Mechanika kwantowa/Wnioski wynikające z mechaniki kwantowej Diraca

Mechanika kwantowa
Mechanika kwantowa
Wnioski wynikające z mechaniki kwantowej Diraca

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Uogólnienie klasycznego Hamiltonianu o moment magnetyczny elektronu (q=e) edytuj

Ukrytą zaletą równań Diraca jest to, że zawiera w sobie informacje o spinie elektronu. Jeśli taki elektron umieścimy w polu magnetycznym, to ono uzyska dodatkową energię , którą wyrazimy za pomocą momentu magnetycznego znajdujący się w polu magnetycznym o pewnym natężeniu.

Przenosimy wyraz związany z energią potencjalną cząstki, czyli na lewą stronie równania (26.3) z prawej jego strony, a następnie podzielmy obustronnie przez c, też obustronnie podnosimy do kwadratu, wszystkie te operację przedstawiamy je jako:

(28.1)

Następnie korzystamy, że operatory współrzędnych operatora , czyli i operatora , które za sobą antykomutują, zatem na podstawie równości (26.20) tożsamość (28.1) można przestawić przez:

(28.2)

Pierwszy wyraz występujący po prawej stronie wzoru (28.2) możemy rozpisać jako iloczyn dwóch takich samych operatorów i wymnożyć je względem siebie. W tym rozpisaniu tego iloczynu występują wyrazy mieszane i niemieszane, przy czym pierwszy wyraz niemieszany zapisujemy zapisujemy według (26.60), a wyraz mieszany jest jako (26.61).

Na podstawie (26.28), (26.29) i (26.30), także na podstawie obliczeń pomocniczych (26.60) (wyrazy niemieszane) i (26.61) (wyrazy mieszane) równanie (28.2) przyjmuje kształt:

(28.3)

Powracając do naszego równania (28.3), to wydzielmy z Hamiltonianu energię spoczynkową cząstki ze spinem, natomiast nasz hamiltonian jest równy sumie energii spoczynkowej cząstki i relatywistycznego operatora energii kinetycznej cząstki, zapisujemy ten hamiltonian wedle schematu:

(28.4)

A więc równość (28.3) na podstawie tożsamości operatorowej (28.4), w której hamiltonian Diraca jest zapisany jako suma hamiltonianu energii mechanicznej i operatora energii spoczynkowej naszego badanego ciała, piszemy:

(28.5)

Wykonujemy działania związane z podnoszeniem do drugiej potęgi po lewej stronie w równości (28.5), tak jak się wykonuje podnoszenie do kwadratu operatorów, ale w tym przypadku należy zastosować wzór skróconego mnożenia znanego z gimnazjum:(28.6)

W obliczeniach (28.6) możemy znaleźć taki wyraz, który znajduje się w nawiasie i jego pierwszy składnik przepisujemy i jednocześnie uproszczamy go:

(28.7)

Niech energia spoczynkowa jest o wiele większa od energii kinetycznej cząstki napisanej jako , wiedząc, że jest operatorem całkowitej energii mechanicznej cząstki, zatem rozważmy przypadek, gdy zachodzi:

(28.8)

A zatem pierwszy wyraz w nawiasie w (28.6) należy powinąć przy zachodzącym przybliżeniu (28.8), dostajemy:

(28.9)

Następnie dzielimy obie strony (28.9) przez podwojoną masę spoczynkową cząstki , wtedy hamiltonian cząstki można zapisać w przybliżeniu, gdy jego energia kinetyczna cząstki jest o wiele mniejsza niż energia spoczynkowa cząstki:

(28.10)

Widzimy, że hamiltonian nierelatywistyczny cząstki w stosunku do (6.41) posiada dodatkowy człon związany, że elektron posiada spin, a zatem ma pewien moment magnetyczny, czyli posiada dodatkową energię, która występuje zawsze, gdy cząstka znajduje się w polu magnetycznym o natężeniu pola magnetycznego . Moment magnetyczny związany ze spinem cząstki według wzoru na operator energii całkowitej cząstki (28.10) przedstawia się:

