Mechanika teoretyczna/Tensor napięć a w tym tensor tarcia, a prawo Hooke'a

Mechanika teoretyczna
Mechanika teoretyczna
Tensor napięć a w tym tensor tarcia, a prawo Hooke'a

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


(Rys. 11.1) Zależność odkształceń od naprężeń z zaznaczonym zakresem stosowalności prawa Hooke'a

Będziemy się tutaj zajmować równaniami materiałowymi, które np. opisuje właściwości sprężyste sprężyny, a także zobaczmy jaka jest zależność tensora napięć od temperatury w przybliżeniu liniowym i na samym końcu podamy twierdzenie o zjawisku, które się nazywa tarciem. Rysunek obok pokazuje co się stanie z ciałem, gdy na niego działamy coraz większym naprężeniem.

Według rysunku obok zależność odkształceń od naprężeń z zaznaczonym zakresem stosowalności prawa Hooke'a dzielimy na zakres obowiązywania prawa Hooke'a, na nieliniowy zakres odkształceń nietrwałych, na zakres odkształceń plastycznych i na zakres symbolizujący zerwanie próbki.

Prawo Hooke'a

edytuj

W zakresie sprężystym dla danego ciała tensor napięć jest wprost proporcjonalny do współczynnika , który określa deformację naszego badanego ciała. Jest to równanie określane według:

(11.1)

Współczynniki cijkl nazywamy modułami sprężystymi. Ponieważ tensor napięć i tensor deformacji z samej definicji są tensorami symetrycznymi względem przestawień wskaźników, z symetryczności tensora cijkl możemy powiedzieć:

(11.2)

Wprowadźmy teraz funkcję Φ, w taki sam sposób jak we wzorze (10.31) mającej te same właściwości, zatem na podstawie naszej definicji Φ możemy napisać tożsamość:

(11.3)

I jeszcze raz zróżniczkujmy tensor (11.3) względem tensora deformacji, ale ze wskaźnikami k i l, czyli liczymy drugie pochodne względem tensora deformacji εkl i εij, wtedy powiemy:

(11.4)

W obliczeniach (11.4) widzimy, że drugie pochodne z definicji przemienności liczenia pochodnych one są sobie równe, stąd wynika symetryczność modułu sprężystości względem przestawień wskaźników dwóch pierwszych z dwiema drugimi, więc mamy:

(11.5)

Napiszmy funkcję jako funkcję tensorów deformacji (9.41) (lub (9.42):

(11.6)

Sprawdźmy, czy zachodzi wzór (11.3) wykorzystując definicję funkcji (11.6) i wzór na przemienność wskaźników modułu sprężystości dwóch pierwszych z dwiema ostatnimi (11.5), wtedy:

(11.7)

Na podstawie obliczeń (11.7) dla funkcji (11.6) zachodzi (11.3). Będziemy się zajmować ciałami sprężystymi, które są izotropowe i mające pewne symetrie, będziemy rozpatrywać tensor cijkl, który jest niezmienniczy względem obrotów, a jedyną wielkością niezmienniczą jest delta Kroneckera δij, zatem tensor cijkl jest tensorem zbudowanym za pomocą wspomnianych delt w sposób:

(11.8)

Z własności symetrii tensora (11.2) i (11.5) wynika ν=μ, zatem:

(11.9)

Według wzoru (11.8) przy wykorzystaniu prawa Hooka dla tensora napięć (11.1) możemy wtedy napisać dysputę:

(11.10)

Z tożsamości (11.10) będziemy teraz wyznaczać tensor deformacji, ale przedtem policzmy ślad tensora napięć zapisanego przy pomocy wzoru (11.10), czyli wtedy możemy napisać następującą tożsamość:

(11.11)

Uzyskany końcowy wynik w punkcie (11.11) możemy podstawić do wzoru na tensor napięć (11.10), otrzymujemy:

(11.12)

Przepiszmy równanie (11.12) z nowymi współczynnikami μ i λ, otrzymujemy:

(11.13)
  • gdzie współczynniki μ' i λ', są to współczynniki określane:
(11.14)
(11.15)

Wydłużenie liniowe

edytuj
(Rys. 11.2) Liniowe wydłużenie pręta pod działaniem naprężenia.

