Mechanika teoretyczna/Teoria ciała sztywnego i giroskopu

Mechanika teoretyczna
Mechanika teoretyczna
Teoria ciała sztywnego i giroskopu

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Kinematyka ciała doskonale sztywnego

edytuj

Obrót pewnego ciała o kąt jest opisywany przez takie wielkości, którym jest wektorem kąta obrotu prostopadłego do płaszczyzny tego obrotu, a jego prędkość kątowa obrotu, która w zamierzeniu jest prostopadła do płaszczyzny tego obrotu ma zwrot ma taki, że jeśli dana bryła obraca się niezgodnie ze wskazówkami zegara, to zwrot jest do góry względem naszej płaszczyzny, w przypadku przeciwnym zwrot jest przeciwny. Weźmy sobie pewne dwie osie obrotu, względem których następuje obrót, zatem prędkości wektorowe danego punktu bryły sztywnej poruszającej się wokół osi pierwszej lub drugiej naszej bryły sztywnej są określane:

(7.1)
(7.2)

Wektory wodzące względem nowej osi pewnego punktu jest opisana przez wektor wodzący względem starej osi i jego definicja jest:

(7.3)

Wektory prędkości (7.1) i (7.2) przestawiają tą samą prędkość, a także wykorzystując fakt transformacji położenia osi starej względem nowej:

(7.4)

Porównując obie strony równości (7.4) dochodzimy do wniosku, że jeśli prędkość kątowa danego punktu względem jednej osi wynosi , to względem drugiej jest wielkością taką samą, co wynika ze wspomnianego wzorze dla dowolności :

(7.5)

Biorąc tożsamość (7.5) do wzoru (7.4), wtedy możemy napisać równość na prędkość danego punktu ciała sztywnego względem drugiej osi znając prędkość ciała względem pierwszej osi i prędkość ruchu postępowego osi drugiej względem osi pierwszej:

(7.6)

Sprawdźmy jakie jest złożenie obrotów powstały przy obrocie pierwszym z prędkością kątowa obrotu , i przy obrocie drugim z prędkością kątowej obrotu: , co można napisać najpierw wykonując pierwszy obrót, a potem drugi, wtedy przesunięcia powstałe w wyniku tychże dwóch obrotów jest napisane:

(7.7)
(7.8)

Suma dwóch obrotów, które są obrotami z różnymi prędkościami kołowymi obrotów, to w ten sposób z dokładnością do wyższych rzędów, jest przestawiana:

(7.9)

Kąty Eulera

edytuj
(Rys. 7.1) Kąty Eulera

Ruch obrotowy ciała sztywnego może być opisany w nowym układzie współrzędnych (x',y'.z';), który można przejść z układu (x,y,z) do wspomnianego układu za pomocą kątów (φ,ψ,θ), zatem aby stworzyć kąty Eulera, a na je podstawie prędkości obrotów, należy wykonać czynności.

  • Pierwszą czynnością jest obrót osi z o kąt θ w płaszczyźnie z=0, i z'=0, rozważana prędkość jest prostopadła do naszej płaszczyzny, jest ona skierowana wzdłuż osi "w":
(7.10)
  • Obrót wokół osi z, jego prędkość kątowa jest opisana:
(7.11)
  • I na samym końcu dokonajmy obrotu wokół osi z':
(7.12)

Całkowita prędkość kątowa obrotu całego układu (osi współrzędnych) jest określana przez:

(7.13)

W powyższym wzorze (7.13) występują współrzędne (p,q,r), ich definicje na podstawie (7.10), (7.11) i (7.12) są:

(7.14)
(7.15)
(7.16)

Równania (7.14), (7.15) i (7.16) nazywamy kinematycznymi równaniami Eulera .