(28.11)

Minus we wzorze (28.11) jest związany z ujemnym ładunkiem elektronu ładunku elementarnego "e". a dla współrzędnych zetowej moment magnetyczny cząstki przedstawiamy w sposób ogólny wedle schematu (28.11) w postaci:

(28.12)

Prawo zachowania momentu pędu, a spin elektronu w teorii Diraca, w zerowym polu elektrycznym i magnetycznym edytuj

Rozważmy Hamiltonian Diraca (26.81) swobodnego elektronu, tzn. gdy ta cząstka znajduje się w zerowym polu elektrycznym i magnetycznym, ten operator energii całkowitej cząstki możemy zapisać:

(28.13)

Jeśli jest zachowana jakaś współrzędna momentu pędu, stąd wynika, że ta współrzędna powinna komutować z hamiltonianem (28.13). Rozważmy komutator momentu pędu orbitalnego z hamiltonianem , wiedząc że współrzędna operatora pędu komutuje z operatorem , zatem dowolna współrzędna operatora momentu pędu komutuje z operatorem :

(28.14)

Policzmy następnie komutator współrzędnej momentu pędu z dowolną współrzędna pędu, który to jest potrzebne do dokończenia obliczeń w zapiskach (28.14):


(28.15)

Komutator współrzędnej itowej momentu pędu i Hamiltonianu Diraca na podstawie obliczeń (28.14) i obliczeń pomocniczych (28.15) przedstawia się:

(28.16)

Powyższy komutator udowadnia, że moment pędu nie jest zachowany. Tak się to dzieje, że nie jest zachowana ta wielkość, ponieważ nie uwzględniono spinu elektronu. Sprawdźmy własności komutacyjne operatora z hamiltonianem Diraca i obliczymy czemu jest on równy.

(28.17)

Przeprowadźmy czemu jest równy komutator znajdujący się w (28.17) w pierwszym jego składniku:(28.18)

Wyznaczmy drugi komutator występujący jako drugi składnik w (28.17), korzystając przy tym z antykomutatora (26.20), który jest zdefiniowany na operatorach i , tutaj rozwiniemy operator według schematu (26.31):

(28.19)

Komutacja operatora zdefiniowaną według (26.31) z operatorem hamiltonianu Diraca (28.13), dla której ten nasz komutator na podstawie obliczeń pomocniczych (28.18) i (28.19) przedstawiamy wedle:

(28.20)

Policzmy następny komutator, którego pierwszym elementem jest współrzędna operatora momentu pędu plus wyrażenie równe współrzędnej operatora wraz z czynnikiem, który jest połówką stałej kreślonej Plancka, zatem:

(28.21)

A więc moment pędu elektronu możemy zdefiniować tak jak poniżej, to on komutuje z operatorem całkowitej energii cząstki według Diraca (28.13), zatem całkowity operator momentu pędu jest zdefiniowany wedle:

(28.22)

Na podstawie obliczeń wedle (28.22) spin elektronu przedstawiamy:

(28.23)

Operator momentu magnetycznego spinu elektronu na podstawie wzoru (28.11) (definicji momentu magnetycznego elektronu związanego z jego spinem) i (28.23) (definicja spinu) przedstawia się w zależności od spinu elektronu wedle:

(28.24)

Z powyższych rozważań wynika, że równania Diraca zawierają również spin elektronu.

