatami Fouriera, a następnie szeregami Fouriera i operatorami różniczkowymi.
12 Metody numeryczne fizyki
13 Ogólna teoria względności Podręcznik dotyczy działu fizyki teoretycznej, który zajmuje się polem grawitacyjnym. Dzięki niemu dowiemy się, dlaczego w granicy słabego pola grawitacyjnego równania grawitacji Einsteina przechodzą w równanie grawitacji Newtona wraz z drugą zasadą dynamiki Newtona. Będziemy się również zajmowali promieniowaniem grawitacyjnym w zakrzywionej czasoprzestrzeni.
14 Statystyka matematyczna Podręcznik omawia dział matematyki statystycznej.
15 Szczególna teoria względności Podręcznik omawia dział fizyki, zajmujący się przede wszystkim ruchem ciał poruszających się z prędkościami porównywalnymi z prędkością światła w próżni.
16 Wstęp do fizyki atomu
17 Wstęp do fizyki cząstek elementarnych
18 Wstęp do fizyki jądra atomowego Podręcznik opisuje fizykę jądra atomowego, odpowiadając na pytania: z jakich cząstek składa się jądro atomowe, dlaczego jądro atomowe się nie rozkłada się mimo odpychających sił oddziaływania między cząstkami (czyli sił kulombowskich), co to jest odziaływanie silne. Przedstawia także rozpady, rozpraszanie i reakcje na jądrach atomowych.