Matematyka dla liceum

Nowy podręcznik miesiąca
Ten podręcznik został wyróżniony tytułem Nowy podręcznik miesiąca.

W dziale Koordynacja znajdują się informacje dla przyszłych autorów tego podręcznika.

Wikibooks
Wikibooks
Jest dostępny podręcznik w formie biblii: Matematyka dla liceum (edycja), w wersji do czytania.
Wikibooks
Wikibooks
Jest dostępny podręcznik w formie biblii: Matematyka dla liceum (edycja), w wersji do druku.

Zobacz Wersję do druku.

Przeskocz do:

Wstęp  —  Zaczynamy  —  Logika  —  Liczby i ich zbiory  —  Funkcje i ich własności  —  Funkcja liniowa  —  Funkcja kwadratowa  —  Wielomiany  —  Funkcje wymierne  —  Trygonometria  —  Ciągi liczbowe  —  Planimetria  —  Geometria analityczna  —  Stereometria  —  Rachunek prawdopodobieństwa  —  Funkcja wykładnicza i logarytmiczna  —  Inne


Wstęp

edytuj
 1. Wstęp i autorzy  
 2. Alfabet grecki  

Zaczynamy

edytuj
 1. Zbiory  
 2. Działania arytmetyczne  
 3. Rozwiązywanie równań i nierówności  
 4. Podsumowanie  
 5. Ćwiczenia  

Logika

edytuj
 1. Zdanie  
 2. Spójniki logiczne  
 3. Prawa rachunku zdań  
 4. Kwantyfikatory  
 5. Podsumowanie  
 6. Zadania z rozwiązaniami  
 7. Ćwiczenia  

Liczby i ich zbiory

edytuj
 1. Pojęcie zbioru  
 2. Działania na zbiorach  
 3. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory  
 4. Oś liczbowa  
 5. Przedziały liczbowe  
 6. Wartość bezwzględna liczby  
 7. Postać wykładnicza  
 8. Przybliżenia liczbowe  
 9. Obliczenia procentowe  
 10. Podsumowanie  
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Funkcje i ich własności

edytuj
 1. Pojęcie funkcji  
 2. Sposoby określania funkcji  
 3. Dziedzina funkcji  
 4. Zbiór wartości funkcji  
 5. Miejsca zerowe funkcji  
 6. Monotoniczność funkcji  
 7. Najmniejsza i największa wartość funkcji  
 8. Inne własności funkcji  
 9. Przekształcanie wykresu funkcji  
 10. Podsumowanie  
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Funkcja liniowa

edytuj
 1. Wiadomości wstępne  
 2. Wykres i własności  
 3. Równania liniowe  
 4. Układy równań  
 5. Podsumowanie  
 6. Zadania z rozwiązaniami  
 7. Ćwiczenia  

Funkcja kwadratowa

edytuj
 1. Wiadomości wstępne  
 2. Postać kanoniczna i wykres funkcji kwadratowej  
 3. Równania kwadratowe  
 4. Nierówności kwadratowe  
 5. Postać iloczynowa  
 6. Wzory Viète'a    
 7. Równania i nierówności z parametrem  
 8. Podsumowanie  
 9. Zadania z rozwiązaniami
 10. Ćwiczenia

Wielomiany

edytuj
 1. Wiadomości wstępne
 2. Dodawanie i odejmowanie wielomianów
 3. Mnożenie wielomianów
 4. Dzielenie wielomianów  
 5. Rozkład wielomianów na czynniki
 6. Równania wielomianowe
 7. Nierówności wielomianowe  
 8. Równości i nierówności wielomianowe z wartością bezwzględną  
 9. Równości i nierówności wielomianowe z parametrem  
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Funkcje wymierne

edytuj
 1. Wykres funkcji wymiernej  
 2. Pojęcie wyrażenia wymiernego  
 3. Działania na wyrażeniach wymiernych  
 4. Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną
 5. Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną
 6. Rozwiązywanie nierówności powiązanych z funkcją homograficzną
 7. Rozwiązywanie równań wymiernych  
 8. Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z wartością bezwzględną  
 9. Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z parametrem  
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia  

Trygonometria

edytuj
 1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego  
 2. Miara łukowa kąta  
 3. Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego  
 4. Własności funkcji trygonometrycznych  
 5. Wykresy funkcji trygonometrycznych  
 6. Tożsamości trygonometryczne  
 7. Wzory redukcyjne  
 8. Równania trygonometryczne  
 9. Nierówności trygonometryczne  
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Ciągi liczbowe

edytuj
 1. Pojęcie ciągu  
 2. Monotoniczność ciągu  
 3. Ciąg arytmetyczny  
 4. Ciąg geometryczny  
 5. Suma częściowa ciągu
 6. Inne przykłady ciągów
 7. Rekurencja i indukcja matematyczna
 8. Granica ciągu liczbowego
 9. Procent składany, oprocentowanie lokat i kredytów
 10. Podsumowanie
 11. Zadania z rozwiązaniami
 12. Ćwiczenia

Planimetria

edytuj
 1. Czworokąty i ich własności
 2. Jednokładność
 3. Twierdzenie Talesa
 4. Twierdzenie sinusów
 5. Twierdzenie cosinusów
 6. Czworokąty - zaawansowane
 7. Wektory
 8. Podsumowanie
 9. Czworokąty w zadaniach
 10. Zadania z rozwiązaniami
 11. Ćwiczenia

Geometria analityczna

edytuj
 1. Równanie prostej na płaszczyźnie
 2. Opisywanie półpłaszczyzny za pomocą nierówności
 3. Odległość
 4. Okrąg i koło
 5. Przecięcie prostej z okręgiem
 6. Podsumowanie
 7. Zadania z rozwiązaniami
 8. Ćwiczenia

Stereometria

edytuj
 1. Figury przestrzenne i bryły obrotowe
 2. Wzajemne położenie krawędzi i ścian brył
 3. Przekroje płaskie
 4. Wielościany foremne
 5. Podsumowanie
 6. Graniastosłupy i ostrosłupy w zadaniach
 7. Bryły obrotowe w zadaniach
 8. Ćwiczenia

Rachunek prawdopodobieństwa

edytuj
 1. Elementy kombinatoryki  
 2. Pojęcie prawdopodobieństwa  
 3. Elementy statystyki opisowej  
 4. Prawdopodobieństwo warunkowe
 5. Prawdopodobieństwo całkowite
 6. Niezależność zdarzeń  
 7. Schemat Bernoulliego  
 8. Podsumowanie
 9. Zadania z rozwiązaniami  
 10. Ćwiczenia

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

edytuj
 1. Przypomnienie działań na potęgach    
 2. Funkcja potęgowa i jej własności    
 3. Rozwiązywanie równań i nierówności potęgowych    
 4. Funkcja wykładnicza i jej własności    
 5. Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych    
 6. Pojęcie i własności logarytmu    
 7. Funkcja logarytmiczna    
 8. Rozwiązywanie równań logarytmicznych    
 9. Rozwiązywanie nierówności logarytmicznych    
 10. Podsumowanie    
 11. Zadania z rozwiązaniami    
 12. Ćwiczenia