Atom wodoru według teorii Diraca edytuj

Rozważmy atom wodoru według teorii Diraca, w tym celu przyjmijmy potencjał wektorowy magnetyczny za równy zero a skalarny potencjał elekryczny w polu jądra atomowego wodoru jest zdefiniowany:

(28.25)

Wówczas operator Diraca (26.81) zapisujemy przy zerowym wektorowym potencjale magnetycznym i przy skalarnym potencjale elektryczny (28.25) w polu jądra atomowego, który wystepuje w równaniu własnym wspomnianego operatora energii całkowitej elektronu, wiedząc jednocześnie że ładunek elekronu jest ujemny, a jego wartość bezwzględna jest równa "e", wtedy jego równanie własne jest:

(28.26)

Doprowadźmy nasze równanie tak by był opisywane we współrzędnych sferycznych, w prowadzając najpierw nowe operatory, za pomocą których opiszemy nasz Hamiltonian Diraca, których definicje są:

(28.27)
(28.28)
(28.29)

Zauważmy, że operator zależy tylko od współrzędnych kątowych, bo operator zależy od współrzędnych kątowych na podstawie współrzędnych operatorów momentów pędu wyrażonych według wzorów (6.45), (6.46) i (6.47) wyrażonych we współrzędnych kulistych kątowych.

Operator zależy od współrzędnych radialnych. A równanie na od wektora jednostkowego, który jest wyznaczone według dwóch współrzędnych kątowych.

Podajmy kilka własności naszych nowych operatorów, po pierwsze można sprawdzić, że są to operatory hermitowskie, najpierw wykażmy to dla (28.27) :

(28.30)

A następnie sprawdźmy, czy operator (28.28) jest operatorem hermitowskim, ten dowód jest trochę trudny i nie jest wcale oczywisty, że ten operator jest w ogóle hermitowski:(28.31)

W końcu operator (28.29) też udowodnimy w sposób bardzo łatwy, że jest operatorem hermitowskim:

(28.32)

Wykażmy, ile jest równy kwadrat operatora (28.29), udowodniamy to korzystając z antykomutacji operatorów (26.19) dla różnych współrzędnych tegoż omawianego operatora:

(28.33)

Następnie wyznaczmy antykomutator operatorów i , wyznaczymy, że jest on równy zero, czyli te operatory antykomutują ze sobą. Udowodnimy to na podstawie antykomutacji operatorów i wedle wzoru (26.20):

(28.34)

Udowodnijmy wyrażenie poniżej skonstrułowanych przy pomocy operatorów (28.27)(), (28.28)() i (28.29)(), którego wyrażenie mamy udowodnić w postaci lematu dla:

(28.35)

A zatem do dzieła udowodnijmy wyrażenie (28.35) korzystając przy tym z tożsamości (26.31) (wzór na współrzędne operatora ), a także z własności (26.19), który jest antykomutatorem zbudowanym na współrzędnych operatora :
(28.36)

Co kończy dowód wyrażenia (28.35).

Równanie Diraca (28.26) na podstawie (28.35) przyjmuje zatem postać poniżej. Widzimy, że to równanie zależy od operatorów, tzn.: od (28.27), (28.28) oraz (28.29). Oczywiste jest, że to równanie Diraca jest równaniem niezależnym od czasu i jest równaniem własnym operatora energii:

(28.37)

Sprawdźmy czy wszystkie operatory występujące w równaniu własnym operatora energii (28.37) komutują ze sobą, zatem sprawdźmy cztery poniższe komutacje:

1° Sprawdżmy, czy komutator komutuje z :


(28.38)

2° Sprawdźmy, czy komutuje z :

(28.39)

3° Sprawdźmy, czy komutator komutuje z , zatem:

(28.40)

Komutator (28.40) jest równy zero na podstawie, że operator , zależy od współrzędnych radialnych, a od współrzędnych kątowych.

4° Sprawdźmy czy operator komutuje z :

(28.41)

Zdefiniujmy operatory i jako zwykłe macierze wedle sposobu:

(28.42)
(28.43)

Sprawdźmy, czy zachodzi (26.10) na operatorze , czyli czy kwadrat tego operatora jest macierzą jednostkową, którego operator zdefiniowany jest wedle (28.42), a dowód tej własności przebiega:

(28.44)

a także zachodzi (28.33) na operatorze , czyli czy kwadrat tegoż operatora jest macierzą jednostkową dla operatora zdefiniowanej wedle (28.43), zatem udowodnijmy tą własność:

(28.45)

Sprawdźmy, czy na operatorach (28.42) () i (28.43) () zachodzi antykomutacja (28.34), stąd:

(28.46)

Na podstawie (28.46) oraz (28.44) i (28.45) udowodniliśmy, że operatory i mają postać (28.42) i (28.43).