Ponieważ według rysunku obok jedynym napięciem działających na ciało, który się wydłuża, jest naprężenie P, zatem korzystając z definicji tensora napięć (10.5) jedynym niezerowym tensorem napięć jest tensor σ11, na podstawie wzoru (11.13) tensory deformacji są napisane:

(11.16)

Definicję modułu Younga na podstawie naprężenia P i tensora napięć σ11 piszemy wedle schematu poniżej, a także napiszmy czemu jest równa jego wartość:

(11.17)

A ilorazem Poissona nazywamy stosunek εx przez εy wziętej z minusem, jego definicja jest:

(11.18)

Wyznaczmy teraz moduł Younga (11.17) i iloraz Poissona (11.18) wykorzystując przy tym definicję λ' (11.14) i definicję μ' (11.15), wtedy te współczynniki E i ν piszemy:

(11.19)
(11.20)

Z tożsamości (11.19) wyznaczmy parametr λ, zatem przejdźmy do sedna sprawy:

(11.21)

Ze wzoru (11.20) wyznaczmy parametr λ, by potem przejść do wyznaczania parametru μ w zależności od modułu Younga E i ilorazu Poissona ν:

(11.22)

Porównujemy obie strony równań (11.21) i (11.22), w ten sposób spróbujmy wyznaczyć parametr μ:


(11.23)

Mając już wyliczony parametr μ wedle końcowego jego przestawienia (11.23), co to możemy podstawić do równości na parametr λ, dostajemy:

(11.24)

Moduł kompresji a rozszerzalność objętościowa

edytuj

Wzory na parametr μ (11.23) i na parametr λ (11.24) są to końcowe wzory, które pozwalają wyznaczyć te parametry mając moduł Younga E (11.17) i parametr Poissona ν (11.18), które poniżej wykorzystamy. Dla tensora napięć (10.13) możemy wyrazić jego ślad, przy wykorzystaniu wzoru na tensor napięć dla materiałów (11.11), a także ze wzoru na współczynnik kompresji (9.64) biorąc, że tensor tarcia jest równy zero, zatem na podstawie tych rozważań dostajemy:


(11.25)

Wprowadźmy teraz moduł kompresji κ, który jest stosunkiem ciśnienia i współczynnika rozszerzalności objętościowej, który wedle wzoru (11.25) jest opisana:

(11.26)

Skręcenia

edytuj
(Rys. 11.3) Siły naprężeń podczas skręcenia ciała sprężystego.

Niech mamy teraz tensor napięć σ12, który wedle jej definicji w punkcie (11.10) zapisujemy:

(11.27)

Wzór końcowy wynikowy (9.61) możemy wstawić do wzoru (11.27), otrzymujemy:

(11.28)

Współczynnik sprężystości G=μ możemy wyrazić przy pomocy wzoru na współczynnika μ (11.23), w sposób:

(11.29)

Rozszerzalność temperaturowa

edytuj

Deformacje ciała mogą być zaburzone przez temperaturę, zatem do tensora napięć (11.10) należy dodać dodatkowy wyraz, który jest związany z temperaturą, zatem cała definicja tutaj rozważanego całkowitego tensora napięć jest przedstawiana:

(11.30)

We wzorze (11.30) występuje wielkość α, która jest to współczynnik rozszerzalności cieplnej objętościowej dla materiałów. Wprowadźmy iloczyn wielkości α i różnicy temperatur T i T0, którego to nazwiemy przez θ, którą definiujemy jako względną zmianę objętości:

(11.31)

Tensorowa postać prawa tarcia

edytuj

Niech tensor tarcia Rij będzie napisany przy pomocy tensora prędkości za pomocą współczynników aikjl, który ten współczynnik tak samo się zachowuje jak współczynnik cikjl przy prawie Hooke'a, zatem prawo o tarciu:

(11.32)

A tensor tarcia możemy zdefiniować w postaci prawa zależnego od tensorów prędkości Νjl i współczynników η i η', które są nazywane współczynnikami lepkości.

(11.33)

Współczynnik lepkości, możemy policzyć, zakładając, że Rik=-δikp', wtedy możemy policzyć ślad tensora (11.33), który zarys obliczeń jest napisany wzorem poniżej:

(11.34)

Na ogół przyjmuje się, żeby nasz ślad tensora tarcia jest równy zero i za Stokesem prowadząc obliczenia dochodzimy do zależności pomiędzy współczynnikami lepkości:

(11.35)

Można powiedzieć, że również wielkość p' zdefiniowana przy pomocy tensora prędkości (9.68) w równaniu (11.34), dla której jak widzimy, że jest równa zero, gdy zachodzi (11.35), lub gdy dywergencja prędkości jest równa zero, jeśli będziemy rozpatrywać dany nieściśliwy płyn, który nie ma źródeł:

(11.36)