Tensor momentu bezwładności bryły sztywnej

edytuj

Prędkość danego punktu bryły sztywnej określamy jako sumę ruchu postępowego i obrotowego, czyli wzorem (7.1). Wtedy podwojona energia kinetyczna ciała obracająca się, dla której oś obrotu porusza się z prędkością , przestawiamy:

(7.17)

Ostatni wyraz występujący się w punkcie jest wielkością zerową, bo zakładamy, że środek masy znajduje się w punkcie zerowym na osi układu, co wynika z definicji położenia środka masy (3.1), zatem dostajemy, że energia kinetyczna ruchu ciała jest suma energii środka masy i ruchu obrotowego (rotacyjnego), co wzór (7.17) przestawiamy przy wcześniejszych rozważaniach:

(7.18)

Bardzo ważną tożsamością jest tożsamość opisana wzorem (MMF-1.19), z którego to skorzystamy przy obliczeniach nad energią kinetyczną ruchu rotacyjnego:


(7.19)

Napiszmy inne wyprowadzenie wzoru na moment pędu za pomocą momentu bezwładności i prędkości kątowej:
(7.20)

Moment pędu zdefiniujmy jako iloczyn tensora momentu pędu i wektora prędkości katowej, a energię kinetyczną definiujemy jako wektor transponowany wektora prędkości kątowej przez wektor momentu pędu, i co wszystko definiujemy wiedząc, że :

(7.21)
(7.22)

Gdzie macierz jest zdefiniowana wzorem poniżej, którego to wykorzystaliśmy do wyznaczania momentu pędu (7.21) i energii kinetycznej ruchu obrotowego (7.22):

(7.23)

Tensor czy macierz (7.23) nazywamy tensorowym momentem bezwładności.

Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego według funkcji Lagrange'a

edytuj

Z zasady Lagrange'a drugiego rozdzaju (6.24) możemy wyprowadzić drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego (1.88), dla którego punktem wyjścia jest równanie Lagrange'a:

(7.24)

Lagrangian ruchu obrotowego możemy przestawić jako różnicę energii kinetycznej rotacyjnej (7.22) i energii potencjalnej bryły sztywnej, zatem pochodna cząstkowa lagrangianu L względem współrzędnej prędkości kątowej przestawiamy poprzez:

(7.25)

Energia potencjalna podczas nieskończenie małego obrotu zmienia się o wartość określoną przez wzór poniżej, i w tej samej linijce określimy moment siły przez pochodną cząstkową Lagrangianu względem kata .

(7.26)

Możemy podstawić końcowe wzory moment sił Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. na moment sił i wzoru na moment pędu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do wzoru Lagrange'a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy otrzymamy wzór na drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego, którą określamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Diagonalizacja tensora momentu bezwładności

edytuj

Patrząc na wzór Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., który jest energią kinetyczną bryły sztywnej w ruchu obrotowym, w której zdefiniujemy wektor Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy można napisać: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Momentem bezwładności ciała I nazywamy moment bezwładności, który jest ilorazem podwojonej energii całkowitej rotacyjnej przez kwadrat prędkości kątowej , który to zapisujemy na podstawie tożsamości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co w którym wprowadzimy jednocześnie oznaczenie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., otrzymujemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Końcowy wzór wynikowy zapisanej w punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przestawia elipsoidę obrotową w trójwymiarowym układzie współrzędnych, wtedy możemy obrać pewne kąty (θ,φ,ψ), w których to w nowym układzie współrzędnych tensor bezwładności pozostaje tensorem diagonalnym, którego schemat w układzie własnym bryły sztywnej przestawiamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wzór na całkowitą energie w ruchu obrotowym ciała w jego układzie własnym, w którym obowiązuje macierz tensora bezwładności Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., przestawiamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wielkości A,B, C nazywamy głównymi momentami bezwładności ciała. Moment pędu w układzie własnym bryły sztywnej określamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Dynamiczne równania Eulera

edytuj

Wykorzystując równanie opisujące drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i wykorzystując, że pochodna dowolnego wektora obracającego się układu współrzędnych jest opisana wzorem Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy wzór opisujących dynamikę układu współrzędnych piszemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jeśli dodatkowo zauważymy, że zachodzi Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także biorąc jeszcze jeden fakt powiedziany punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem na podstawie tego możemy powiedzieć Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., jako:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są to dynamiczne równania Eulera.

Ruch bryły sztywnej wokół swobodnej osi

edytuj

Tutaj będziemy rozpatrywać ruch bryły sztywnej, na które nań nie działają żadne momenty sił i zakładając przy tym, że prędkość kątowa jest stała, jeśli prędkości kątowe względem czasu, tzn., pochodne zupełne wielkości p,q,r nie zmieniają się wcale, to na podstawie tego można napisać równość: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Powyższa równość przy różnych od siebie parametrach A, B, muszą być dwie wartości równe zero z trzech z wielkości p,q i r , co kończą się nasze rozważania na ten temat.