Udowodniliśmy, że operator komutuje z (28.40), a następnie z operatorem (28.39), dalej z (28.41), na tej podstawie dochodzimy do wniosku, że równanie własne operatora hamiltonianu w (28.37), w którym występuje hamiltonian komutatujący z operatorem (28.27):

(28.47)

Pozwala to rozwiązywać równanie w bazie jednoczesnych funkcji własnych i . Równanie własne operatora jest w postaci (28.27):

(28.48)
  • gdzie jest wartościa własną operatora .

Teraz zajmijmy się operatorem podstawiając za , który można wyliczyć z (28.22) wyrażenie na w zależności od operatora spinu cząstki kwantowej:

(28.49)

Iloczyn operatora i operatora momentu pędu na podstawie wzoru (28.49) można podstawić do poniższego wyrażenia otrzymując wyrażenie proporcjonalne do iloczynu operatora momentu pędu spinowego przez orbitalny:

(28.50)

Wiemy, że operator całkowitego momentu pędu jest sumą operatora momentu pędu orbitalnego i spinowego momentu pędu badanej cząstki:

(28.51)

Można podnieść do kwadratu wyrażenie operatorowe (28.51), to otrzymujemy inny wzór wynikowy, w którym występują kwadraty różnych operatorów momentu pęd oraz wyraz mieszany będącej iloczynem momentu pędu orbitalnego i spinowego elektronu:

(28.52)

Z (28.52) wyznaczamy wyrażenie , w tym celu przenieśmy wyraz mieszany na lewą stronę równania (28.52) z jego prawej strony, a pozostałe wyraży występujące po lewej stronie ostatniego wyrażenia na jego prawo stronę, dostajemy:

(28.53)

Podstawiamy za wyrażenie (28.53) do wzoru operatorowego (28.50), wtedy dostajemy równoważne równanie do tego ostatniego równanie:

(28.54)

Operator (28.27) na podstawie własności operatorowej (28.54) możemy przestawić podstawiając do niego wyrażenie na wedle wzoru tego ostatniego, to dostaniemy inny równoważny wzór na operator w stosunku do pierwotnej definicji (28.27):

(28.55)

Mając wartości własne kwadratu operatora całkowitego momentu pędu kwadratu operatora orbitalnego momentu pędu i ostatecznie kwadratu operatora spinowego i ze względu na elementy operatora , które mają wartość 1 lub -1 na podstawie wyrażenia (26.21), mamy:

(28.56)
  • gdzie:.

Mając liczbę kwantową całkowitego momentu pędu "j" dla cząstki o spinie równą połowie jedynki, to wyznaczymy z niego wzór na liczbę kwantową orbitalnego momentu pędu w zależności od liczby kwantowej całkowitego momentu pędu:

(28.57)

A więc dla według (28.57) wartość własna równania własnego (28.48), na podstawie (28.56), przestawiamy:

(28.58)

oraz dla według (28.57), wtedy wartość własna równania własnego (28.48), na podstawie (28.56), przestawiamy:

(28.59)

Ponieważ wartości własne całkowitego momentu pędu mają wartości ułamkowe połówkowe, zatem na podstawie (28.58) (dla (28.57) z minusem) i (28.59) (dla (28.57) z plusem) dochodzimy więc do wniosku, że wartościami własnymi operatora (28.27) są liczby całkowite bez zera:

(28.60)

Mając na uwadze powyższe rozważania przedstawmy funkcję jako wektor funkcji, jako dwuskładnikowsy wektor kolumnowy, czyli spinor:

(28.61)

Biorąc spinor (28.61) jako wektor własny, a także definicję macierzy (28.42) i (28.43), to równanie Diraca (28.37) przyjmuje kształt:

(28.62)

Po dalszych przekształceniach powyższego równania (28.62) dotyczące przemnożenia pewnych macierzy, otrzymujemy inne równoważne do poprzedniego macierzowe równanie Diraca dla elektronu:

(28.63)

Z równania macierzowego (28.63) stanowiących jakoby układ dwóch równań, otrzymujemy dwa równania zależne od siebie:

(28.64)

Następnym naszym krokiem jest podstawienie za operator (28.28) jego definicji w układzie równań (28.64):

(28.65)

Ponieważ operator zależy od współrzędnych kątowych, a nie radialnym, stąd wynika, że funkcje i mają jednakową funkcję kątową, co wynika, że dla obu równań (28.65) wartość własna operatora powinna być taka sama, z definiujmy w takim wypadku te opisywane funkcje:

(28.66)
(28.67)

Zajmijmy się teraz pierwszym równaniem układu równań (28.65), do niego możemy wstawić funkcje, tzn.: (28.66) i (28.67) oraz za należy wstawić wartość własną tego operatora, co wynika z definicji jego wartości własnej:

(28.68)

Pomnóżmy teraz lewostronnie (28.68) przez odległość radialną r:

(28.69)

Rozpiszmy tożsamość poniżej korzystając z twierdzenia o pochodnej ilorazu:

(28.70)

A zatem nasze pierwsze równanie uzyskujemy z (28.69), po dokonaniu w nim obliczeń pomocniczych wedle schematu (28.70), przyjmuje ona wtedy postać:

(28.71)

W tej chwili zajmować się będziemy drugim równaniem (28.65) podstawiając do niego za (28.66) i za (28.67):

(28.72)

Przekształćmy nasze aktualne równanie:

(28.73)

Pomnóżmy lewostronnie równanie (28.73) przez odległość radialną r, wtedy otrzymujemy równość napisaną w zależności od funkcji i :

(28.74)

Zatem ostatecznie drugie równanie wynikającego z (28.74) i po dokonaniu w nim obliczeń pomocniczych, wykorzystując tożsamość (28.70), przyjmuje postać:

(28.75)

Dokonajmy podstawień do równań (28.71) (pierwsze równanie) i (28.75) (drugie równanie) w postaci:

(28.76)
(28.77)
(28.78)

Zatem równanie (28.71) i (28.75) na podstawie podstawień (28.76)(), (28.77)() i (28.78)() przyjmują postacie zapisaną w układzie równań:

(28.79)

Nastepnie wyodrębnijmy ten sam czynnik wykładniczy z funkcji i , tzn.:

(28.80)
(28.81)

W (28.80) i (28.81) stała "a" jest zależna od energii całkowitej elektronu i od jego masy spoczynkowej, jest zdefiniowane jako stała:

(28.82)

Podstawiając te funkcje (28.80) i (28.81) do dwóch rozważanych równań (28.79), mamy:

(28.83)

Dokonajmy podstawień za funkcje i pewnymi nieskończonymi szeregami potęgowymi zapisane jako kombinacja liniowa z pewnymi współczynnikami względem poszczególnych potęg odległości radialnych:

(28.84)
(28.85)
  • gdzie , co gwarantuje rozpoczęcia w szeregu potęgowym opisanym powyżej, których wykładnik potęgi jest większy niż "m" w szeregach powyżej zdefiniowanych.

Dokonajmy podstawień szeregów (28.84) i (28.85), do pierwszego równania (28.83).

(28.86)

Dokonajmy podstawień wedle schematu m'=m+1 dla pierwszego i czwartego wyrazu równania (28.86) w ten sposób, by w tym równaniu mieć te same potęgi, by później współczynnik stojący przy tej potędze przyrównać do zera, jeśli wszystkie wyrazy występując po przegrupowaniu występują w czynniku przy tym obiekcie, a zatem dochodzimy do wniosku po odpowiedniej zamianie parametrów m: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Grupując względem tych samych potęg w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zależność na współczynnikach (pierwsze równanie poniżej) i warunek brzegowy (drugie równanie) przedstawia się:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Dokonajmy teraz podstawień do drugiego równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w szeregach potęgowych Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Podstawmy do drugiego i trzeciego wyrazu przy pomocy schematu m=m'-1 do powyższego równania, by w tym równaniu mieć te same potęgi "r", by później współczynniki stojący przy tej potędze przyrównać do zera: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Grupując względem tych samych potęg w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem równanie iteracyjne między współczynnikami (pierwsze równanie poniżej) i warunek brzegowy (drugie równanie) przedstawia się:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Następnie możemy wyregułować wyrazy z m-1, jeśli Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. pomnożymy przez "a" a Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przez Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., pamiętając jednak, że zachodzi tożsamość: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co kończy dowód powyższego lematu.

Po tych operacjach odejmujemy obustronnie tak otrzymane oba te równania, możemy napisać, że: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Grupujemy wyrazy względem Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Jest to ogólny związek wziążacy współczynniki Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Zbieżność szeregu dla dużych m według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. można tak zapisać, by we wspomnianym równaniu można pominąć wszystkie składniki za wyjątkiem wyrazów z m, bo wyrazy z m są o wiele większe niż bez niego, zatem dla dużego m ostatnie równanie możemy zapisać wedle schematu: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Tożsamość Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dla dużych m, podobnie jak przy pisaniu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., przyjmuje postać: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Podstawiamy zależność Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do ostatniego równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w celu wyznaczenia zależności iteracyjnej współczynników Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. występujących w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., otrzymujemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dla dużych "m" prawie nieskończonych, równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przechodzi w równoważną równość: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Ostatecznie otrzymujemy z równości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. stosunek dwóch współczynników dm występujących w szeregu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. jako stosunek czynnika o wskaźniku dolnym m przez współczynnik o wskaźniku m-1: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Tak samo jak w ilorazie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., który zachodzi dla dużych m, które zachowują się jak współczynniki szeregu eksponencjalnego o wykładniku 2ar, że w ten sam w sposób, ale dla dużych m dokładnie to samo: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

  • gdzie:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Funkcja e2ar dąży w nieskończonościach do nieskończoności, zatem aby nasz szereg był zbieżny w nieskończoności musimy urwać nasz szereg u2(r) Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. na pewnym wyrazie, by on był zbieżny w nieskończoności, podobnie wnioskujemy dla drugiego szeregu, czyli u1(r) Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Wiadomo,że jeśli bm=0, to dm=0 na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Jeśli nasze szeregi, zarówno dla u1(r) lub dla u2(r), należy urwać na pewnym wskaźniku m=s+1. Zbierając wszystko z równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., podstawiamy za wyrazy ze wskażnikiem m+1 jako zero (bo urywamy), a wyrazy ze wskaźnikiem m pozostawiamy i dalej zamieniamy m na s, jeśli ostatnio w naszym równaniu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. dokonaliśmy podstawienia m=m'+1, tylko wtedy można tak źrobić, a drugie wyrażenie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przepisujemy wstawiając za m wskaźnik s:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Ponieważ oba współczynniki rozwinięcia nie mogą być równe zero, podstawiamy równanie wynikające z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., tzn. wyznaczamy z niego wyrażenie na bs, to wszystko podstawiamy za ten sam współczynnik do tożsamości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dzielimy obie strony Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przez wyrażenie w ogólności niezerowe c2ds, otrzymujemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dokonujemy dalszych przekształceń w tożsamości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Po podstawieniu za a2 wzoru napisanego według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wyrażając je względem stałych c1 i c2, narazie zapominając od definicji tychże stałych, mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. mnożymy przez c2, otrzymujemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Do równania Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wstawiając stałe za "a" Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (jego definicja zależy od energii całkowitej cząstki i zależności od jego masy spoczynkowej), c1 Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.(definicja) oraz c2 Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (definicja) Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Pomnóżmy ostatnie równanie przez stałą zależną od stałej kreślonej Plancka i prędkości światła Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., mamy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Podnieśmy równanie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do kwadratu w celu usunięcia niewymierności we wspomnianym ostatnio równaniu, można powiedzieć: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wyznaczmy z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. parametr E, który jest energią cząstki wynikająca z mechaniki kwantowej Diraca, która jest wartością własną operatorta energii całkowitej, zatem otrzymujemy ostatecznie: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Teraz zajmniemy się dwoma warunkami brzegowymi dla m=1, tzn. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