Rozpatrzmy teraz inny przypadek, w której prędkość kątowa p=p0 jest w przybliżeniu wielkością stałą, zaś funkcje q i r są bardzo małe, i z warunku nie działania momentów sił na nasz układ na podstawie tego wniosku możemy powiedzieć:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. na podstawie naszych rozważań jest tożsamościowo równe zero, zatem rozpatrzmy teraz dwa równania, tzn. równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem różniczkując równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i podstawiając do równości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy otrzymujemy pierwsze równanie na r, podobnie robimy to samo dla równania, z którego wyznaczać będziemy q, wtedy dostajemy dwie równości:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Rozwiązaniem równań Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. są równania określone jako:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Gdy w rozwiązaniu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. będziemy mieli takie H, by zachodziło H>0, co zachodzi na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla przypadków A>C i A>B lub A<C i A<B, to wtedy te nasze dwa rozwiązania są równaniami oscylatora harmonicznego, natomiast gdy A>C i A<B lub A<C i A>B, to orbita po której porusza się nasza bryła sztywna jest orbitą niestabilną.

Ruch bez udziału sił giroskopu symetrycznego

edytuj

Załóżmy, że mamy do czynienia z giroskopem symetrycznym, dla którego zachodzi A=B i oś x' niech będzie osią symetrii, nasz giroskop znajduje się w polu sił ciężkości, nasz giroskop jest podparty w środku masy.

Na podstawie definicji środka masy Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. środek masy znajduje się w położeniu zerowym, tzn. jego moment siły tej siły ciężkości jest równy zero, czyli: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Równania ruchu giroskopu, czyli równania Eulera dla naszego przypadku piszemy:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Ż równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. otrzymujemy natychmiast, że r=r0=const, zatem naszymi równaniami ruchu są to dwa pierwsze powyższe równania, ale z warunku stałości r możemy otrzymać warunki na ruch giroskopu:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy zróżniczkować względem czasu i wtedy równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. podstawiamy do niego i w ten sposób otrzymujemy równanie drugiego stopnia, podobnie otrzymujemy inne równanie, które to Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. różniczkujemy względem czasu i podstawiamy do niego równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i w ten sposób otrzymujemy drugie równanie, zatem te nasze dwa równania piszemy:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Rozważamy układu równań, tzn. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., które są równaniami ruchu, z których wynikają rozwiązania harmoniczne:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Prędkość kątowa giroskopu symetrycznego, wykorzystując przy tym rozwiązania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., jest równa wartości: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Na podstawie obliczeń przeprowadzonych w punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. rzut wektora Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zakreśla okrąg o promieniu na płaszczyźnie (x',y'), którego kąt rozwarcia jest napisany: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Aby napisać dalszy tok obliczeń należy wykorzystać kinematyczne równanie Eulera Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy wyznaczone prędkości kątowe p, q, r według wzorów Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy napisać: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wybierzmy sobie teraz taki kierunek, w której wektor momentu pędu jest równoległy do osi zetowej, zatem współrzędne wektora momentu pędu we współrzędnych (x',y',z') piszemy wedle schematów poniżej: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jeśli weżniemy teraz wzór na moment pędu, dla macierzy bezwładności, w której występują diagonalne elementy tejże macierzy, zatem moment pędu liczonej wedle wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przestawiamy jako: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Patrząc na ostatni wzór występujący w układzie równań Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy dochodzimy do wniosku, że stałymi wielkościami są Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Biorąc powyższe uwagi dla układ równań Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy dostajemy inny układ równań: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Z równania pierwszego i drugiego układu równań Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. od razu wynika dla dowolności zmiennej "t" związek na zmienną kątową ψ w zależności od zmiennej kątowej Φ i czasu, a także tożsamość na pochodną zmiennej kątowej φ:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Ż równości końcowej i wynikowej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. od razu wynika, że zachodzi warunek na Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., z którego wzór w zależności od "t" przestawiamy w sposób liniowy od czasu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Z końcowego układu równań dla ostatniego równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i wniosku Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i z definicji R Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wynika tożsamość na tangens kąta początkowego w chwili początkowej θ0: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Z rozważań wynikłych z udowodnionych tożsamości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i na samym końcu z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wynikają trzy równania ruchu, które przestawiamy układem równań:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Powyższe obliczenia przestawiają ciało, którego oś obrotu porusza się z pewną prędkością kątową wokół osi zetowej, a nasze ciało okrąża daną poruszającą się oś z prędkością kątową ω.

Giroskop symetryczny szybko poruszający się w polu grawitacyjnym

edytuj

Rozpatrzmy giroskop szybko poruszający się, którego tensor moment bezwładności jest macierzą diagonalną, zatem w takim przypadku energia rotacyjna jest wyrażona wzorem Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. , który to lagrangian takiego ciała sztywnego, przy wykorzystaniu wzorów według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., jest przestawiany jako: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Według warunku zapisanego w punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla Lagrangianu nasza energia nie zależy od czasu, wtedy całkowita energia układu pozostaje w czasie stała, a Lagrangian Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. też nie zależy od czasu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dodatkowo zauważamy, że pochodne Lagrangianu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w względem współrzędnych Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przyjmuje wartość zawsze zero, zatem te współrzędne są to współrzędne cykliczne, zatem dwie wielkości, które podamy poniżej, przyjmują wartość zero:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Do wzoru napisanego w punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy podstawić wzór Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy otrzymujemy równość: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. I ostatecznie wzory Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. podstawiamy do wzoru na energie całkowitą mechaniczną Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., otrzymujemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Określmy teraz warunki brzegowe, które to piszemy wedle schematów:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wykorzystując warunki Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i na samym końcu wzory Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy stałe α i β i całkowita energia rozważanego układu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przyjmują wartości:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Do równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy dokonać podstawienia za θ, która jest zależna od kąta θ i od kata χ: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. W tak powstałym wyrażeniu na E Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zakładamy, że mamy do czynienia z małymi katami (wtedy zachodzi sinχ≈χ), wtedy to równanie możemy przepisać przy warunku brzegowym Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do postaci: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. W równości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. różniczkujemy obie jego strony, i w ten sposób dostajemy równanie różniczkowe wynikające z powyższego: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. W równaniu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. widzimy, że występuje w nim pewna stała występująca w równaniu, czyli Mgs, którą to uwzględnimy w jego rozwiązaniu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Możemy dalej wykorzystać warunki brzegowe Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także tożsamości między kątem θ, a χ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., w ten sposób dla t=0 przy równaniu różniczkowym Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla jego rozwiązania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przy jego warunkach brzegowych, tzn. sama funkcja i jej pochodna, przyjmujących kształt:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Na podstawie warunków brzegowych Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i podstawienia Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy napisać rozwiązanie na kąt θ, który to całkowite równanie na rozwiązania θ możemy przepisać w postaci: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Widzimy, że według równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. następuje kiwanie bryły sztywnej wokół kąta Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., który określamy przez Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Załóżmy, że teraz mamy równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., którego sinus jest zawsze bliski jedności, zatem na podstawie tego dla małych odchyleń od katą Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy powiedzieć, że zachodzi poniższa równość na sinus kąta θ: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jeśli wykorzystamy wzór na kąt θ według wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla przybliżenia małych kątów, to jego kosinus: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Mając warunek Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. napiszmy czemu są równe wyrażenia na stałą α Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. oraz β Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Wykorzystując równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., z której możemy policzyć pochodną wielkości φ względem czasu, by potem wyznaczyć samą tą wielkość: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Patrząc na wzór Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy powiedzieć, że oś symetrii giroskopu zatacza koło na płaszczyźnie (x,y) w przybliżeniu prędkością kątową Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., ten ruch nazywamy precesją , a niewielkie jego odchylenia noszą nazwę nutacjami . Na sam koniec rozważmy tożsamość na β, czyli: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Bąk całkowicie asymetryczny