|} Te dwa ostatnie równania możemy przekształcić, czyli Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., do równoważnej bardziej uproszczonej postaci:

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

Dwa ostatnie dwa równania dzielimy obustronnie przez siebie, tzn. równości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przez Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy mamy pojedynczy wzór na warunek brzegowy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Następnie w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wyznaczmy wzór na stałą μ występujących w szeregach potęgowych w wykładnikach potęg, czyli w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. A zatem energia całkowita elektronu otrzymujemy, podstawiając stałą μ zdefiniowaną wedle Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do wzoru na całkowitą energię elektronu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy mamy wniosek: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dokonajmy przybliżeń w tym celu obierzmy stałą n^', która jest zależna od kwantowej liczby k zdefiniowanej wedle Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., stałej struktury subtelnej i elementu s, definiujemy ją wedle: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Podstsawienie napisaną wedle tożsamości Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. podstawiamy do wzoru na energię Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Rozłóżmy wyrażenie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. w szereg Taylora względem parametru α2, czyli kwadratu stałej struktury subtelnej, który wygląda tak samo jak w punkcie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., tylko mamy inną definicję n', w przeciwieństwie dla atomu wodoru według Kleina-Gordona, czyli Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a w teorii Diraca mamy definicję tego parametru w postaci Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Rachunki będziemy prowadzić do czwartej potęgi przy dokonaniu przybliżenia liczby n^' dla małego współczynnika kwadratu struktury subtelnej α2: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

  • gdzie

Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Ponieważ s≥1 i k jest takie, że Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., a żeby zachodziło Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., to dostajemy dalsze ograniczenia na liczbę kwantową k jako wartości własnej równania własnego dla operatora Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., zatem: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Określmy odwrotność parametru n' napisaną w sposób przybliżony wyrażenia Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., dokonując w nim dalszych przybliżeń dla małości wyrazów występujących w nawiasie wspomnianego wyrażenia występującego po jedynce: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Odwrotność kwadratu z liczby n' Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. napiszemy wychodząc od Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. z dokładnością do drugiej potęgi z liczby α: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Odwrotność czwartej potęgi z liczby n' Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. napiszemy wychodząc od Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. z dokładnością do zerowej potęgi liczby α: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Podstawiamy wzór Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (odwrotność zmiennej n'), Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. (kwadrat odwrotności zmiennej n') do Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. będących rozwinięciem w szereg Taylora względem omawianego tam parametru, który zapiszemy z dokładnością do trzech wyrazów w nawiasie, dostajemy: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wyznaczmy energię E0, którą jak udowodnimy jest to energia obliczoną z nierelatywistycznej teorii kwantowej, wychodząc z wyrażenia: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wyrażenie na całkowitą energię elektronu w polu jadra atomowego wodoru, uwzględniając efekty relatywistyczne, jest równa sumie energii spoczynkowej elektronu, energii obliczonej wedle mechaniki kwantowej nierelatywistycznej i z poprawką zależną od tej energii i od k-tej liczby kwantowej, ale też od głównej liczby kwantowej (jest ona również zależna od czynniku struktury subtelnej α, która jest względnie mała i dlatego w teorii nierelatywistycznej ten trzeci składnik jest często pomijany), zatem ta nasza energia elektronu w polu jądra atomowego atomu wodoru jest równa na podstawie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i obliczeń pomocniczych Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Policzmy skrajną różnicę poziomów dla ściśle określonego n między orbitalną liczbą kwantową k=1 a k=n, bo ta liczba przyjmuje wartości skwantowane wedle schematu Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co zgadza się z doświadczeniem, w porównaniu z teorią Kliena-Gordona mamy dwukrotną redukcję rozszczepienia poziomu n.