edytuj

Obierzmy sobie bąk, który posiada tylko diagonalne elementy tensora momentu pędu, a relacja między tymi składowymi jak można założyć jest A>B>C. Równości na całkowitą energię i moment pędu bąka możemy przestawić poprzez równania: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Równości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy przestawić poprzez definicje składowych momentu pędu przestawionych według wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. zdefiniowanej poprzez definicję elementów zdiagnozalizowanego tensora momentu bezwładności Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i trzech prędkości kątowych (p,q,r) bąka asymetrycznego: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Elipsoida obrodowa pierwszego równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. ma półosie elipsoidy o następujących wartościach:Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.,Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Z równań Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy napisać inny wynikający wniosek na kwadrat całkowitego momentu pędu bąka K2, znając A i C, a także całkowitą jego energię E: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wyznaczmy teraz kwadraty zmiennych "p' i "r" z układu równań Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w zależności od kwadratu prędkości katowej q. Aby wyznaczyć p2 w zależności od zmiennej q2 należy pierwsze równanie pomnożyć przez C i odejmujemy je od siebie, stąd możemy wyznaczyć poszukiwaną zależność: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. By wyznaczyć równość na zmienną r2 w zależności od zmiennej q2 należy pierwszą równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. pomożyć przez A i tak otrzymany układ równań odejmujemy je od siebie, stąd możemy wyznaczyć poszukiwaną zależność: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Skorzystamy z równości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., by podstawić do niego wzory wynikłe z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., co potem otrzymujemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Aby znaleźć funkcję q od t, należy zdefiniować wzory na τ (który przestawimy w zależności od zmiennej t), i s (który przestawimy w zależności od zmiennej t), które oba te podstawienia będą zależeć od diagonalnych elementów zdiagonalizowanej macierzy bezwładności, tzn. A,B,C, a także od całkowitej energii bąka asymetrycznego E i jego wartości całkowitego momentu pędu K, czyli należy dokonać podstawień:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

a także dodatni parametr k2<1, który zależy od tych samych parametrów co zmienne τ i "s". Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wyznaczmy teraz pochodną funkcji "s" Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. względem τ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., przy zdefiniowanym parametrze k2 Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i przy istniejącym wzorze Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., otrzymujemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Równość końcowa uzyskana z równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy przestawić w postaci całki τ zależnej od zmiennej s przy parametrze k2 zdefiniowanej w punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Szukana funkcja jest to odwrotność do funkcji uzyskanej z postaci jej wersji całkowej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wiemy jednak, że ta zależność jest jedną z funkcji eliptycznych Jacobiego. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jak widzimy na podstawie przestawienia całki na τ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wartość bezwzględna parametru s jest mniejsza niż jeden, bo tylko wtedy funkcja podcałkowa ma sens. Definicje innych funkcji Jacobiego opartych o funkcje eliptyczne s=snτ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i o definicję parametru k2 Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (o ten współczynnik jest oparty dnτ) są to funkcje zdefiniowane jako:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Prędkość kątową q możemy policzyć ze wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przy wykorzystaniu funkcji eliptycznej Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., która τ jest zależna liniowo od czasu według podstawienia Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem funkcja q jest zależna od czasu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dalszym krokiem jest wyliczenie kwadratu prędkości kątowej p2 ze wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wykorzystując definicję funkcji eliptycznej cnτ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., której τ jest zależna liniowo od czasu według podstawienia Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem funkcja p jest zależna od czasu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dalszym krokiem jest wyliczenie prędkości kątowych r2 ze wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wykorzystując definicję funkcji eliptycznej dnτ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., której τ jest zależna liniowo od czasu według podstawienia Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem funkcja r jest zależna od czasu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Na podstawie obliczeń Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wyznaczymy wartości prędkości kątowych p i r, które są zależne od funkcji eliptycznych cnτ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., i dnτ Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., których to zmienna τ jest zależna liniowo od czasu wedle Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Jak widzimy na podstawie całki Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., gdy k2→0, wtedy dwie pierwsze funkcji eliptyczne przechodzą w funkcje trygonometryczne, a ostatnia dąży do jedynki, tzn. snτ→sinτ, cnτ→cosτ, dnτ→1. Mając poszczególne składowe momentu pędu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a także składowe momentu pędu poprzez ich prędkości kątowe Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy możemy je napisać w związkach: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Z trzeciego równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy wyznaczyć cosθ, a dzieląc równość pierwszą przez drugą otrzymamy równość na tgψ. Wykorzystując związki Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. możemy napisać związki na cosθ i tgθ w zależności od τ i elementów bezwładności zdiagonalizowanej macierzy bezwładności, a także od całkowitej energii E i momentu pędu bąka K:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Pozostało jeszcze nam obliczyć kąt φ, w tym celu wyznaczmy go z dwóch tożsamości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (który mnożymy obustronnie przez sinθ), i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (który mnożymy przez cosφ), wtedy w ostatecznych rozrachunkach: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. By otrzymać tożsamość na związek φ w zależności od czasu "t" należy równość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. obustronnie scałkować względem czasu, bo p i q są zależne od funkcji eliptycznych, które natomiast zależą od τ, a to pośrednio według wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. od czasu, a więc całka po prawej stronie jest w sensie stricto zapisana względem czasu.