Ruch swobodny elektronu według teorii Diraca edytuj

W trym rozdziale rozważmy ruch swobodny elektronu w teorii Diraca, napiszemy czemu jest równa energia cząstki znając jej wartość pędu, rozważmy najpierw macierze w postaci czteroskładnikowych bispinorów. Mając reprezentację operatorów przystąpijmy do dyskusji zagadnienia własnego elektronu według teorii Diraca Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. bez pola elektromagnetycznego: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.

  • gdzie: ψ jest bispinorem, którego współrzędne zależą od czasu i przestrzeni.

Zakładamy, że zależność czasowo-przestrzenną funkcji falowej jako rozwiązania zależnego od czasu, przedstawia się ona w postaci fali płaskiej, z dokładnością do amplitudy, która jest wektorem pionowym, gdy mamy cząstkę o pędzie Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i o energii E: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Wówczas bispinor z amplitudą, która jest wektorem pionowym, jako całkowita funkcja falowa rozwiązania Diraca, będzie miało postać: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Po wstawieniu do równania Diraca elektronu swobodnego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wyrażenia Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., dochodzimy do wniosku: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Następnie wstawiamy, za macierze Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., gdzie i=x,y,z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. i Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. oraz Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. do wzoru Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., który stanowi równanie niezależne od czasu mechaniki kwantowej Diraca, otrzymujemy ostatecznie: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Dokonując niewielkich przekształceń w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., tak by odpowiednie skalary i ich współrzędne pędu przenieść w granicę macierzy ściśle określonych: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. I ostatecznie otrzymujemy układ równań różniczkowych, wychodząc od Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., w taki sposób by wszystko znajdowało się pod macierzą w pierwszym czynniku, a drugim czynnikiem jest wektor Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., wtedy w ten sposób otrzymaliśmy układ równań jednorodnych zapisanej w postaci działań na macierzach: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Warunkiem niezerowania się bispinorów (niezerowych rozwiązań) jest wyznacznik macierzy, występujący w Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. przed bispinorem, który jest równy zero: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Z zerowania się wyznacznika otrzymujemy zależność energii elektronu w zależności od jego wartości pędu i jego masy spoczynkowej: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co daje nam z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. wyrażenie na całkowitą energię elektronu tejże cząstki, jako wartość własna równania własnego operatora energii elektronu swobodnego Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Widzimy z Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów., że energia całkowita elektronu przyjmuje zarówno energię dodatnie jak i ujemne przy tym samym jego wartości pędu, którego interpretację podamy w następnym rozdziale.

Stany elektronu o ujemnej energii, a istnienie pozytonu edytuj

W dyskusji swobodnego elektronu mamy energię dodatnią i energię ujemną według Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.. Jeśli każdy stan według szczególnej teorii względności można przedstawić: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Co by odpowiadało ujemnej masie dla ujemnych energii. Różnica energii pomiędzy dwoma stanami jest: Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. W mechanice kwantowej są możliwe przeskoki energetyczne, ze stanu o energii ujemnej do dodatniej i odwrotnie. Oczywiste przejście od energii ujemnej do dadatniej jest możliwe poprzez dostarczenie pewnej energii. Przeskok elektronu pomiędzy stanami o tych energiach może odbywać się zgodnie z zakazem Pauliego. W powyższej interpretacji jest to po prostu, gdy mamy stan zerowy, co odpowiada powstawaniu pary elektron-pozyton.